Klacht verpleeghuis en verzorgingshuis

Een klacht over een verpleeghuis en/of verzorgingshuis? Lees hier de klachtenprocedure verpleeghuis en verzorgingshuis. Een klacht over een verpleeghuis en verzorgingshuis is uitermate vervelend. Wat kunt u doen? Het kenbaar maken van uw onvrede kan drempels opwerpen. Met de informatie in deze klachtenprocedure leest u stap voor stap hoe u de klacht kenbaar maken.

Klacht over verpleeghuis en verzorgingshuis

Een klacht over een verpleeghuis en verzorgingshuis kan ontstaan door verschillende oorzaken. Voorbeelden van een klacht over een verpleeghuis en verzorgingshuis zijn:

 • U bent onbeleefd behandelend of bejegend door uw verpleeghuis en verzorgingshuis.
 • Uw verpleeghuis en verzorgingshuis wilt u geen informatie geven over derden, zoals een familielid.
 • Uw verpleeghuis en verzorgingshuis geeft u geen inzage in uw medisch dossier.
 • Uw verpleeghuis en verzorgingshuis weigert een behandeling of ingreep bij u te doen.
 • Uw verpleeghuis en verzorgingshuis verleent u niet de zorg die u verwacht.
 • U voelt zich niet serieus genomen door uw verpleeghuis en verzorgingshuis.
 • Uw verpleeghuis en verzorgingshuis heeft een verkeerde diagnose bij u gesteld.
 • Uw verpleeghuis en verzorgingshuis verstrekt u onbegrijpelijke informatie.

Waar kan ik een klacht over een verpleeghuis en verzorgingshuis indienen?

Waar kan ik een klacht over een verpleeghuis en verzorgingshuis indienen? Ik heb een klacht over een verpleeghuis en verzorgingshuis, wat kan ik doen? Voordat u verder leest is het belangrijk om voor uzelf vast te stellen wat u met de klacht over het verpleeghuis en/of verzorgingshuis wilt bereiken. Wat is de aard van de klacht en wat is het doel wat u wilt bereiken. Is dit een excuus? Wilt u herhaling bij uzelf of bij een ander voorkomen? Of wilt u een letselschadevergoeding? Afhankelijk van hetgeen wat u wilt bereiken kunt u deze klachtenprocedure lezen. Met het volgen van deze klachtenprocedure zorgt u voor een juiste opbouw van de klacht. De stappen worden verderop deze pagina uitgebreid beschreven. Vervolgens komt de vraag; Hoe moet u een klacht over een verpleeghuis en verzorgingshuis indienen? Hierbij kunnen wij u begeleiden.

 1. Klacht verpleeghuis en verzorgingshuis indienen, ga eerst in gesprek.
 2. Klachtenfunctionaris verpleeghuis en verzorgingshuis.
 3. Klachtencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis.
 4. Geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis.
 5. Verpleeghuis en verzorgingshuis aansprakelijk stellen.

LET OP: De klacht kunt u ook kenbaar maken bij een onafhankelijke instantie. Bijvoorbeeld wanneer direct contact met een medewerker van het verpleeghuis en verzorgingshuis niet is gewenst. Lees meer informatie over de instanties en vind de juiste instantie(s) voor het kenbaar maken van uw klacht. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na afronding van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Een goede letselschadespecialist kan u hierbij juridisch adviseren. Start in dit geval gelijk bij STAP 5 van deze klachtenprocedure, of kijk in het overzicht instanties.

TIP: Vraag het medisch dossier op! Bij het verpleeghuis en verzorgingshuis kunt u een kopie van het medisch dossier opvragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals een logboek, de statussen van zorgpaden en uitslagen van onderzoeken. Daarnaast staat in het medisch dossier vermeld welke zorgverlener welke handeling heeft uitgevoerd. Dit kan uitwijzen aan wie u de klacht moet richten.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. Het verpleeghuis of verzorgingshuis moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

Klachtenprocedure verpleeghuis en verzorgingshuis

Welke stappen kunt u ondernemen?

