Klacht huisartsenpost

Een klacht over de huisartsenpost? Een klacht over de spoedpost? Of een klacht over de HAP? Lees hier de klachtenprocedure huisartsenpost en gebruik de informatie om uw klacht op te lossen. Een klacht over de spoedpost is zeer vervelend en het proces om een klacht kenbaar te maken is vaak onduidelijk. Door middel van deze klachtenprocedure huisartsenpost leest u stap voor stap wat u kunt doen en wat de mogelijkheden zijn.

Klacht over de huisartsenpost

Een klacht over de huisartsenpost of een klacht over de spoedpost kan ontstaan door verschillende oorzaken. Voorbeelden van een klacht over een huisartsenpost zijn:

 • De huisartsenpost verstrekt u onbegrijpelijke informatie.
 • U wordt niet doorverbonden met een huisarts van de huisartsenpost.
 • U bent onbeleefd behandeld of bejegend door een medewerker van de huisartsenpost.
 • U voelt zich niet serieus genomen door de huisartsenpost.
 • De huisartsenpost heeft een verkeerde diagnose bij u gesteld.
 • De huisartsenpost verleent u niet de zorg die u verwacht.
 • De huisartsenpost wilt u geen informatie geven over derden, zoals een familielid.
 • De huisartsenpost weigert een behandeling of ingreep bij u te doen.

Waar kan ik een klacht over een huisartsenpost indienen?

Waar kan ik een klacht over een huisartsenpost indienen? Ik heb een klacht over de spoedpost, wat kan ik doen? Waar u de klacht over de HAP kunt indienen is afhankelijk van de aard van uw klacht en het doel dat u met het kenbaar maken van uw klacht wilt bereiken. Is dit een excuus? Wilt u herhaling bij uzelf en een ander voorkomen? Of wilt u een letselschadevergoeding? Afhankelijk van uw doel met de klacht over de huisartsenpost kunt u deze klachtenprocedure lezen. Door het volgen van de stappen zorgt u voor een juiste opbouw van uw klacht over de huisartsenpost. De stappen worden verderop de pagina uitgebreid beschreven. Daarna komt de vraag; Hoe moet u een klacht over de huisartsenpost, of een klacht over de spoedpost, indienen? Wij kunnen u hierbij begeleiden.

 1. Klacht indienen huisartsenpost, ga eerst in gesprek.
 2. Klachtenfunctionaris huisartsenpost.
 3. Geschillencommissie huisartsenpost.
 4. Huisartsenpost aansprakelijk stellen.

LET OP: Naast het melden van de klacht bij de huisartsenpost, kunt u de klacht ook kenbaar maken bij een onafhankelijke instantie. Dit kan wanneer direct contact met de huisarts, triagist, doktersassistente, of andere medewerker van de huisartsenpost niet wenselijk is. Lees meer informatie over de verschillende instanties en zie bij welke instantie(s) u de klacht over de huisartsenpost ook kunt indienen. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het regionale tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Hierbij heeft u een goede specialist letselschade nodig. Start in dit geval gelijk bij STAP 4 van deze klachtenprocedure huisarts.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij de huisartsenpost op te vragen. Uw medisch dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, voorgeschreven medicijnen, kleine ingrepen, verwijsbrieven en uitslagen van onderzoeken. En het medisch dossier kan aantonen door wie u bent behandeld op de huisartsenpost. Deze gegevens kunnen helpen bij de opbouw van de klacht.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De huisartsenpraktijk moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

Klachtenprocedure huisartsenpost

Welke stappen kunt u ondernemen?

STAP 1. Klacht indienen huisartsenpost, ga eerst in gesprek

Ga eerst met de betreffende huisarts, triagist, doktersassistente of andere medewerker van de huisartsenpost in gesprek over de klacht.

