Klacht verpleeghuis en verzorgingshuis

Een klacht over een verpleeghuis en/of verzorgingshuis? Lees hier de klachtenprocedure verpleeghuis en verzorgingshuis. Een klacht over een verpleeghuis en verzorgingshuis is uitermate vervelend. Wat kunt u doen? Het kenbaar maken van uw onvrede kan drempels opwerpen. Met de informatie in deze klachtenprocedure leest u stap voor stap hoe u de klacht kenbaar maken.

Lees hier welke stappen u kunt doorlopen. Voordat u verder leest is het belangrijk om voor uzelf vast te stellen wat u met de klacht over het verpleeghuis en/of verzorgingshuis wilt bereiken. Is dit een excuus? Wilt u herhaling bij uzelf of bij een ander voorkomen? Of wilt u een letselschade vergoeding? Afhankelijk van hetgeen wat u wilt bereiken kunt u deze klachtenprocedure lezen. Met het volgen van deze klachtenprocedure zorgt u voor een juiste opbouw van de klacht.

Klacht over verpleeghuis en verzorgingshuis

Met de klachtenprocedure ziet u stapsgewijs hoe u de klacht over het verpleeghuis en verzorgingshuis naar uw tevredenheid kunt oplossen. De stappen worden verderop deze pagina uitgebreid beschreven.

 1. Klacht verpleeghuis en verzorgingshuis indienen, ga eerst in gesprek.
 2. Klachtenfunctionaris verpleeghuis en verzorgingshuis.
 3. Klachtencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis.
 4. Geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis.
 5. Leg uw klacht voor aan de rechter.

LET OP: De klacht kunt u ook kenbaar maken bij een onafhankelijke instantie. Bijvoorbeeld wanneer direct contact met een medewerker van het verpleeghuis en verzorgingshuis niet is gewenst. Lees meer informatie over de instanties en vind de juiste instantie(s) voor het kenbaar maken van uw klacht. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na afronding van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Een goede letselschadespecialist kan u hierbij juridisch adviseren. Start in dit geval gelijk bij STAP 5 van deze klachtenprocedure, of kijk in het overzicht instanties:

TIP: Vraag het medisch dossier op! Bij het verpleeghuis en verzorgingshuis kunt u een kopie van het medisch dossier opvragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals een logboek, de statussen van zorgpaden en uitslagen van onderzoeken. Daarnaast staat in het medisch dossier vermeld welke zorgverlener welke handeling heeft uitgevoerd. Dit kan uitwijzen aan wie u de klacht moet richten.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. Het verpleeghuis of verzorgingshuis moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

STAP 1. Klacht verpleeghuis en verzorgingshuis indienen, ga eerst in gesprek.

Start bij het indienen van de klacht over het verpleeghuis en verzorgingshuis met een persoonlijk gesprek. Een gesprek met de betrokkene(n) van het verpleeghuis en verzorgingshuis kan veel onvrede wegnemen. Vaak is de zorgverlener niet op hoogte van de klacht. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een verpleeghuis of verzorgingshuis:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de zorgverlener te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Via ons overzicht kunt u snel doorklikken naar de klachtenregeling van uw verpleeghuis of verzorgingshuis:

Is een gesprek met de betrokkene(n) niet gewenst? Of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris verpleeghuis en verzorgingshuis.

Neem contact op met de klachtenfunctionaris verpleeghuis en verzorgingshuis, als u niet met de betrokkene(n) tot een oplossing komt. De klachtenfunctionaris verpleeghuis en verzorgingshuis kan u adviseren en helpen. 

Een klacht hoeft in principe niet direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van het verpleeghuis of verzorgingshuis te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden behandeld met hulp van de klachtenfunctionaris. In deze situatie treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor het verpleeghuis of verzorgingshuis. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend vangt de termijn van zes weken aan voor de klachtenfunctionaris van het verpleeghuis of verzorgingshuis om de klacht af te handelen.

Contactgegevens klachtenregeling verpleeghuis en verzorgingshuis:

Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw verpleeghuis en verzorgingshuis al voor u opgezocht! Deze vindt u makkelijk en snel via ons overzicht. In de klachtenregeling vindt u de contactgegevens van de klachtenfunctionaris en het digitale klachtenformulier

Hoe bent u geholpen door de klachtenfunctionaris? Deel uw ervaring en beoordeel de afhandeling van de klacht door het verpleeghuis en verzorgingshuis!

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris verpleeghuis en verzorgingshuis niet gewenst? Of heeft bemiddeling geen resultaat opgeleverd? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Klachtencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis.

De klacht indienen bij de klachtencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis is de volgende stap. Is er geen oplossing voor de klacht, of is bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk? Dan kunt u een officiële klacht bij de klachtencommissie van het verpleeghuis en verzorgingshuis indienen. De klachtencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis is onafhankelijk en onpartijdig. Het indienen van de klacht moet schriftelijk. De klachtenfunctionaris kan u zo nodig helpen bij het opstellen van een brief en voorzien van meer informatie over de klachtencommissie. Daarnaast kunt u zich in dit proces laten adviseren door een rechtshulp letselschade, lees hier meer over onderaan deze pagina.

De klachtencommissie van het verpleeghuis of verzorgingshuis voert onderzoek uit. Hierbij vindt (schriftelijke) hoor en wederhoor plaats met zowel u als de betrokkene(n) van het verpleeghuis of verzorgingshuis die de klacht heeft veroorzaakt. Daarna beoordeelt de klachtencommissie of de klacht gegrond of ongegrond is. De klachtencommissie kan in haar uitspraak aanbevelingen doen ter verbetering bij het bestuur van de thuiszorg organisatie. De klachtencommissie van een verpleeghuis en verzorgingshuis neemt geen letselschadeclaims in behandeling en keert geen letselschadevergoedingen uit.  