STAP 1. Klacht verpleeghuis en verzorgingshuis indienen, ga eerst in gesprek

Start bij het indienen van de klacht over het verpleeghuis en verzorgingshuis met een persoonlijk gesprek. Een gesprek met de betrokkene(n) van het verpleeghuis en verzorgingshuis kan veel onvrede wegnemen. Vaak is de zorgverlener niet op hoogte van de klacht. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een verpleeghuis of verzorgingshuis:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de zorgverlener te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Vind de klachtenregeling van uw verpleeghuis of verzorgingshuis in ons overzicht:

  Vind hier de klachtenregeling van het verpleeghuis of verzorgingshuis

Is een gesprek met de betrokkene(n) niet gewenst? Of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris verpleeghuis en verzorgingshuis

Neem contact op met de klachtenfunctionaris verpleeghuis en verzorgingshuis, als u niet met de betrokkene(n) tot een oplossing komt. De klachtenfunctionaris verpleeghuis en verzorgingshuis kan u adviseren en helpen. 

Een klacht hoeft in principe niet direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van het verpleeghuis of verzorgingshuis te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden behandeld met hulp van de klachtenfunctionaris. In deze situatie treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor het verpleeghuis of verzorgingshuis. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend vangt de termijn van zes weken aan voor de klachtenfunctionaris van het verpleeghuis of verzorgingshuis om de klacht af te handelen.

Contactgegevens klachtenregeling verpleeghuis en verzorgingshuis:

Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw verpleeghuis en verzorgingshuis al voor u opgezocht! Deze vindt u makkelijk en snel via ons overzicht. In de klachtenregeling vindt u de contactgegevens van de klachtenfunctionaris en het digitale klachtenformulier

Vind hier de klachtenregeling van het verpleeghuis of verzorgingshuis

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris verpleeghuis en verzorgingshuis niet gewenst? Of heeft bemiddeling geen resultaat opgeleverd? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Klachtencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis

De klacht indienen bij de klachtencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis is de volgende stap. Is er geen oplossing voor de klacht, of is bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk? Dan kunt u een officiële klacht bij de klachtencommissie van het verpleeghuis en verzorgingshuis indienen. De klachtencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis is onafhankelijk en onpartijdig. Het indienen van de klacht moet schriftelijk. De klachtenfunctionaris kan u zo nodig helpen bij het opstellen van een brief en voorzien van meer informatie over de klachtencommissie. Daarnaast kunt u zich in dit proces laten adviseren door een rechtshulp letselschade, lees hier meer over onderaan deze pagina.

De klachtencommissie van het verpleeghuis of verzorgingshuis voert onderzoek uit. Hierbij vindt (schriftelijke) hoor en wederhoor plaats met zowel u als de betrokkene(n) van het verpleeghuis of verzorgingshuis die de klacht heeft veroorzaakt. Daarna beoordeelt de klachtencommissie of de klacht gegrond of ongegrond is. De klachtencommissie kan in haar uitspraak aanbevelingen doen ter verbetering bij het bestuur van de thuiszorg organisatie. De klachtencommissie van een verpleeghuis en verzorgingshuis neemt geen letselschadeclaims in behandeling en keert geen letselschadevergoedingen uit.

Let op: Niet elk verpleeghuis en verzorgingshuis heeft een klachtencommissie. Een klachtencommissie is niet verplicht, maar het is ook niet verboden om naast een klachtenfunctionaris toch een klachtencommissie te benoemen. Het hebben van een klachtencommissie kan voorkomen dat iemand met een klacht over zorg te snel naar een geschillencommissie toe stapt. De aanwezigheid van een klachtencommissie wordt aangegeven in de klachtenregeling van het verpleeghuis en verzorgingshuis.

Contactgegevens klachtencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis:

Via ons overzicht kunt u makkelijk en snel de klachtenregeling met de contactgegevens van de klachtencommissie van uw verpleeghuis en verzorgingshuis vinden.

