Algemene voorwaarden Zorgklacht.nl

Inleiding

Hierbij verleent Zorgklacht.nl u toestemming tot de website www.Zorgklacht.nl en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Zorgklacht.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van deze algemene gebruikersvoorwaarden aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarvoor vooraf een mededeling te hoeven doen.

Zorgklacht.nl biedt een platform waarop derden kunnen adverteren en bezoekers (gebruikers) een dienstverlener (klachtenregeling en/of juridisch adviseur) kunnen vinden. Daarnaast kunt u via de website een contactformulier invullen.

Hieronder vindt u de algemene gebruikersvoorwaarden die gelden voor het gebruik van deze website en van onze service. Deze algemene gebruikersvoorwaarden zijn steeds van toepassing wanneer u gebruikt maakt van de website www.Zorgklacht.nl, ingaat op het aanbod van klachtenregelingen en/of juridisch adviseurs en/of contact opneemt met het contactformulier via de website. Zorgklacht.nl adviseert u de algemene gebruikersvoorwaarden goed door te nemen.

Artikel 1. Definities

  1. Dienstverlening: dienst van Zorgklacht.nl zoals beschreven in artikel 3.
  2. Gebruiker: bezoeker en gebruiker van de dienstverlening.
  3. Algemene gebruikersvoorwaarden: onderhavige algemene gebruikersvoorwaarden.
  4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klachtenregeling zorgspecialisten, Juridisch adviseurs  en Zorgklacht.nl, ten behoeve van de Dienstverlening.
  5. Profielen: profielen van Klachtenregeling zorgspecialist en Juridisch adviseur op de Website waarin Klachtenregeling zorgspecialist en Juridisch adviseur haar diensten aanbiedt en waarin haar contactgegevens zijn opgenomen.
  6. Zorgklacht.nl: Zorgklacht.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 78547520.
  7. User Generated Content: alle content die afkomstig is van de Gebruiker(s) van Website, zoals de Reviews en eventuele overige input van de bezoekers.
  8. Review: beoordeling(en) van de bezoekers zoals deze op Zorgklacht.nl zijn gepubliceerd.
  9. Website: de website Zorgklacht.nl zoals deze bereikbaar is onder de URL www.zorgklacht.nl
  10. Klachtenregeling zorgspecialist: natuurlijke- of rechtspersoon handelend in de uitoefening van (gereglementeerd) beroep of bedrijf binnen de zorgsector, die wordt gepresenteerd op de Website.
  11. Juridisch adviseur: natuurlijke- of rechtspersoon handelend in de uitoefening van (gereglementeerd) beroep of bedrijf binnen de sector juridisch, die wordt gepresenteerd op de Website.
  12. Derden: natuurlijke- of rechtspersonen handelend in de uitoefening van (gereglementeerd) beroep of bedrijf, die wordt gepresenteerd op de website.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. De Algemene Voorwaarden op iedere Overeenkomst en Producten van toepassing die door Zorgklacht.nl worden geleverd.

Artikel 3. Dienstverlening

De Dienstverlening van Zorgklacht.nl bestaat uit:

 • Het aanbieden van een platform waarop Gebruikers met Klachtenregeling zorgspecialisten en/of Juridisch adviseurs en/of Derden met elkaar in contact kunnen komen. Klachtenregeling zorgspecialisten, Juridisch adviseurs en Derden bieden via de Website hun werkzaamheden aan. De Gebruiker kan met gebruik van die informatie via de Website met de Klachtenregeling zorgspecialist en/of Juridisch adviseur en/of Derden in contact treden.
 • Het bieden van een mogelijkheid een vraag te stellen of een klacht in te dienen via de Website door middel van het contactformulier op de website of een telefonische intake.
 • Het tegen betaling van een vergoeding door Gebruiker aan Zorgklacht.nl kenbaar maken van de medische klacht van Gebruiker en/of het indienen van een aansprakelijkheidstelling bij de schadeveroorzakende partij (de zorgverlener, Instelling of derden) door Zorgklacht.nl. Gebruiker zal hiertoe Zorgklacht.nl machtigen om dit voor gebruiker te verzorgen.
 • Zorgklacht.nl zorgt ervoor dat deze vraag door een klachtspecialist zorg, Juridisch adviseur of een andere deskundige in behandeling wordt genomen waarna de gebruiker een objectief en concreet advies ontvangt over de voor hem openstaande vervolgstappen. 
 • Het aanbieden van informatie op de Website die Gebruiker(s) als algemene informatie tot zich kunnen nemen. Aangeboden content heeft een informerend en educatief karakter. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet worden beschouwd als op een individuele persoon gerichte informatie. De aangeboden informatie is verzameld van openbare bronnen als: overheidsinstellingen, zorgspecialisten en geschilleninstanties.

