Klacht GGZ

Een klacht over een GGZ instelling? Lees hier de informatie in de klachtenprocedure GGZ die u kunt gebruiken om een klacht over een GGZ arts, of ander medewerker van een GGZ-instelling kenbaar te maken. 

Lees hier welke stappen u kunt doorlopen. Voordat u deze klachtenprocedure verder leest is het belangrijk om voor uzelf te bepalen wat u met de klacht wilt bereiken. Is dit een excuses van arts en/of andere zorgverlener van de GGZ-instelling? Wilt u herhaling bij uzelf of bij een ander voorkomen, of wilt u een letselschadevergoeding? 

Klacht over GGZ

Een klacht over een GGZ instelling kan ontstaan door verschillende oorzaken. Voorbeelden van een klacht over een GGZ instelling zijn:

 • Uw GGZ instelling wilt u geen informatie geven over derden, zoals een familielid.
 • Uw GGZ instelling verstrekt u onbegrijpelijke informatie.
 • U wordt niet doorverbonden met uw behandelaar door de medewerker van de GGZ instelling.
 • Uw GGZ instelling geeft u geen inzage in uw medisch dossier.
 • U bent onbeleefd behandeld of bejegend door de GGZ instelling.
 • Uw GGZ instelling weigert een behandeling bij u te doen.
 • Uw GGZ instelling heeft een verkeerde diagnose bij u gesteld.
 • Uw GGZ instelling verleent u niet de zorg die u verwacht.
 • U voelt zich niet serieus genomen door uw GGZ instelling.

TIP: Lees de klachtgronden waarover zorggebruikers, met een zorgmachtiging of (machtiging tot voortzetting van een) crisismaatregel is afgegeven en die verplichte zorg ontvangen, een klacht kunnen indienen.

Waar kan ik een klacht over een GGZ instelling indienen?

Waar kan ik een klacht over een GGZ instelling indienen? Ik heb een klacht over een GGZ instelling, wat kan ik doen? Dit is afhankelijk van de aard van uw klacht en het doel dat u met de klacht wilt bereiken. Is het doel van de klacht een excuus van de GGZ instelling? Wilt u herhaling voorkomen bij u of bij anderen? Of wilt u een letselschadevergoeding van uw GGZ instelling? Afhankelijk van uw doel kunt u deze klachtenprocedure GGZ volgen. Bij het indienen van een klacht over GGZ is het belangrijk dat u de juiste klachtenprocedure volgt voor de juiste opbouw van de klacht. Hiermee wordt voorkomen dat de klacht ongegrond wordt verklaard. De stappen worden verderop deze pagina uitgebreid beschreven. Daarna rest de vraag; Hoe moet u een klacht over een GGZ instelling indienen? Wij kunnen u hierbij begeleiden.

 1. Klacht GGZ indienen, ga eerst in gesprek.
 2. Klachtenfunctionaris GGZ.
 3. Klachtencommissie GGZ.
 4. Geschillencommissie GGZ.
 5. GGZ instelling aansprakelijk stellen.

LET OP: Naast het direct kenbaar maken van de klacht bij de GGZ instelling, kan de klacht over de GGZ instelling ook bij een onafhankelijke instantie worden ingediend. Dit kan bijvoorbeeld wanneer direct contact met de GGZ instelling niet wenselijk is. Lees meer informatie over de verschillende instanties en zie bij welke instantie(s) u de klacht over de GGZ instelling ook kunt indienen. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of naderhand, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Een specialist letselschade kan u hierbij adviseren. Start in dit geval gelijk bij STAP 5 van deze klachtenprocedure Geestelijke Gezondheidszorg.

TIP: Vraag uw behandeldossier op bij de GGZ instelling! Een kopie van uw behandeldossier kunt u bij de GGZ instelling opvragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, behandelverslagen, verwijsbrieven en uitslagen van onderzoeken. De inhoud van het behandeldossier kan helpen bij de opbouw van de klacht over het de GGZ instelling. Het behandeldossier kan verklaren wat er precies is gebeurd. Bijvoorbeeld bij een behandelverslag. Hierin staat wie er bij de gesprekken aanwezig waren en wie welke handeling heeft verricht. Hiermee kan worden voorkomen dat de klacht over de verkeerde persoon wordt ingediend.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De GGZ instelling moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

Klachtenprocedure GGZ

Welke stappen kunt u ondernemen?

STAP 1. Klacht GGZ indienen, ga eerst in gesprek

De eerste stap bij een klacht GGZ indienen is een persoonlijk gesprek met de betreffende zorgverlener. Vaak is de zorgverlener waar de klacht over gaat zich niet bewust van de onvrede. Door de klacht bespreekbaar te maken is het wellicht mogelijk om samen tot een oplossing te komen. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een GGZ instelling:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de zorgverlener te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Vind de klachtenregeling van uw GGZ instelling via ons overzicht:

  Vind hier de klachtenregeling van uw GGZ instelling

Is een persoonlijk gesprek niet wenselijk, of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris GGZ

De klachtenfunctionaris van de GGZ instelling kan u helpen wanneer een persoonlijk gesprek met de zorgverlener geen positieve uitkomst biedt. Of wanneer een persoonlijk gesprek met de zorgverlener niet is gewenst. Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris GGZ kan helpen met ondersteuning, informatie en advies om de klacht samen met u zo laagdrempelig mogelijk op te lossen. De klachtenfunctionaris GGZ kan bemiddelen in een gesprek met de betrokkene(n) en bekijken welke oplossingen er mogelijk zijn.