Vind hier de klachtenregeling van het verpleeghuis of verzorgingshuis

Bent u het niet eens met de uitspraak van het bestuur en de klachtencommissie? Of wilt u een letselschadevergoeding? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Geschillencommissie Verpleeghuis en Verzorgingshuis

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de Raad van Bestuur en de klachtencommissie dan kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis indienen. De stap naar de geschillencommissie thuiszorg kan gemaakt worden wanneer:

 • U het niet eens bent met de schriftelijke reactie op de klacht door het verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • Het verpleeghuis of verzorgingshuis de verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet naleeft. Bijvoorbeeld wanneer de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen of omdat er helemaal geen klachtenregeling is.
 • Het verpleeghuis of verzorgingshuis de klachtenregeling niet naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld omdat er niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk wordt gereageerd op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de zorgverlener (werkzaam bij het verpleeghuis of verzorgingshuis) in het kader van de zorgverlener bij het verpleeghuis of verzorgingshuis indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door een zorgverlener in dienst van het verpleeghuis of verzorgingshuis.

In de klachtenregeling van het verpleeghuis en verzorgingshuis staat aangegeven bij welke geschillencommissie het verpleeghuis of verzorgingshuis is aangesloten. Zo niet, vraag het op bij de klachtenfunctionaris. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van het verpleeghuis en verzorgingshuis al voor u opgezocht. Vind de digitale klachtenregeling van uw verpleeghuis of verzorgingshuis in overzicht klachtenregeling verpleeghuis en verzorgingshuis:

Vind hier de klachtenregeling van het verpleeghuis of verzorgingshuis

LET OP. Houd rekening met de volgende punten voordat u zich met de klacht tot de geschillencommissie wendt:

 • De klacht moet u eerst indienen bij het verpleeghuis en/of verzorgingshuis, voordat u de klacht aan de geschillencommissie gaat voorleggen. Tenzij de omstandigheden dusdanig zijn dat niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis bepaalt of hier sprake van is.
 • Wanneer de stap naar de geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis wordt gemaakt, kunt u niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is bindend. Het is ook niet mogelijk om na de uitkomst in hoger beroep te gaan.
 • Alle verpleeghuizen en verzorgingshuis zijn bij een geschillencommissie aangesloten. Vraag aan de klachtenfunctionaris van het verpleeghuis en verzorgingshuis bij welke geschillencommissie zij zijn aangesloten.
 • Het klachtgeld is 52,50 euro tot max. 127,50 euro, afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld.
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis kunt u zich juridisch laten adviseren door een letselschadespecialist. Neem contact op met onze juridisch adviseurs letselschade en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.
 • Binnen vijf maanden nadat u de klacht voor het eerst schriftelijk kenbaar maakte bij het verpleeghuis en verzorgingshuis moet de klacht bij de geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis zijn voorgelegd.
 • De geschillencommissie kan een schadeclaim van maximaal 25.000 euro toewijzen. Bij een hogere schadeclaim neemt de geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis de klacht niet in behandeling, tenzij u afziet van een hogere schadeclaim. Een specialist letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding (ga naar STAP 5).

Contactgegevens Geschillencommissie Verpleeghuis en Verzorgingshuis:

Het Zorgklacht.nl Informatiepunt (ZIP) is iedere werkdag telefonisch bereikbaar. U kunt bij het ZIP terecht met vragen over uw klacht, maar het ZIP geeft ook uitleg en advies. Daarnaast informeren onze experts wat u kunt doen als er een klacht over zorg is ontstaan. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Het ZIP helpt u op weg bij een klacht over een verpleeghuis en verzorgingshuis. Zo kan het ZIP u doorverwijzen naar de geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis. Het Zorgklacht.nl is bereikbaar op :

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Bent u het oneens met de uitspraak van het bestuur van het verpleeghuis of verzorgingshuis? Of bent u van mening dat de geleden letselschade hoger is dan 25.000 euro? Dan kunt u naar de rechter stappen. Hierbij heeft u een letselschadespecialist nodig. Ga naar STAP 5.

