Klacht GGZ

Een klacht over een GGZ instelling? Lees hier waar u terecht kunt met een klacht over een GGZ arts, of medewerker. 

Klacht over GGZ

Bij het indienen van een klacht over GGZ is het belangrijk dat u de juiste klachtenprocedure volgt voor de juiste opbouw van de klacht. Hiermee wordt voorkomen dat de klacht ongegrond wordt verklaard. De klachtenprocedure GGZ helpt stap voor stap bij het kenbaar maken van de klacht.

 1. Klacht GGZ indienen.
 2. Klachtenfunctionaris GGZ.
 3. Klachtencommissie GGZ.
 4. Geschillencommissie GGZ.
 5. Direct naar de civiele/burgerlijke rechter.

LET OP: Naast het direct kenbaar maken van de klacht bij de GGZ instelling, kan de klacht over de GGZ instelling ook bij een onafhankelijke instantie worden ingediend. Dit kan bijvoorbeeld wanneer direct contact met de GGZ instelling niet wenselijk is. Lees meer informatie over de verschillende instanties waar u de klacht over de GGZ ook kunt indienen. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of naderhand, een letselschadevergoeding worden geëist bij de burgerlijke rechter. Rechtshulp letselschade kan u hierbij adviseren.

TIP: Vraag uw hehandeldossier op bij de GGZ instelling! Een kopie van uw behandeldossier kunt u bij de GGZ instelling opvragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, behandelverslagen, verwijsbrieven en uitslagen van onderzoeken. De inhoud van het behandeldossier kan helpen bij de opbouw van de klacht over het de GGZ instelling. Het behandeldossier kan verklaren wat er precies is gebeurd. Bijvoorbeeld bij een behandelverslag. Hierin staat wie er bij de gesprekken aanwezig waren en wie welke handeling heeft verricht. Hiermee kan worden voorkomen dat de klacht over de verkeerde persoon wordt ingediend.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De GGZ instelling moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

STAP 1. Klacht GGZ indienen.

De eerste stap bij een klacht GGZ indienen is een persoonlijk gesprek met de betreffende zorgverlener. Vaak is de zorgverlener waar de klacht over gaat zich niet bewust van de onvrede. Door de klacht bespreekbaar te maken is het wellicht mogelijk om samen tot een oplossing te komen. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een GGZ instelling:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de zorgverlener te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Download de klachtenregeling; Via ons overzicht kunt u snel doorklikken naar de klachtenregeling van uw GGZ instelling:

Is een persoonlijk gesprek niet wenselijk, of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris GGZ.

De klachtenfunctionaris van de GGZ instelling kan u helpen wanneer een persoonlijk gesprek met de zorgverlener geen positieve uitkomst biedt. Of wanneer een persoonlijk gesprek met de zorgverlener niet is gewenst. Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris GGZ kan helpen met ondersteuning, informatie en advies om de klacht samen met u zo laagdrempelig mogelijk op te lossen. De klachtenfunctionaris GGZ kan bemiddelen in een gesprek met de betrokkene(n) en bekijken welke oplossingen er mogelijk zijn. Via de klachtenregeling van de GGZ instelling is de klachtenfunctionaris te bereiken.

Contactgegevens klachtenregeling GGZ:

Voorkom onnodig zoeken en vind de klachtenregeling van de GGZ instelling via ons overzicht. Hier vindt u het digitale klachtenformulier en de contactgegevens van de klachtenfunctionaris GGZ. Vul het klachtenformulier in, dan beschikt de klachtenfunctionaris direct over de juiste gegevens om met uw klacht aan de slag te gaan. Toets de naam van de GGZ instelling in de zoekbalk, vind de klachtenregeling en maak uw onvrede kenbaar.

Hoe is de klacht afgehandeld? Beoordeel de afhandeling van uw klacht door uw GGZ instelling, plaats een review!

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet gewenst of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Klachtencommissie GGZ.

De klachtencommissie GGZ kan u helpen wanneer het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de GGZ instelling niet wenselijk is. Een officiële klacht bij de onafhankelijke en onpartijdige klachtencommissie van de GGZ instelling moet schriftelijk worden ingediend. De klachtenfunctionaris kan u hier verder over informeren en eventueel helpen bij het opstellen van een brief. Daarnaast kunt u zich in dit proces laten adviseren door een rechtshulp letselschade.