Het is niet nodig om een klacht direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van de GGZ instelling te melden. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgedaan met hulp van de klachtenfunctionaris. In dit geval treedt nog niet de formele fase in met een wettelijk verplichte reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de GGZ instelling. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend start de termijn van zes weken voor de GGZ instelling om de klacht af te handelen. Via de klachtenregeling van de GGZ instelling is de klachtenfunctionaris te bereiken.

Cliëntvertrouwenspersoon en patiëntvertrouwenspersoon (PVP)

LET OP: In veel klachtenregelingen van GGZ instellingen wordt alleen naar de cliëntvertrouwenspersoon en/of patiëntvertrouwenspersoon (PVP) verwezen. Dit is niet altijd ook de klachtenfunctionaris van de GGZ instelling. Wordt de klachtenfunctionaris niet vermeld in de klachtenregeling, vraag dan specifiek naar de klachtenfunctionaris van de GGZ instelling. Elke zorgverlener en zorgorganisatie heeft een klachtenfunctionaris, dit is wettelijk verplicht.

Contactgegevens klachtenregeling GGZ:

Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw GGZ instelling al voor u opgezocht! Voorkom onnodig zoeken en vind de klachtenregeling via ons overzicht. Hier vindt u het digitale klachtenformulier en de contactgegevens van de klachtenfunctionaris GGZ. Vul het klachtenformulier in, dan beschikt de klachtenfunctionaris direct over de juiste gegevens om met uw klacht aan de slag te gaan. Toets de naam van de GGZ instelling in de zoekbalk, vind de klachtenregeling en maak uw onvrede kenbaar:

Vind hier de klachtenregeling van de GGZ-instelling

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet gewenst of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Klachtencommissie GGZ

De klachtencommissie GGZ kan u helpen wanneer het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de GGZ instelling niet wenselijk is. Een officiële klacht bij de onafhankelijke en onpartijdige klachtencommissie van de GGZ instelling moet schriftelijk worden ingediend. De klachtenfunctionaris kan u hier verder over informeren en eventueel helpen bij het opstellen van een brief. Daarnaast kunt u zich in dit proces laten adviseren door een rechtshulp letselschade, lees hier meer over onderaan deze pagina.

De klachtencommissie GGZ voert onderzoek uit. Hierbij vindt (schriftelijke) hoor en wederhoor plaats met zowel u als de betrokkene(n) die de klacht heeft veroorzaakt. Vervolgens beoordeelt de klachtencommissie of uw klacht gegrond on ongegrond is. De klachtencommissie kan in haar uitspraak aanbevelingen voor verbetering doen van het bestuur van de GGZ instelling. De klachtencommissie GGZ neemt geen letselschadeclaims in behandeling en kent geen letselschadevergoedingen toe.

Contactgegevens klachtencommissie GGZ:

Via het overzicht klachtenregeling zorgverleners kunt u makkelijk en snel de contactgegevens van de klachtencommissie van uw GGZ instelling vinden. Deze contactgegevens staan in de klachtenregeling van de GGZ instelling. In de klachtenregeling staat ook de werkwijze en de procedure van de klachtencommissie GGZ:

Vind hier de klachtenregeling van de GGZ-instelling

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie en de Raad van Bestuur van de GGZ instelling? Of wilt u een letselschadevergoeding? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Geschillencommissie GGZ

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de Raad van Bestuur, dan kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke geschillencommissie GGZ indienen. De stap naar de geschillencommissie GGZ kan gemaakt worden wanneer:

 • U het niet eens bent met de schriftelijke reactie van de GGZ instelling op de klacht.
 • De GGZ instelling de verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld als de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen of omdat er überhaupt geen klachtenregeling is.
 • De GGZ instelling de klachtenregeling niet naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld omdat er niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk wordt gereageerd op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de zorgverlener (werkzaam bij de GGZ instelling) in het kader van de zorgverlener bij de GGZ instelling indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door een zorgverlener in dienst van de GGZ instelling.