STAP 5. Verpleeghuis en verzorgingshuis aansprakelijk stellen

Wanneer stap 1 t/m 4 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. U moet het verpleeghuis en verzorgingshuis aansprakelijk stellen. De letselschade kunt u pas verhalen wanneer de veroorzaker(s) medisch aansprakelijk zijn gesteld. In dit proces heeft u de ondersteuning nodig van een specialist letselschade.

Hoe stelt u het verpleeghuis en verzorgingshuis aansprakelijk?

Een letselschadespecialist staat u bij wanneer u letselschade hebt opgelopen door een vermijdbare medische fout. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding. Het is lastig om zelf uit te zoeken waar u recht op heeft en welke schadeposten er zijn, daarom adviseren wij u altijd om een juridisch specialist letselschade in te schakelen. Deze zoekt uit welke schadeposten er zijn en helpt u om de veroorzaker(s) aansprakelijk te stellen voor de opgelopen letselschade. Neem contact op met de letselschadespecialisten van Zorgklacht.nl en wij geven u graag duidelijkheid over uw mogelijkheden:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Letselschade, wat houdt dit in?

Door een medische misser veroorzaakt door het ziekenhuis kunt u geestelijke- of lichamelijke schade oplopen. Dit is letselschade. Letselschade roept veel vragen op. Vind alle antwoorden op uw vragen op onze FAQ.

Bekijk de FAQ

Second opinion

Twijfelt u over een diagnose of behandeling door uw arts of ander type zorgverlener? Of wordt de oorzaak van de klacht niet gevonden? U kunt om de mening, een second opinion, van een tweede, onafhankelijke, arts vragen.

Second opinion

Second opinion verpleeghuis en verzorgingshuis

Twijfelt u over de diagnose of behandeling door uw verpleeghuis en verzorgingshuis? Bent u het niet eens met de diagnose of behandeling? Of lukt het uw verpleeghuis en verzorgingshuis niet om een juiste diagnose te stellen (bij een familielid)? Vraag een second opinion door een andere medisch specialist aan. Zoals door een andere specialist ouderengeneeskunde. In de gezondheidszorg hebt u het recht om een andere medisch specialist om zijn oordeel of advies te vragen over uw diagnose of behandeling. Onze experts van Zorgklacht.nl kunnen u hierbij helpen.

Zorgklacht.nl begeleidt u naar een oplossing

Wij helpen u bij een klacht over een verpleeghuis en verzorgingshuis. Een klacht over een verpleeghuis en verzorgingshuis indienen is lastig en geeft vragen. U kunt bij ons terecht met vragen over uw klacht, maar Zorgklacht.nl geeft ook uitleg en advies. Bel daarom met onze experts. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Wij helpen u op weg bij een klacht over een verpleeghuis en verzorgingshuis. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Contact met een goede letselschadespecialist

Degene die de letselschade heeft veroorzaakt moet de materiële- en/of immateriële schade vergoeden. Letselschade is pas verhaalbaar als de veroorzaker (de tegenpartij) juridisch aansprakelijk is. Een goede specialist letselschade kan u helpen bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker(s). Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. De letselschadespecialist helpt u met goed juridisch advies bij het opstellen van een reële schadeclaim. Laat u goed juridisch adviseren over de mogelijkheden. Neem contact op met de letselschadespecialisten van Zorgklacht.nl:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Wat houdt letselschade in?

Letselschade roept veel vragen op. Wat houdt letselschade in? Letselschade is de lichamelijke- of geestelijke schade die men oploopt door, bijvoorbeeld, een medische misser en de beperkingen die men van dit letsel ondervindt. Letselschade door een medische fout kan u tijdelijk, of levenslang hinderen. Lees alle informatie over letselschade en vindt de antwoorden op uw vragen.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Second opinion

 

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.