De klachtencommissie GGZ voert onderzoek uit. Hierbij vindt (schriftelijke) hoor en wederhoor plaats met zowel u als de betrokkene(n) die de klacht heeft veroorzaakt. Vervolgens beoordeelt de klachtencommissie of uw klacht gegrond on ongegrond is. De klachtencommissie kan in haar uitspraak aanbevelingen voor verbetering doen van het bestuur van de GGZ instelling. De klachtencommissie GGZ neemt geen letselschadeclaims in behandeling en kent geen letselschadevergoedingen toe.

Contactgegevens klachtencommissie GGZ:

Via het overzicht klachtenregeling zorgverleners kunt u makkelijk en snel de contactgegevens van de klachtencommissie van uw GGZ instelling vinden. Deze contactgegevens staan in de klachtenregeling van de GGZ instelling. In de klachtenregeling staat ook de werkwijze en de procedure van de klachtencommissie GGZ.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie van de GGZ instelling? Of wilt u een letselschadevergoeding? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Geschillencommissie GGZ.

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie dan kunt u een officiële klacht bij de geschillencommissie GGZ indienen. De geschillencommissie GGZ is onafhankelijk en kan een beslissing vellen over de klacht en een letselschadevergoeding toekennen tot maximaal 25.000 euro.

 • De geschillencommissie GGZ behandelt de klacht alleen als De GGZ instelling is aangesloten. Vraag aan de klachtenfunctionaris van de GGZ instelling bij welke geschillencommissie zij zijn aangesloten.
 • Het klachtgeld is 52,50 euro tot max. 127,50 euro, afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim.
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie GGZ kunt u zich juridisch laten adviseren door een rechtshulp letselschade. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor beoordeelde rechthulp letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.
 • Binnen vijf maanden nadat u de klacht voor het eerst schriftelijk kenbaar maakte bij de GGZ instelling moet de klacht bij de geschillencommissie GGZ zijn voorgelegd.
 • Een eventuele schadeclaim mag niet hoger zijn dan 25.000 euro. Bij een hogere schadeclaim neemt de geschillencommissie GGZ de klacht niet in behandeling (ga naar STAP 5), tenzij u afziet van een hogere schadeclaim. Rechtshulp letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding.

Contactgegevens Geschillencommissie GGZ:

Lees meer informatie over de procedure van de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg en vind de contactgegevens en het klachtenformulier.

Bent u het oneens met de uitspraak van de geschillencommissie? Ga naar STAP 5.

STAP 5. Direct naar de civiele/burgerlijke rechter.

Wanneer stap 1 t/m 4 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade hoger is dan 25000 euro, dan is er sprake van een juridisch geschil. In dit proces kunt u zich laten ondersteunen door een rechtshulp letselschade. Hoe kan rechtshulp letselschade u helpen? Neem gratis contact op met beoordeelde rechtshulp letselschade in ons overzicht juridisch advies letselschade en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

Wat houdt letselschade in?

Letselschade roept veel vragen op. Wat houdt letselschade in? Letselschade is de lichamelijke- of geestelijke schade die men oploopt door, bijvoorbeeld, een medische misser en de beperkingen die men van dit letsel ondervindt. Letselschade door een medische fout kan u tijdelijk, of levenslang hinderen. Lees alle informatie over letselschade en vindt de antwoorden op uw vragen.

Goede rechtshulp letselschade kan u helpen!

Degene die de letselschade heeft veroorzaakt moet de materiële- en/of inmateriële schade vergoeden. Letselschade is pas verhaalbaar als de veroorzaker (de tegenpartij) juridisch aansprakelijk is. Goede rechtshulp letselschade kan u helpen bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker. Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Een rechtshulp letselschade kan u met goed juridisch advies helpen bij het opstellen van een reëele schadeclaim. Laat u goed juridisch adviseren over de mogelijkheden. Neem gratis contact op met beoordeelde rechtshulp letselschade uit ons overzicht.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.