Voor het gebruik van de Website vraagt Zorgklacht.nl geen vergoeding aan de Gebruiker. Daar staat tegenover dat Zorgklacht.nl haar Dienstverlening op ieder moment kan aanpassen. Zorgklacht.nl kan niet garanderen dat de Website altijd beschikbaar is.

Zorgklacht.nl kan niet instaan voor de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de Website. Het gebruik van informatie op de Website is op verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Voor medisch advies voor de individuele situatie van de Gebruiker dient de Gebruiker zich direct te wenden tot een zorgprofessional. Zorgklacht.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie, maar streeft er naar de kwaliteit hiervan zo goed mogelijk te waarborgen.

Overeenkomsten die tussen de Gebruiker en de Klachtenregeling zorgspecialist, Juridisch adviseur of Derden tot stand komen, komen uitsluitend tot stand tussen de Gebruiker en de Klachtenregeling zorgspecialist, Juridisch adviseur of Derden. Zorgklacht.nl treedt uitsluitend op als verwijzer en is geen contractspartij bij de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Klachtenregeling zorgspecialist, Juridisch adviseur of Derden. Zorgklacht.nl is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Klachtenregeling zorgspecialist, Juridisch adviseur of Derden. Zorgklacht.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit voorgenoemde overeenkomst of die voortvloeit uit een gegeven antwoord van de Klachtenregeling zorgspecialist, Juridisch adviseur of Derden aan Gebruiker.

Zorgklacht.nl spant zicht in om de kwaliteit van de Klachtenregeling zorgspecialist, Juridisch adviseur en Derden vermeld op de Website naar haar beste kunnen te controleren. Klachtenregeling zorgspecialist, Juridisch adviseur en Derden vermeld op de Website worden bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden gebonden. Zorgklacht.nl kan echter niet garanderen dat de Klachtenregeling zorgspecialist, Juridisch adviseur en Derden vermeld op de Website over de juiste kwalificaties beschikt.

Zorgklacht.nl besteedt veel aandacht aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie die op de Website wordt weergegeven. Echter is het mogelijk dat onvolledigheden en onjuistheden kunnen voorkomen op de Website. Zorgklacht.nl geeft geen enkele garantie dat de aangeboden informatie op de Website juist, actueel, volledig en/of geschikt is voor een bepaald doel. Zorgklacht.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie weergegeven op de Website. Alle informatie op de Website en andere van Zorgklacht.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten.

Zorgklacht.nl bevat links naar websites van Klachtenregeling zorgspecialist, Juridisch adviseur en Derden. Zorgklacht.nl staat niet in voor de juiste werking van deze links. Zorgklacht.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en Zorgklacht.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid welke ontstaat na gebruik en/of bezoek van deze websites.

Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals opgenomen in de Algemene gebruikersvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Zorgklacht.nl.

Artikel 4. Gebruik

De door Gebruiker verstrekte informatie mag in ieder geval:

 • niet erotisch, pornografisch, aanstootgegevend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn, voor zover dit niet relevant is.
 • geen inbreuk maken op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten van derden.
 • geen watermerken bevatten.
 • naar het oordeel van Zorgklacht.nl niet te schreeuwerig, opvallend of wegens andere (niet in de Algemene gebruikersvoorwaarden voorziene) redenen niet geschikt voor de Website zijn.

De door Gebruiker verstrekte informatie moet vrij zijn van technische fouten en malware.

De Gebruiker mag de Website en de Dienstverlening enkel gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd. De Gebruiker zal het gebruik van de Website en de Dienstverlening enkel voor persoonlijk gebruik gebruiken.

Artikel 5. Onderhoud

Zorgklacht.nl mag de Website (tijdelijk) buiten gebruik stellen of beperken. Bijvoorbeeld als dit nodig is voor onderhoud of het aanpassen van de Website. Hierdoor ontstaat geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 6. Privacy

Zorgklacht.nl verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker conform het op de Website gepubliceerde privacy statement.

