Klacht huisartsenpost

Een klacht over de huisartsenpost? Lees hier de klachtenprocedure huisartsenpost en gebruik de informatie om de klacht op te lossen. Een klacht over de huisartsenpost is zeer vervelend en het proces om een klacht kenbaar te maken is vaak onduidelijk. Door middel van deze klachtenprocedure leest u stap voor stap wat u kunt doen en wat de mogelijkheden zijn.

Klacht over de huisartsenpost

Lees hier uw mogelijkheden. Hoe moet u een klacht over de huisartsenpost indienen? En waar? Bijvoorbeeld na vervelend contact (via de telefoon), of na een verkeerde diagnose. De informatie in deze klachtenprocedure kunt u gebruiken voor de juiste opbouw van de klacht over de huisartsenpost. Voordat u verder leest is het belangrijk om voor uzelf te bepalen wat u met kenbaar maken van de klacht wilt bereiken. Is dit een excuus? Wilt u herhaling bij uzelf en een ander voorkomen? Of wilt u een letselschadevergoeding? Afhankelijk van uw doel met de klacht over de huisartsenpost kunt u deze klachtenprocedure lezen. De stappen worden verderop de pagina uitgebreid beschreven. 

 1. Klacht indienen huisartsenpost, ga eerst in gesprek.
 2. Klachtenfunctionaris huisartsenpost.
 3. Geschillencommissie huisartsenpost.
 4. Leg uw klacht voor aan de rechter.

LET OP: Naast het melden van de klacht bij de huisartsenpost, kunt u de klacht ook kenbaar maken bij een onafhankelijke instantie. Dit kan wanneer direct contact met de huisarts, triagist, doktersassistente, of andere medewerker van de huisartsenpost niet wenselijk is. Lees meer informatie over de verschillende instanties en zie bij welke instantie(s) u de klacht over de huisartsenpost ook kunt indienen. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het regionale tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Hierbij heeft u een goede specialist letselschade nodig. Start in dit geval gelijk bij STAP 4 van deze klachtenprocedure huisarts.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij de huisartsenpost op te vragen. Uw medisch dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, voorgeschreven medicijnen, kleine ingrepen, verwijsbrieven en uitslagen van onderzoeken. En het medisch dossier kan aantonen door wie u bent behandeld op de huisartsenpost. Deze gegevens kunnen helpen bij de opbouw van de klacht.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De huisartsenpraktijk moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

STAP 1. Klacht indienen huisartsenpost, ga eerst in gesprek.

Ga eerst met de betreffende huisarts, triagist, doktersassistente of andere medewerker van de huisartsenpost in gesprek over de klacht.

Wellicht is de betreffende medewerker van de huisartsenpost zich niet bewust van de veroorzaakte onvrede. De meeste mensen waarderen het als bepaalde onvrede in een direct gesprek kenbaar wordt gemaakt. Als u de onvrede niet kenbaar maakt, kan de huisartsenpost uw onvrede ook niet meenemen als verbeterpunt in de dienstverlening. Hierbij enkele tips voor het indienen van een klacht over de huisartsenpost:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de onvrede niet snel kan worden besproken, vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van tevoren de klacht kort en bondig op papier te zetten en aan de huisarts, triagist, doktersassistente of andere medewerker van de huisartsenpost te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Via ons overzicht kunt u snel doorklikken naar de klachtenregeling van uw huisartsenpost:

Komt u er samen niet uit of is een persoonlijk gesprek niet wenselijk? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris huisartsenpost.

Wanneer de klacht niet met de betrokkene(n) kan worden opgelost dan kunt u de klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost. De klachtenfunctionaris kan helpen met advies en informatie bij het indienen de klacht. Daarnaast kan de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost bemiddelen tussen u en de betrokkene(n). De hulp van de klachtenfunctionaris is gratis.

Een klacht hoeft in principe niet direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgedaan met hulp van de klachtenfunctionaris. In dit geval treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de huisartsenpost. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend vangt de termijn van zes weken aan voor de huisartsenpost om de klacht af te handelen.

Sinds 1 januari 2017 moet een huisartsenpost een klachtenfunctionaris hebben. Dit is wettelijk verplicht. Vaak wordt de aanwezigheid van de klachtenfunctionaris aangegeven in de wachtruimte van de huisartsenpost. Zo niet, kijk even in de klachtenregeling op de website van de huisartsenpost of vraag het na bij de doktersassistente.

Contactgegevens klachtenregeling huisartsenpost:

De contactgegevens van de klachtenfunctionaris en het digitale klachtenformulier staan in de klachtenregeling van de huisartsenpost. Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw huisartsenpost al voor u opgezocht! Voorkom onnodig zoeken en vind makkelijk en snel de klachtenregeling van uw huisartsenpost in ons overzicht. Gebruik de zoekbalk, vul de naam van de huisartsenpost in en vind direct de klachtenregeling en maak de klacht kenbaar.

