Klacht kliniek

Hoe moet ik een klacht over een kliniek indienen? Een klacht over een kliniek of over een arts van een kliniek als gevolg van een verkeerde medische ingreep is niet fijn. Dit moet u snel en eenvoudig kunnen melden. Hetzelfde geldt als dit een klacht over een verpleegkundige of een andere medewerker van de kliniek is. De klacht over de kliniek kan zijn ontstaan door een vermijdbare medische fout of door onprettig contact. Wat kunt u doen met een klacht over een kliniek? 

U leest hier welke stappen u kunt doorlopen. Alvorens u verder leest moet u eerst voor uzelf bepalen wat u met de klacht over de kliniek wilt bereiken. Is dit een excuus van de kliniek? Of wilt u herhaling voor een ander voorkomen? Of wilt u een schadevergoeding voor de opgelopen letselschade? Afhankelijk van wat u wilt bereiken, kunt onze klachtenprocedure kliniek lezen. U zorgt voor een juiste opbouw van de klacht door het volgen van deze klachtenprocedure.

Klacht over kliniek

Bij het kenbaar maken van uw klacht over de kliniek is het belangrijk dat u de juiste klachtenprocedure volgt. Lees hieronder de stappen die u kunt volgen om de klacht over uw kliniek kenbaar te maken. De stappen worden verderop deze pagina uitgebreid beschreven.

 1. Klacht kliniek indienen, ga eerst in gesprek.
 2. Klachtenfunctionaris kliniek
 3. Klachtencommissie kliniek
 4. Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.
 5. Kliniek aansprakelijk stellen.

Zorgklacht.nl Informatiepunt

Het Zorgklacht.nl Informatiepunt (ZIP) is iedere werkdag telefonisch bereikbaar. U kunt bij het ZIP terecht met vragen over uw klacht, maar het ZIP geeft ook uitleg en advies. Daarnaast informeren onze experts wat u kunt doen als er een klacht over een kliniek is ontstaan. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Het ZIP helpt u op weg bij een klacht over een kliniek. Zo kan het ZIP u doorverwijzen naar de klachtenregeling van de kliniek. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op 0909 - 2700000 (€ 0,90 per minuut).

LET OP: Naast het kenbaar maken van uw klacht bij de kliniek zelf, kunt u de klacht ook bij een onafhankelijke instantie kenbaar maken. Dit kan de voorkeur hebben wanneer direct contact met de kliniek, of de arts van de kliniek niet is gewenst. Vind in het ons overzicht instanties meer informatie over de verschillende instanties voor klachten over geleverde zorg. Hier leest u bij welke instantie(s) uw de klacht over de kliniek ook kunt melden. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of naderhand, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Hierbij heeft u een letselschadespecialist nodig. Start in dit geval gelijk bij STAP 5 van deze klachtenprocedure, of kijk in het overzicht instanties.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! De inhoud van het medisch dossier kan u helpen bij de opbouw van de klacht. Een kopie van uw medisch dossier kunt u bij de kliniek opvragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals operatieverslagen en uitslagen van onderzoeken

Het medisch dossier kan duidelijk maken wat er precies is gebeurd tijdens de medische ingreep. Wie was er bij de medische ingreep aanwezig en wie heeft welke handeling uitgevoerd? Dit kan uitwijzen tegen wie u de klacht moet richten. Hiermee wordt voorkomen dat u de klacht tegen de verkeerde persoon richt en ongegrond wordt verklaard.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De kliniek moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

STAP 1. Klacht kliniek indienen, ga eerst in gesprek

Voordat u een klacht bij een kliniek gaat indienen is het raadzaam om uw klacht eerst met de betrokken arts, specialist of medewerker te bespreken. Een persoonlijk gesprek kan veel oplossen en voorkomen dat u een klacht bij de kliniek gaat indienen. Wellicht is de medewerker van de kliniek zich niet bewust van de onvrede. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een kliniek:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de zorgverlener te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Via ons overzicht kunt u snel doorklikken naar de klachtenregeling van uw kliniek:

Komt u met een persoonlijk gesprek niet tot een oplossing of is een persoonlijk gesprek niet wenselijk? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris kliniek

Elke kliniek (zelfstandig behandelcentrum) heeft een klachtenfunctionaris. Neem contact op met de klachtenfunctionaris van de kliniek wanneer u de klacht niet met de betreffende arts, verpleegkundige, of andere medewerker kunt oplossen. De klachtenfunctionaris van de kliniek kan u informeren over de klachtenregeling en kan bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

Een klacht over een kliniek hoeft in principe niet gelijk schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van de kliniek te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die wijze kan de klacht informeel worden afgedaan met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. In dit geval treedt nog niet de formele fase in met een wettelijk verplichte reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de kliniek. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend start de termijn van zes weken voor de kliniek om de klacht af te handelen.

Elke kliniek (zelfstandig behandelcentrum) moet een klachtenfunctionaris hebben. De contactgegevens van de klachtenfunctionaris staan in de klachtenregeling van de kliniek en moet makkelijk voor u beschikbaar zijn. De klachtenregeling staat op de website, of hangt in de wachtruimte van de kliniek. Zo niet, vraag de klachtenregeling op bij de kliniek.

Contactgegevens klachtenregeling kliniek:

Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van de kliniek al voor u opgezocht! Voorkom onnodig zoeken, vind via ons overzicht makkelijk en snel de klachtenregeling met de contactgegevens van de klachtenfunctionaris.

