Algemene voorwaarden Zorgklacht.nl

Definities

  1. Afnemer: Organisatie die producten van Zorgklacht.nl afneemt.
  2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en Zorgklacht.nl, op basis waarvan Zorgklacht.nl product(en) aan Afnemer levert.
  4. Producten: de producten en diensten zoals deze in de Overeenkomst zijn omschreven.
  5. User Generated Content: alle content die afkomstig is van de bezoekers van Zorgklacht.nl, zoals de waarderingen en eventuele overige van de bezoekers.
  6. Reviews: waarderingen van de bezoekers zoals deze op Zorgklacht.nl zijn gepubliceerd.
  7. Website: de website Zorgklacht.nl zoals deze bereikbaar is onder de URL www.zorgklacht.nl

Toepasselijkheid

  1. De Algemene Voorwaarden op iedere Overeenkomst en Producten van toepassing die door Zorgklacht.nl worden geleverd.

Toegang en beschikbaarheid beheeromgeving

 1. -
 2. -

Vermelding op Zorgklacht.nl

     1. De Afnemer kan als participerende zorgverlener op de Website worden vermeld.

Vergoeding en betaling

   1. Indien door Zorgklacht.nl anders bepaald, is de Afnemer voor de Producten een vergoeding verschuldigd op basis van de Overeenkomst of op grond van nadien gewijzigde tarieven.
   2. Zorgklacht.nl behoudt zich het recht voor om de overeengekomen vergoeding in de Overeenkomst tussen Afnemer en Zorgklacht.nl na afloop van de contractduur te wijzigen.
   3. De vergoeding wordt ieder jaar bij vooruitbetaling in rekening gebracht door middel van een toegezonden factuur.
   4. De betalingstermijn bedraagt veertien (14) werkdagen na de factuurdatum.

Contractduur en contractbeëindiging

  1. -
  2. -

Persoonsgegevens en Cookies

  1. -
  2. -

Intellectuele eigendom en User Generated Content

  1. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de Website, User Generated Content liggen bij Zorgklacht.nl, voor zover deze rechten niet liggen bij derden van wie materiaal op de website beschikbaar is gesteld.
  2. Het is niet toegestaan om het logo van de Website, zonder schriftelijke toestemming van Zorgklacht.nl, openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Aansprakelijkheid

 1. Zorgklacht.nl besteedt veel aandacht aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie die op de Website wordt weergegeven. Echter is het mogelijk dat onvolledigheden en onjuistheden kunnen voorkomen op de Website. Zorgklacht.nl geeft geen enkele garantie dat de aangeboden informatie op de Website juist, actueel, volledig en/of geschikt is voor een bepaald doel. Zorgklacht.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie weergegeven op de Website.

Overig

  1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.