Hoe bent u geholpen? Deel uw ervaring en beoordeel de afhandeling van de klacht dóór de huisartsenpost, plaats een review!

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost niet gewenst of heeft bemiddeling geen resultaat opgeleverd? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Geschillencommissie huisartsenpost.

Als de klacht niet met de hulp van de klachtenfunctionaris kan worden opgelost, of wanneer bemiddeling niet wenselijk is, dan kunt u de klacht indienen bij de geschillencommissie huisartsenpost.

Alle huisartsenposten in Nederland zijn sinds 1 januari 2017 aangesloten bij een landelijk erkende geschillencommissie huisartsenpost. Dit is de landelijke geschillencommissie huisartsen Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De SKGE voldoet aan de klachtwet Wkkgz en is er voor klachten en geschillen aangaande eerstelijnszorg. De stap naar de geschillencommissie huisartsenpost kan worden gemaakt wanneer:

 • U niet tevreden bent over de schriftelijke reactie van de huisartsenpost en klachtenfunctionaris op de klacht.
 • De huisartsenpost de verplichtingen aangaande de afhandeling van een klacht niet nakomt. Bijvoorbeeld wanneer een klachtenregeling niet aanwezig is, of als de klachtenregeling niet aan de wettelijke eisen voldoet.
 • De huisartsenpost de klachtenregeling niet juist opvolgt bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld door niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk te reageren op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van een medewerker van de huisartsenpost in het kader van de zorgverlening bij de huisartsenpost indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door de een medewerker van de huisartsenpost.

De contactgegevens van de geschillencommissie staan in de klachtenregeling van de huisartsenpost. Zo niet, vraag deze op bij de huisartsenpost. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw huisartsenpost al voor u opgezocht! Vind de klachtenregeling van uw huisartsenpost in ons overzicht klachtenregeling huisartsenposten!

LET OP. Voordat u de zich met de klacht richt tot de geschillencommissie huisartsenpost moet u met de volgende punten rekening houden:

 • U kunt de klacht alleen voorleggen aan de geschillencommissie nadat u de klacht eerst heeft ingediend bij de huisartsenpost en/of de klachtenfunctionaris. Tenzij als de omstandigheden zo zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie van de huisartsenpost bepaalt of hiervan het geval is.
 • Als de stap naar de geschillencommissie huisartsenpost is gemaakt, kunt u niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is namelijk bindend. Ook kan na uitkomst niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • De Geschillencommissie SKGE kan schadeclaims tot 25.000 euro toewijzen. Bij een hogere claim neemt de geschillencommissie huisartsenpost uw klacht niet in behandeling, tenzij u afziet van een hogere schadeclaim. Een specialist letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding. 
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie huisartsenpost kunt u zich juridisch laten adviseren door een specialist letselschade. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (lees meer informatie bij STAP 4).

Contactgegevens Geschillencommissie Huisartsenpost:

Vind hieronder de contactgegevens en het digitale klachtformulier van de Geschillencommissie SKGE: 

Bent u van mening dat de opgelopen letselschade hoger is dan 25.000 euro? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de rechter. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig. Ga naar STAP 4.

STAP 4. Leg uw klacht voor aan de rechter.

Wanneer stap 1 t/m 3 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade door de vermijdbare medische fout hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. De opgelopen letselschade kunt u pas verhalen wanneer de medewerker van de huisartsenpost medisch aansprakelijk is. Hierbij heeft u een letselschadespecialist nodig.

Een specialist letselschade helpt u wanneer u letselschade hebt opgelopen door een vermijdbare medische fout. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding. Omdat het lastig is om zelf uit te zoeken wat de schadeposten zijn en waar u recht op heeft adviseren wij u altijd om contact op te nemen met een juridisch specialist letselschade. Deze zoekt de schadeposten uit en stelt de veroorzaker(s) aansprakelijk voor de letselschade. Neem contact op met een beoordeelde specialist letselschade uit ons overzicht voor goed juridische advies op maat:

Een letselschadespecialist helpt u!

U heeft een letselschadespecialist nodig bij het opstellen van een reële letselschadeclaim en bij het medisch aansprakelijk stellen van de veroorzaker(s). Via ons overzicht kunt u direct contact opnemen met een beoordeelde specialist letselschade bij u in de buurt. Neem contact op voor een gratis intake en laat u vrijblijvend informeren over uw mogelijkheden en rechten:

Wat kunt u doen bij letselschade?

Letselschade is de geestelijke- en lichamelijke schade die is opgelopen door een vermijdbare medische fout. Deze medische fout kan zijn ontstaan door een verkeerde medische handeling of door een verkeerde diagnose. De opgelopen letselschade kan u tijdelijk of levenslang hinderen. De letselschade moet worden vergoed door de veroorzaker(s) van de medische misser. De letselschadevergoeding van bestaan uit materiële- en immateriële schadeposten en is pas verhaalbaar wanneer de veroorzaker medisch aansprakelijk is. Lees meer over letselschade:

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.