Wellicht is de betreffende medewerker van de huisartsenpost zich niet bewust van de veroorzaakte onvrede. De meeste mensen waarderen het als bepaalde onvrede in een direct gesprek kenbaar wordt gemaakt. Als u de onvrede niet kenbaar maakt, kan de huisartsenpost uw onvrede ook niet meenemen als verbeterpunt in de dienstverlening. Hierbij enkele tips voor het indienen van een klacht over de huisartsenpost:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de onvrede niet snel kan worden besproken, vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van tevoren de klacht kort en bondig op papier te zetten en aan de huisarts, triagist, doktersassistente of andere medewerker van de huisartsenpost te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Vind de klachtenregeling van uw huisartsenpost via ons overzicht:

  Vind hier de klachtenregeling van de huisartsenpost

Komt u er samen niet uit of is een persoonlijk gesprek niet wenselijk? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris huisartsenpost

Wanneer de klacht niet met de betrokkene(n) kan worden opgelost dan kunt u de klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost. De klachtenfunctionaris kan helpen met advies en informatie bij het indienen de klacht. Daarnaast kan de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost bemiddelen tussen u en de betrokkene(n). De hulp van de klachtenfunctionaris is gratis.

Een klacht hoeft in principe niet direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgedaan met hulp van de klachtenfunctionaris. In dit geval treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de huisartsenpost. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend vangt de termijn van zes weken aan voor de huisartsenpost om de klacht af te handelen.

Sinds 1 januari 2017 moet een huisartsenpost een klachtenfunctionaris hebben. Dit is wettelijk verplicht. Vaak wordt de aanwezigheid van de klachtenfunctionaris aangegeven in de wachtruimte van de huisartsenpost. Zo niet, kijk even in de klachtenregeling op de website van de huisartsenpost of vraag het na bij de doktersassistente.

Contactgegevens klachtenregeling huisartsenpost:

De contactgegevens van de klachtenfunctionaris en het digitale klachtenformulier staan in de klachtenregeling van de huisartsenpost. Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw huisartsenpost al voor u opgezocht! Voorkom onnodig zoeken en vind makkelijk en snel de klachtenregeling van uw huisartsenpost in ons overzicht. Gebruik de zoekbalk, vul de naam van de huisartsenpost in en vind direct de klachtenregeling en maak de klacht kenbaar:

Vind hier de klachtenregeling van de huisartsenpost

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost niet gewenst of heeft bemiddeling geen resultaat opgeleverd? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Geschillencommissie huisartsenpost

Als de klacht niet met de hulp van de klachtenfunctionaris kan worden opgelost, of wanneer bemiddeling niet wenselijk is, dan kunt u de klacht indienen bij de geschillencommissie huisartsenpost.

Alle huisartsenposten in Nederland zijn sinds 1 januari 2017 aangesloten bij een landelijk erkende geschillencommissie huisartsenpost. De geschillencommissie voldoet aan de klachtwet Wkkgz en is er voor klachten en geschillen aangaande eerstelijnszorg. De stap naar de geschillencommissie huisartsenpost kan worden gemaakt wanneer:

 • U niet tevreden bent over de schriftelijke reactie van de huisartsenpost en klachtenfunctionaris op de klacht.
 • De huisartsenpost de verplichtingen aangaande de afhandeling van een klacht niet nakomt. Bijvoorbeeld wanneer een klachtenregeling niet aanwezig is, of als de klachtenregeling niet aan de wettelijke eisen voldoet.
 • De huisartsenpost de klachtenregeling niet juist opvolgt bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld door niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk te reageren op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van een medewerker van de huisartsenpost in het kader van de zorgverlening bij de huisartsenpost indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door de een medewerker van de huisartsenpost.

De contactgegevens van de geschillencommissie staan in de klachtenregeling van de huisartsenpost. Zo niet, vraag deze op bij de huisartsenpost. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw huisartsenpost al voor u opgezocht! Vind de klachtenregeling van uw huisartsenpost in ons overzicht klachtenregeling huisartsenposten:

Vind hier de klachtenregeling van de huisartsenpost

LET OP. Voordat u de zich met de klacht richt tot de geschillencommissie huisartsenpost moet u met de volgende punten rekening houden:

 • U kunt de klacht alleen voorleggen aan de geschillencommissie nadat u de klacht eerst heeft ingediend bij de huisartsenpost en/of de klachtenfunctionaris. Tenzij als de omstandigheden zo zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie van de huisartsenpost bepaalt of hiervan het geval is.
 • Als de stap naar de geschillencommissie huisartsenpost is gemaakt, kunt u niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is namelijk bindend. Ook kan na uitkomst niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • De geschillencommissie kan schadeclaims tot 25.000 euro toewijzen. Bij een hogere claim neemt de geschillencommissie huisartsenpost uw klacht niet in behandeling, tenzij u afziet van een hogere schadeclaim. Een specialist letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding. 
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie huisartsenpost kunt u zich juridisch laten adviseren door een specialist letselschade. Neem contact op met de juridisch adviseurs letselschade van Zorgklacht.nl en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (lees meer informatie bij STAP 4).

