FAQ

Letselschade

1. Wat is letselschade?

Letselschade is de lichamelijke- of geestelijke schade wat men oploopt en de beperkingen die men van dit letsel ondervindt. Dit kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld een arbeidsongeval, een verkeersongeval of een medische fout.


2. Wanneer wordt letselschade vergoed?

Wanneer iemand anders schuld heeft aan een ongeval of ongeluk mag het slachtoffer niet met de financiële schade blijven zitten. Als de schuldige volledig aansprakelijk is, dan kan er een maximale schadevergoeding worden geclaimd. U heeft recht op schadevergoeding wanneer u lichamelijke- of geestelijke schade op heeft gelopen tijdens een ongeval of medische fout.


3. Welke letselschade kunt u vergoedt krijgen?
Wanneer u letselschade heeft opgelopen naar aanleiding van medisch handelen kunt u een vergoeding krijgen. Deze vergoeding bestaat uit een deel voor materiële schade en immateriële schade. Bij materiële schadevergoeding wordt bedoeld dat de schadevergoeding van de kosten direct in geld is aan te duiden, denk hierbij aan medische kosten en reiskosten maar ook aan verlies van inkomen (werk). De immateriële schadevergoeding is een vergoeding van kosten die moeilijk in geld zijn uit te drukken. Het berekenen van deze schadevergoeding is ingewikkeld. Deze schadevergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd. Voorbeelden hiervan zijn psychische klachten, littekens en pijn en verdriet

4. Hoeveel bedraagt de letselschadevergoeding?

De hoogte van de letselschadevergoeding is van veel factoren afhankelijk. Een letselschadevergoeding is namelijk gebaseerd op uw persoonlijke situatie. Een letselschade jurist kijkt allereerst naar het effect van het letsel op uw inkomsten. Daarnaast neemt de jurist de kosten die u gemaakt heeft door het letsel mee in de schadeclaim. Denk hierbij aan medische kosten of aan kosten voor hulp in de huishouding. Tot slot wordt er gekeken naar een compensatie voor de geleden emotionele schade. Een combinatie van deze drie hoofdonderdelen zorgt uiteindelijk voor de letselschadeclaim.


5. Wat is een letselschadevergoeding en hoe wordt dit opgebouwd?

Een letselschadevergoeding is opgebouwd uit materiële- en immateriële schade veroorzaakt door een medische fout. Degene die de letselschade heeft veroorzaakt moet deze materiële schade en/of immateriële schade aan het slachtoffer vergoeden in de vorm van een letselschadevergoeding. Deze letselschadevergoeding is pas verhaalbaar als de veroorzaker (de tegenpartij) juridisch aansprakelijk is voor de letselschade. Hierbij heeft u een letselschadespecialist nodig. Een letselschadespecialist helpt u bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker en bij een juiste opbouw van de letselschadevergoeding.


6. Wanneer is de arts, zorgverlener of instelling medisch aansprakelijk?

Wanneer kan de arts, zorgverlener of zorginstelling medische aansprakelijkheid worden verweten? Bij het schenden van een zorgvuldigheidsnorm, die zorgverleners in acht dienen te nemen, wat leidt tot een medische aansprakelijkheid bij een medische fout. Wat het overschrijven van deze zorgvuldigheidsnorm precies inhoudt is afhankelijk van de oorzaak van de medische fout, de omstandigheden waaronder de medische fout is gebeurd, de aard en gevolgen van de medische fout.

Als ze zorgverlener in loondienst is bij een instelling, dan kan ook de zorginstelling ter medische aansprakelijkheid worden gesteld. 


7. Wat valt onder een medische fout en kun u hier schadevergoeding voor krijgen?

Er is sprake van een medische fout als een medische handeling onzorgvuldig is uitgevoerd, waardoor de patiënt letselschade oploopt of zelfs overlijdt. Een verkeerde medische behandeling kan bestaan uit een fout tijdens een medische ingreep, een verkeerd medisch advies, een verkeerde diagnose, of door verkeerd voorgeschreven medicatie door de huisarts of de medisch specialist. Bij een medische fout heeft u recht op een schadevergoeding. Een juridisch specialist letselschade staat u bij wanneer u letselschade hebt opgelopen door toedoen van een zorgverlener. Deze juridisch specialist zoekt uit welke schadeposten er zijn en helpt u bij het medisch aansprakelijk stellen van de zorgverlener voor de opgelopen letselschade.