In de klachtenregeling van de GGZ instelling staat aangegeven bij welke geschillencommissie de GGZ instelling is aangesloten. Zo niet, vraag het op bij de klachtenfunctionaris van de GGZ instelling. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van de GGZ instelling al voor u opgezocht. Vind de digitale klachtenregeling van uw GGZ instelling in ons overzicht:

Vind hier de klachtenregeling van de GGZ-instelling

LET OP. Voordat u zich met de klacht tot de geschillencommissie GGZ richt moet u met de volgende punten rekening houden:

 • Als de stap naar de geschillencommissie GGZ is gemaakt, dan kunt u niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is bindend. Ook kan in dat geval niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • Alle GGZ instellingen in Nederland zijn aangesloten bij een geschillencommissie GGZ.
 • Het klachtgeld is 52,50 euro tot max. 127,50 euro, afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld.
 • Binnen twaalf maanden na het ontstaan van de klacht door de GGZ instelling moet de klacht bij de geschillencommissie GGZ zijn voorgelegd.
 • Een eventuele schadeclaim mag niet hoger zijn dan 25.000 euro. Bij een hogere schadeclaim neemt de geschillencommissie GGZ uw klacht niet in behandeling, tenzij u afziet van een hogere vergoeding. Een specialist letselschade kan helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding (ga naar STAP 5).
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie ziekenhuizen kunt u zich juridisch laten adviseren door een specialist letselschade. Neem contact op met de juridisch adviseurs letselschade van Zorgklacht.nl en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (zie STAP 5).

Contactgegevens Geschillencommissie GGZ:

Het Zorgklacht.nl Informatiepunt (ZIP) is iedere werkdag telefonisch bereikbaar. U kunt bij het ZIP terecht met vragen over uw klacht, maar het ZIP geeft ook uitleg en advies. Daarnaast informeren onze experts wat u kunt doen als er een klacht over zorg is ontstaan. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Het ZIP helpt u op weg bij een klacht over zorg. Zo kan het ZIP u doorverwijzen naar de geschillencommissie geestelijke gezondheidszorg. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Bent u het oneens met de uitspraak van het bestuur van de GGZ instelling? Of bent u van mening dat de geleden letselschade hoger is dan 25.000 euro? Dan kunt u de stap naar de rechter maken. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig. Ga naar STAP 5.

STAP 5. GGZ instelling aansprakelijk stellen

Wanneer stap 1 t/m 4 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro, dan is er sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. U kunt de letselschade pas verhalen als de veroorzaker medisch aansprakelijk is. Hierbij moet u de GGZ instelling aansprakelijk stellen voor de letselschade. In dit proces heeft u een letselschadespecialist nodig.

Hoe stelt u de GGZ instelling aansprakelijk?

U heeft recht op een letselschadevergoeding bij opgelopen letselschade door een vermijdbare medische fout. Omdat het lastig is om zelf alle schadeposten uit te zoeken, adviseren wij altijd om contact op te nemen met een specialist letselschade. Deze helpt u bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker(s) en zoekt uit welke schadeposten er zijn voor de opgelopen letselschade. Neem contact op onze specialisten letselschade laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Letselschade, wat houdt dit in?

Door een medische misser veroorzaakt door het ziekenhuis kunt u geestelijke- of lichamelijke schade oplopen. Dit is letselschade. Letselschade roept veel vragen op. Vind alle antwoorden op uw vragen op onze FAQ.

Bekijk de FAQ

Second opinion

Twijfelt u over een diagnose of behandeling door uw arts of ander type zorgverlener? Of wordt de oorzaak van de klacht niet gevonden? U kunt om de mening, een second opinion, van een tweede, onafhankelijke, arts vragen.

Second opinion

Second opinion GGZ

Twijfelt u over de diagnose of behandeling door uw huisarts? Bent u het niet eens met de diagnose of behandeling? Of lukt het uw GGZ instelling niet om een juiste diagnose te stellen? Vraag een second opinion aan door een andere, onafhankelijke, GGZ instelling. In de gezondheidszorg hebt u het recht om een andere specialist om zijn oordeel of advies te vragen over uw diagnose of behandeling. Onze experts van Zorgklacht.nl kunnen u hierbij helpen.

Zorgklacht.nl begeleidt u naar een oplossing

Wij helpen u met een klacht over een GGZ instelling. Een klacht over een GGZ instelling indienen is lastig en geeft vragen. U kunt bij ons terecht met vragen over uw klacht, maar Zorgklacht.nl geeft ook uitleg en advies. Bel daarom met onze experts. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dit nodig is. Wij helpen u op weg bij een klacht over een GGZ instelling. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Goede rechtshulp letselschade kan u helpen!

Degene die de letselschade heeft veroorzaakt moet de materiële- en/of immateriële schade vergoeden. Letselschade is pas verhaalbaar als de veroorzaker (de tegenpartij) juridisch aansprakelijk is. Een goede letselschadespecialist kan u helpen bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker. Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Een specialist letselschade kan u met goed juridisch advies helpen bij het opstellen van een reële schadeclaim. Laat u goed juridisch adviseren over de mogelijkheden. Neem contact op onze letselschade specialisten:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Wat houdt letselschade in? Alle informatie over letselschade.

Letselschade roept veel vragen op. Wat houdt letselschade in? Letselschade is de lichamelijke- of geestelijke schade die men oploopt door, bijvoorbeeld, een medische misser en de beperkingen die men van dit letsel ondervindt. Letselschade door een medische fout kan u tijdelijk, of levenslang hinderen. Lees alle informatie over letselschade en vindt de antwoorden op uw vragen.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Second opinion

 

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.