Contactgegevens klachtencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis:

Via ons overzicht kunt u makkelijk en snel de klachtenregeling met de contactgegevens van de klachtencommissie van uw verpleeghuis en verzorgingshuis vinden.

Bent u het niet eens met de uitspraak van het bestuur en de klachtencommissie? Of wilt u een letselschadevergoeding? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Geschillencommissie Verpleeghuis en Verzorgingshuis.

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de Raad van Bestuur en de klachtencommissie dan kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis indienen. De stap naar de geschillencommissie thuiszorg kan gemaakt worden wanneer:

 • U het niet eens bent met de schriftelijke reactie op de klacht door het verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • Het verpleeghuis of verzorgingshuis de verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet naleeft. Bijvoorbeeld wanneer de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen of omdat er helemaal geen klachtenregeling is.
 • Het verpleeghuis of verzorgingshuis de klachtenregeling niet naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld omdat er niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk wordt gereageerd op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de zorgverlener (werkzaam bij het verpleeghuis of verzorgingshuis) in het kader van de zorgverlener bij het verpleeghuis of verzorgingshuis indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door een zorgverlener in dienst van het verpleeghuis of verzorgingshuis.

In de klachtenregeling van het verpleeghuis en verzorgingshuis staat aangegeven bij welke geschillencommissie het verpleeghuis of verzorgingshuis is aangesloten. Zo niet, vraag het op bij de klachtenfunctionaris. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van het verpleeghuis en verzorgingshuis al voor u opgezocht. Vind de digitale klachtenregeling van uw verpleeghuis of verzorgingshuis in overzicht klachtenregeling verpleeghuis en verzorgingshuis:

LET OP. Houd rekening met de volgende punten voordat u zich met de klacht tot de geschillencommissie wendt:

 • De klacht moet u eerst indienen bij het verpleeghuis en/of verzorgingshuis, voordat u de klacht aan de geschillencommissie gaat voorleggen. Tenzij de omstandigheden dusdanig zijn dat niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis bepaalt of hier sprake van is.
 • Wanneer de stap naar de geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis wordt gemaakt, kunt u niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is bindend. Het is ook niet mogelijk om na de uitkomst in hoger beroep te gaan.
 • Alle verpleeghuizen en verzorgingshuis zijn bij een geschillencommissie aangesloten. Vraag aan de klachtenfunctionaris van het verpleeghuis en verzorgingshuis bij welke geschillencommissie zij zijn aangesloten.
 • Het klachtgeld is 52,50 euro tot max. 127,50 euro, afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld.
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis kunt u zich juridisch laten adviseren door een letselschadespecialist. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor een beoordeelde specialist letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.
 • Binnen vijf maanden nadat u de klacht voor het eerst schriftelijk kenbaar maakte bij het verpleeghuis en verzorgingshuis moet de klacht bij de geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis zijn voorgelegd.
 • De geschillencommissie kan een schadeclaim van maximaal 25.000 euro toewijzen. Bij een hogere schadeclaim neemt de geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis de klacht niet in behandeling, tenzij u afziet van een hogere schadeclaim. Een specialist letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding (ga naar STAP 5).

Contactgegevens Geschillencommissie Verpleeghuis en Verzorgingshuis:

Lees meer informatie over de procedure van de Geschillencommissie Verpleeghuis en Verzorgingshuis en vind de contactgegevens en het klachtenformulier.

Bent u het oneens met de uitspraak van het bestuur van het verpleeghuis of verzorgingshuis? Of bent u van mening dat de geleden letselschade hoger is dan 25.000 euro? Dan kunt u naar de rechter stappen. Hierbij heeft u een letselschadespecialist nodig. Ga naar STAP 5.

STAP 5. Leg uw klacht voor aan de rechter.

Wanneer stap 1 t/m 4 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. De letselschade kunt u pas verhalen wanneer de veroorzaker(s) medisch aansprakelijk zijn gesteld. In dit proces heeft u de ondersteuning nodig van een specialist letselschade.

Een letselschadespecialist staat u bij wanneer u letselschade hebt opgelopen door een vermijdbare medische fout. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding. Het is lastig om zelf uit te zoeken waar u recht op heeft en welke schadeposten er zijn, daarom adviseren wij u altijd om een juridisch specialist letselschade in te schakelen. Deze zoekt uit welke schadeposten er zijn en helpt u om de veroorzaker(s) aansprakelijk te stellen voor de opgelopen letselschade. Neem contact op voor een gratis intake met de letselschadespecialisten van Zorgklacht.nl en wij geven u graag duidelijkheid over uw mogelijkheden:

Gratis intake met een goede letselschadespecialist.

Degene die de letselschade heeft veroorzaakt moet de materiële- en/of immateriële schade vergoeden. Letselschade is pas verhaalbaar als de veroorzaker (de tegenpartij) juridisch aansprakelijk is. Een goede specialist letselschade kan u helpen bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker(s). Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. De letselschadespecialist helpt u met goed juridisch advies bij het opstellen van een reële schadeclaim. Laat u goed juridisch adviseren over de mogelijkheden. Neem gratis contact op met een beoordeelde letselschadespecialist uit ons overzicht:

Wat houdt letselschade in?

Letselschade roept veel vragen op. Wat houdt letselschade in? Letselschade is de lichamelijke- of geestelijke schade die men oploopt door, bijvoorbeeld, een medische misser en de beperkingen die men van dit letsel ondervindt. Letselschade door een medische fout kan u tijdelijk, of levenslang hinderen. Lees alle informatie over letselschade en vindt de antwoorden op uw vragen.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.