8. Hoelang duurt de uitbetaling bij letselschade?

Op voorhand is het lastig om te bepalen hoelang een letselschadezaak precies duurt. Iedere zaak is namelijk anders. Het is belangrijk om alle schade goed in kaart te brengen en te bundelen in de schadeclaim die naar de tegenpartij wordt verzonden. Op deze manier weet u zeker dat u geen schadeposten over het hoofd ziet en de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Het is niet de bedoeling dat u in financiële problemen komt door de afhandeling van een letselschadezaak. Een jurist zal daarom altijd om een voorschot bij letselschade vragen. Hiermee kunt u kosten en gemiste inkomsten dekken terwijl u wacht op de uiteindelijke afhandeling. De uiteindelijke schadeclaim wordt uitbetaald zodra de zaak afgerond is. U bepaald uiteindelijk zelf wanneer een letselschadezaak afgerond is. Een letselschade jurist of advocaat zal u hierin uiteraard adviseren.


9. Wat is een second opinion en hoe kunt u deze aanvragen?

Een second opinion is de mening van een andere arts. Soms kiest u hier zelf voor, maar ook uw eigen specialist kan vragen om de mening van een andere arts. Bij een second opinion worden onderzoeken niet opnieuw gedaan, maar bekijkt een andere arts hetzelfde onderzoek. Een second opinion kun je bijvoorbeeld aanvragen wanneer u twijfelt over de diagnose van uw arts of de voorgestelde behandeling. Hoe regelt u dit? U vraagt uw arts om een verwijzing, maakt een afspraak bij een andere arts, u bezoekt de andere arts voor uw second opinion en u bespreekt achteraf de resultaten met uw eigen arts.


Juridisch advies bij letselschade

1. Wat is rechtshulp bij letselschade, wat zijn de kosten en hoe kan rechtshulp u helpen?

Rechtshulp letselschade varieert van het geven van juridisch advies tot en met het voeren van een rechtszaak. Bij rechtshulp letselschade komt u snel uit bij een letselschadespecialist. Deze specialisten kunnen bestaan uit letselschadeadvocaten, letselschade juristen of letselschadeadviseurs. Deze rechtshulp letselschade kunnen u helpen met het geven van juridisch advies en/of bij het bemiddelen met de tegenpartij. Een slachtoffer heeft recht op juridische bijstand bij letselschade. Rechtshulp letselschade is niet altijd gratis. De kosten zijn afhankelijk van het type rechtshulp en de aansprakelijkheid van de veroorzaker. Het is wettelijk vastgesteld dat degene die aansprakelijk is voor de letselschade ook verplicht is de kosten van de rechtshulp letselschade van het slachtoffer te vergoeden.


2. Hoe ziet de procedure van een letselschade zaak eruit?

- gegevens verzamelen

- onderbouwing letselschadevergoeding

- aanvragen voorschot

- vaststellen schadeclaim

- reactie tegenpartij


3. Kan de letselschade zaak verjaren?

Een letselschadezaak kan verjaren. Dit betekent dat u na het verstrijken van een bepaalde termijn geen aanspraak meer kunt maken op een schadevergoeding. Wacht dus niet te lang met het aanhangig maken van uw letselschadezaak. Er zijn diverse regels van toepassing op de verjaring van letselschade. De vuistregel is dat een zaak verjaart wanneer er 5 jaar verstreken zijn vanaf de tijd dat het slachtoffer weet dat hij of zij letselschade heeft en bekend is wie er aansprakelijk is voor het letsel. Onderneem dus direct actie wanneer u bekend bent met de letselschade en u weet wie er aansprakelijk is. Naast de verjaringstermijn van 5 jaar is er ook een absolute verjaringstermijn van 20 jaar. Deze is van toepassing vanaf het moment dat de letselschade opgelopen is. Wanneer u dus letselschade oploopt waar u 20 jaar later pas last van krijgt, dan kunt u geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding.