Zorgklacht.nl spant zich naar alle redelijkheid in goede afspraken te maken met de Klachtenregeling zorgspecialist, Juridisch adviseur en Derden die persoonsgegevens van de Gebruiker verkrijgen over de verwerking van deze persoonsgegevens. Zorgklacht.nl heeft geen invloed op hoe de Klachtenregeling zorgspecialist, Juridisch adviseur en Derden met de persoonsgegevens van de Gebruiker omgaan en kan niet garanderen dat de Klachtenregeling zorgspecialisten, Juridisch adviseurs en Derden op een betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens van de Gebruiker omgaan.

Op de Website bevinden zich links naar webpagina's van Klachtenregeling zorgspecialist, Juridisch adviseur en Derden. Deze Klachtenregeling zorgspecialist, Juridisch adviseur en Derden gaan op hun eigen manier om met persoonsgegevens. Zorgklacht.nl is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het privacy beleid van deze Klachtenregeling zorgspecialisten, Juridisch adviseurs en Derden.

Artikel 7. Rechten van intellectuele eigendom en User Generated Content

 1. Alle rechten van huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de Website, User Generated Content liggen bij Zorgklacht.nl, voor zover deze rechten niet liggen bij derden van wie materiaal op de website beschikbaar is gesteld.
 2. Het is niet toegestaan om het logo van de Website, zonder schriftelijke toestemming van Zorgklacht.nl, openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.
 3. De Gebruiker verleent Zorgklacht.nl een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op alle door de Gebruiker doorgegeven informatie die onderdeel uitmaken van de Review, contactformulier en pop-ups op de Website. 
 4. De Gebruiker geeft Zorgklacht.nl het recht de hierboven genoemde informatie ook voor andere doeleinden te gebruiken dan enkel voor publicatie op de Webste. Zorgklacht.nl kan deze informatie onder andere, maar niet beperkt tot, gebruiken ten behoeve van promotie van of in/op haar eigen Website. Zorgklacht.nl heeft voor het verdere gebruik van de informatie geen toestemming nodig van de Gebruiker.
 5. De Gebruiker geeft Zorgklacht.nl het recht de door de Gebruiker gestuurde informatie aan te passen voordat publicatie plaatsvindt. Aanpassing vindt plaats met betrekking tot leesbaarheid, grammatica, leestekengebruik en spelling. Zorgklacht.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of wijzigingen als gevolg van aangebrachte wijzigingen door de redactie van Zorgklacht.nl.
 6. De Gebruiker doet, voor zover als de wet (art. 25 lid 3 Auteurswet) de mogelijkheid biedt, afstand van zijn persoonlijkheidsrechten/morele rechten die rusten op zijn verstrekte informatie (Review, contactformulier, pop-up). De Gebruiker zal, voor zover de wet de mogelijkheid biedt, zich niet verzetten tegen gebruik van zijn informatie, waarbij er inbreuk wordt gemaakt op de rechten als bedoeld in art. 25 Auteurswet.
 7. De Gebruiker levert alleen teksten en gegevens die authentiek zijn en geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 8. Het in artikel 7.3 tot en met 7.8 gestelde zal altijd in overeenstemming zijn met de privacywetgeving en zal alleen plaatsvinden indien de Gebruiker toestemming (in de van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) heeft gegeven om zijn informatie versturen, zoals gesteld in het op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Artikel 8. Contact & klachten

  1. Zorgklacht.nl neemt klachten en meldingen van misbruik op de Website of op een andere wijze zeer serieus. Bij vragen, opmerkingen, klachten, meldingen of wanneer Gebruiker meer informatie wil over Zorgklacht.nl, dan kan Gebruiker contact opnemen door middel van het daartoe bestemde contactformulier op de Website of via het e-mailadres wat anderaan de Algemene gebruikersvoorwaarden staat vermeld.
  2. Bij klachten over de Dienstverlening zal Zorgklacht.nl zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de klacht reageren.

Artikel 9. Overig

 1. Zorgklacht.nl is gerechtigd de Algemene gebruikersvoorwaarden op ieder moment aan te passen.
 2. Op deze Algemene gebruikersvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Indien een bepaling van de Algemene gebruikersvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene gebruikersvoorwaarden aan, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Zorgklacht.nl zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) determineren, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Mochten er na het lezen van de Algemene gebruikersvoorwaarden vragen, opmerkingen, of klachten ontstaan, neem dan graag contact op via info@zorgklacht.nl.

Zorgklacht.nl

d.d. 04 januari 2020

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.