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris kliniek niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Klachtencommissie kliniek

Is bemiddeling niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Dan kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie kliniek indienen. Het is wettelijk verplicht voor een kliniek om bij een klachtencommissie aangesloten te zijn. De klachtencommissie kliniek bestaat uit minimaal twee leden en deze hebben een geheimhoudingsplicht. Meer informatie over de klachtencommissie vindt u via de klachtenregeling van de kliniek. Daarnaast kan de klachtenfunctionaris u hier over informeren en eventueel ondersteunen bij het opstellen van een brief. Ook kunt u zich in deze procedure laten ondersteunen door een rechtshulp letselschade, lees onderaan deze pagina meer informatie.

Door middel van schriftelijk hoor en wederhoor met de betrokkenen beoordeelt de klachtencommissie of de klacht gegrond of ongegrond is. De klachtencommissie kan in haar conclusie adviezen voor verbeteringen doen bij de directie van de kliniek. Een klachtencommissie van een kliniek kent geen letselschadevergoedingen toe en neemt geen letselschadeclaims in behandeling.

Contactgegevens klachtencommissie kliniek:

Via ons overzicht kunt snel de klachtenregeling met contactgegevens van de kliniek vinden.  De klachtenregeling kan u wijzen op de contactgegevens van de klachtencommissie. Daarnaast staat werkwijze van klachtencommissie in de klachtenregeling.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie en de directie van de kliniek? Of wilt u een letselschadevergoeding? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie en de directie van de kliniek, dan kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke en onpartijdige Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken indienen. De stap naar de geschillencommissie zelfstandige klinieken kan worden gemaakt wanneer:

 • U ontevreden bent over de schriftelijke reactie op de klacht door de kliniek.
 • De kliniek de verplichtingen met betrekking tot het behandelen van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld wanneer de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen of omdat er helemaal geen klachtenregelingen is.
 • De kliniek bij de afhandeling van een klacht de klachtenregeling niet volgens de regels opvolgt. Bijvoorbeeld door niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk te reageren op de klacht.
 • Als van u in redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de zorgverlener (werkzaam bij de kliniek) in het kader van de zorgverlening bij de kliniek indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door een zorgverlener in dienst van de kliniek.

In de klachtenregeling van de kliniek staat aangegeven bij welke geschillencommissie de kliniek is aangesloten. Zo niet, vraag dit na bij de klachtenfunctionaris van de kliniek. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw kliniek al voor u opgezocht. Vind de digitale klachtenregeling van uw kliniek in ons overzicht klachtenregeling kliniek:

LET OP. Houd rekening met de punten voordat u zich met de klacht tot de geschillencommissie richt:

 • Als u de stap naar de geschillencommissie kliniek heeft gemaakt, dan kunt u niet meer naar de burgerlijke rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is namelijk bindend. Ook kan in dat geval niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • Alle klinieken in Nederland zijn aangesloten bij een geschillencommissie. 
 • Het klachtgeld is 52,50 euro tot max. 127,50 euro, afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim. Het bedrag wordt terug betaald als u in het gelijk wordt gesteld.
 • De Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken kan een schadeclaim tot maximaal 25.000 euro toewijzen. Bij een hogere claim neemt de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken uw klacht niet in behandeling, tenzij u afziet van een hogere letselschadevergoeding. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig. Deze helpt u bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding (ga naar STAP 5).
 • U kunt de klacht aan de geschillencommissie van de kliniek voorleggen binnen drie maanden nadat u de klacht voor het eerst schriftelijk kenbaar heeft gemaakt bij de kliniek.
 • Bij het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken kunt u zich juridisch laten adviseren door een letselschadespecialist. Neem contact op met een juridisch adviseur letselschade van Zorgklacht.nl en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (lees meer bij STAP 5).

Contactgegevens Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken:

Vind hieronder de contactgegevens, het digitale klachtformulier en meer informatie over de procedure van Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.

Bent u het oneens met de uitspraak van de kliniek of bent u van mening dat de geleden letselschade hoger is dan 25.000 euro? Ga naar STAP 5.

STAP 5. Kliniek aansprakelijk stellen

Wanneer stap 1 t/m 4 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. U moet de kliniek aansprakelijk stellen, anders kunt u de letselschade niet verhalen. Hierbij heeft u een letselschadespecialist nodig.

Hoe stelt u de kliniek aansprakelijk?

De letselschadespecialist zoekt uit welke schadeposten er zijn en helpt u om de veroorzaker(s) aansprakelijk te stellen voor de opgelopen letselschade. Het is lastig om zelf uit te zoeken welke schadeposten er zijn en waar u recht op heeft. Daarom adviseren wij u altijd om een letselschadespecialist in te schakelen. Neem contact op met de letselschadespecialisten van Zorgklacht.nl. Wij geven u graag duidelijk over uw rechten met goed juridisch advies:

Laat u informeren met goed juridisch advies?

Goed juridisch advies kan uw vragen omtrent letselschade beantwoorden. Daarnaast kan letselschadespecialist u bestaan bij de opbouw en formulering van de schadeclaim. Neem direct contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

Letselschade, wat houdt dit in?

Door een medische misser veroorzaakt door het ziekenhuis kunt u geestelijke- of lichamelijke schade oplopen. Dit is letselschade. Letselschade roept veel vragen op. Vind alle antwoorden op uw vragen op onze FAQ.

Bekijk de FAQ

Second opinion

Twijfelt u over een diagnose of behandeling door uw arts of ander type zorgverlener? Of wordt de oorzaak van de klacht niet gevonden? U kunt om de mening, een second opinion, van een tweede, onafhankelijke, arts vragen.

Second opinion

Heeft u letselschade opgelopen? Wat kunt u doen?

Door verkeerd medisch handelen is het mogelijk dat u letselschade heeft opgelopen. Wat is letselschade? En kunt u het opgelopen letselschade verhalen op de veroorzaker(s)? Vind meer informatie over letselschade en lees wat u kunt doen:

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.