4. Helpt een rechtsbijstandverzekering?
Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Meld uw letselschade dan zo snel mogelijk bij uw rechtsbijstandverzekering. Wacht u hier te lang mee dan bestaat de kans dat de rechtsbijstandsverzekeraar de letselschade niet meer behandelt. Meer informatie hierover kunt u vinden in uw polisvoorwaarden. Of neem voor meer informatie contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar. Let op, een rechtsbijstandverzekering vergoed in diensten en niet in geld.

5. Kan een aanbod letselschadevergoeding worden getoetst?
Heeft u een letselschadevergoeding aanbod van de tegenpartij ontvangen? Wij adviseren u altijd om dit aanbod te laten toetsen door een letselschadespecialist. Neem gratis contact op met de letselschadespecialisten van Zorgklacht.nl en krijg duidelijkheid over uw rechten

6. Wat is no cure no pay?

Met “no cure no pay” wordt bedoeld dat de rechtshulp letselschade, vaak de letselschadeadvocaat, uitsluitend wordt betaald als er een bepaald resultaat wordt behaald. Hierbij betaalt u alleen voor het eindresultaat en niet voor de inspanning. Bij geen succes hoeft u niet te betalen. Dit is niet in alle gevallen gunstig. Wat veel mensen niet weten is dat bij aansprakelijkheid van de tegenpartij de kosten rechtshulp letselschade meestal volledig bij de tegenpartij verhaald kunnen worden. Laat u goed informeren over “no cure no pay” door uw rechtshulp letselschade.


7. Wat is een afwikkelingsvoorstel bij letselschade?

Om tot afwikkeling van uw schade te komen, wordt een regelingsvoorstel (ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd) opgesteld. Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij. Als de regeling eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra er overeenstemming over het voorstel is bereikt, wordt u schade met een ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld.


8. Wat is een vaststellingovereenkomst letselschade?

Een letselschade vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen het slachtoffer met letselschade en de aansprakelijke partij waarbij de partijen afspraken vastleggen waaronder de letselschadezaak wordt afgesloten. Deze overeenkomst vormt in feite het bewijs over de bereikte overeenstemming tussen partijen. Het is daarom van belang dat er geen factoren opgenomen zullen worden welke u achteraf zullen benadelen. Wij adviseren u daarom ook altijd om een letselschadespecialist te raadplegen.


9. Welke schadeposten bestaan er bij letselschade?

Na het ongeval komt u snel voor allerlei onkosten te staan die u moet maken. Onkosten als gevolg van uw letsel waar de tegenpartij aansprakelijk voor is. Deze letselschade wilt u vergoed hebben van de wederpartij. Bij volledige aansprakelijkheid moet de tegenpartij al uw kosten vergoeden die het gevolg zijn van uw letsel. Hoe groot of klein de schadeposten bij letselschade ook zijn, voor alle extra te maken kosten kunt u een schadevergoeding claimen. Of dit nu het parkeergeld bij het ziekenhuis is of de aanvulling op uw loon omdat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt, alle extra te maken kosten dienen te worden vergoed. Er zijn een groot aantal schadeposten die bij letselschade in aanmerking komen om te worden vergoed door de tegenpartij. U maakt ongemerkt meer extra kosten dan u op het eerste gezicht denkt. Neem voor de schadeberekening alle mogelijke schadeposten in overweging. Wilt u hier meer informatie over? Neem contact op met een letselschadespecialist.