Contactgegevens Geschillencommissie Huisartsenpost:

Het Zorgklacht.nl Informatiepunt (ZIP) is iedere werkdag telefonisch bereikbaar. U kunt bij het ZIP terecht met vragen over uw klacht, maar het ZIP geeft ook uitleg en advies. Daarnaast informeren onze experts wat u kunt doen als er een klacht over een huisartsenpost is ontstaan. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Het ZIP helpt u op weg bij een klacht over de huisartsenpost. Zo kan het ZIP u doorverwijzen naar de geschillencommissie van de huisartsenpost. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Bent u van mening dat de opgelopen letselschade hoger is dan 25.000 euro? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de rechter. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig. Ga naar STAP 4.

STAP 4. Huisartsenpost aansprakelijk stellen

Wanneer stap 1 t/m 3 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade door de vermijdbare medische fout hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. U moet de huisartsenpost aansprakelijk stellen voor de letselschade. De opgelopen letselschade kunt u pas verhalen wanneer de medewerker van de huisartsenpost medisch aansprakelijk is. Hierbij heeft u een letselschadespecialist nodig.

Hoe stelt u de huisartsenpost aansprakelijk?

Een specialist letselschade helpt u wanneer u letselschade hebt opgelopen door een vermijdbare medische fout. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding. Omdat het lastig is om zelf uit te zoeken wat de schadeposten zijn en waar u recht op heeft adviseren wij u altijd om contact op te nemen met een juridisch specialist letselschade. Deze zoekt de schadeposten uit en stelt de veroorzaker(s) aansprakelijk voor de letselschade. Neem contact op met onze specialisten letselschade voor goed juridische advies op maat:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Letselschade, wat houdt dit in?

Door een medische misser veroorzaakt door het ziekenhuis kunt u geestelijke- of lichamelijke schade oplopen. Dit is letselschade. Letselschade roept veel vragen op. Vind alle antwoorden op uw vragen op onze FAQ.

Bekijk de FAQ

Second opinion

Twijfelt u over een diagnose of behandeling door uw arts of ander type zorgverlener? Of wordt de oorzaak van de klacht niet gevonden? U kunt om de mening, een second opinion, van een tweede, onafhankelijke, arts vragen.

Second opinion

Zorgklacht.nl begeleidt u naar een oplossing

Wij helpen u bij een klacht over de huisartsenpost. Een klacht over de huisartsenpost indienen is lastig en geeft vragen. U kunt bij ons terecht met vragen over uw klacht, maar Zorgklacht.nl geeft ook uitleg en advies. Bel daarom met onze experts. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Wij helpen u op weg bij een klacht over een huisartsenpost, spoedpost, en HAP. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Een letselschadespecialist helpt u!

U heeft een letselschadespecialist nodig bij het opstellen van een reële letselschadeclaim en bij het medisch aansprakelijk stellen van de veroorzaker(s). Neem direct contact op met een specialist letselschade van Zorgklacht.nl en laat u vrijblijvend informeren over uw mogelijkheden en rechten:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Wat kunt u doen bij letselschade?

Letselschade is de geestelijke- en lichamelijke schade die is opgelopen door een vermijdbare medische fout. Deze medische fout kan zijn ontstaan door een verkeerde medische handeling of door een verkeerde diagnose. De opgelopen letselschade kan u tijdelijk of levenslang hinderen. De letselschade moet worden vergoed door de veroorzaker(s) van de medische misser. De letselschadevergoeding van bestaan uit materiële- en immateriële schadeposten en is pas verhaalbaar wanneer de veroorzaker medisch aansprakelijk is. Lees meer over letselschade:

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Second opinion

 

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.