10. Wat is een ‘schadestaat’?
Een schadestaat is een overzicht van alle schadeposten die tot dat moment bekend zijn. Een schadestaat is een actief document, naarmate de zaak langer duurt zullen de schadeposten oplopen

11. Hoe kan men in de toekomst te maken kosten inschatten?

In de toekomst te maken kosten inschatten blijft lastig. Toch worden er in de schadeclaim ook kosten opgenomen die naar alle redelijkheid nog door u worden gemaakt in de toekomst. Deze toekomstschade kan in sommige gevallen snel worden uitgekeerd, helemaal als uw lichamelijke conditie naar alle verwachting en op basis van de diagnose van medische specialisten niet zal verbeteren.

De rechter heeft bepaald dat aan de bewijzen die een letselschadeslachtoffer moet aanleveren om de schade te claimen niet al te hoge eisen mogen worden gesteld. U hoeft namelijk slechts duidelijk te maken dat u bepaalde inkomsten misloopt of kosten maakt als gevolg van de opgelopen letselschade.


12. Wanneer wordt uw vergoeding uitgekeerd?

Op voorhand is het lastig om te bepalen hoelang een letselschadezaak precies duurt. Iedere zaak is namelijk anders. Het is belangrijk om alle schade goed in kaart te brengen en te bundelen in de schadeclaim die naar de tegenpartij wordt verzonden. Op deze manier weet u zeker dat u geen schadeposten over het hoofd ziet en de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Het is niet de bedoeling dat u in financiële problemen komt door de afhandeling van een letselschadezaak. Een jurist zal daarom altijd om een voorschot bij letselschade vragen. Hiermee kunt u kosten en gemiste inkomsten dekken terwijl u wacht op de uiteindelijke afhandeling. De uiteindelijke schadeclaim wordt uitbetaald zodra de zaak afgerond is. U bepaald uiteindelijk zelf wanneer een letselschadezaak afgerond is. Een letselschade jurist of advocaat zal u hierin uiteraard adviseren.


13. Wat is mediation en wat kunt u hiermee bereiken?

Het kan voorkomen dat u als slachtoffer niet uitkomt met de verzekeraar van de tegenpartij. Bijvoorbeeld als jullie het niet eens worden over de hoogte van de schadevergoeding. In zulke gevallen kan geprobeerd worden om de zaak op te lossen met behulp van mediation. Door middel van gesprekken met een mediator wordt samen naar een oplossing toegewerkt. Een mediator gaat in gesprek met beide partijen en probeert een oplossing te creëren. De mediator wordt ingeschakeld op verzoek van beide partijen. De kosten hiervan worden meestal gedragen door de verzekeraar, zeker wanneer hij de mediation heeft voorgesteld.


Klachtenafhandeling

1. Hoe kunt u een klacht indienen?

In dit stappenplan leest u de algemene klachtenprocedure zorg. Voor een klachtenprocedure gericht op een specifieke zorgverlener of zorginstelling kunt u in ons menu kijken. Bijvoorbeeld de klachtenprocedure huisarts of ziekenhuis. Let op, er zit verschil tussen deze algemene klachtenprocedure en de specifieke klachtenprocedures. Staat de klachtenprocedure van uw specifieke zorgverlener of zorginstelling niet in het menu? Dan kunt u de informatie in deze algemene klachtenprocedure over zorg gebruiken bij het oplossen van uw klacht.

- bespreek de klacht eerst met de betreffende persoon;

- maak de klacht kenbaar bij de klachtenfunctionaris;

- dien de klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie;

- dien uw klacht schriftelijk in bij de geschillencommissie;

- leg uw klacht voor aan de rechter.


2. Over welke instellingen kunt u klachten doorgeven?

Bij Zorgklacht.nl kunt u informatie vinden over het indienen van een zorg klacht over diverse instellingen. Namelijk: de huisarts, het ziekenhuis, de zorgverzekeraar, een kliniek, de thuiszorg, een verpleeg- en verzorgingshuis, de tandarts, de fysiotherapeut, de Geestelijke Gezondheidszorg, de apotheek en de huisartsenpost.

Bekijk in ons menu de klachtenprocedure specifiek per zorgverlener of zorginstelling.


Deze pagina delen

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren

0909-2700000 Dit informatienummer kost 90ct per minuut
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.