Privacy & disclaimer

Privacybeleid Zorgklacht.nl

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Zorgklacht.nl B.V. ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 78547520 hierna aan te duiden als Zorgklacht.nl.

Zorgklacht.nl is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.zorgklacht.nl, e-mail, contactformulier, sms, apps worden verkregen of gegenereerd.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Zorgklacht.nl, de gebruikers van de apps van Zorgklacht.nl, de klanten van Zorgklacht.nl en hun relaties, de bezoekers van evenementen van Zorgklacht.nl en verder alle personen van wie Zorgklacht.nl persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Zorgklacht.nl.

Verwerking van persoonsgegevens door Zorgklacht.nl

De bescherming van persoonsgegevens is voor Zorgklacht.nl zeer belangrijk. Zorgklacht.nl respecteert de privacy van haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Zorgklacht.nl streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen.

De persoonsgegevens die door Zorgklacht.nl worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website www.zorgklacht.nl, e-mail, contactformulier, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.zorgklacht.nl, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.

Delen met derden

Zorgklacht.nl werkt met bepaalde bedrijven samen. Deze bedrijven kunnen bestaan uit Klachtenregeling zorgspecialisten, Juridisch adviseurs of Derden. Deze bedrijven kunnen via Zorgklacht.nl persoonsgegevens bestaande uit, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele bijzondere persoonsgegevens (indien nodig) ontvangen. Voor het delen van deze persoonsgegevens vraagt Zorgklacht.nl vooraf uw toestemming. Toestemming wordt gegeven door het aanvinken van het instemmen met het Privacy Statement van Zorgklacht.nl als u via de contactformulieren op de website een bericht verstuurd aan Zorgklacht.nl. Met deze bedrijven zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Zorgklacht.nl heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens De Oude Gracht Groep B.V. gevestigd aan de Koninginnegracht 19, 2514 AB te 's-Gravenhage ingeschakeld, die uitsluitend in opdracht van Zorgklacht.nl persoonsgegevens verwerkt. Zorgklacht.nl heeft met De Oude Gracht Groep B.V. een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Zorgklacht.nl heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens OmniLegal Holding B.V. gevestigd aan de Papendorpseweg 95, 3528 BJ te Utrecht ingeschakeld, die uitsluitend in opdracht van Zorgklacht.nl persoonsgegevens verwerkt. Zorgklacht.nl heeft met OmniLegal Holding B.V. een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Zorgklacht.nl heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens Boddaert Advocaten gevestigd aan de Comeniusstraat 4E, 1817 MS te Alkmaar ingeschakeld, die uitsluitend in opdracht van Zorgklacht.nl persoonsgegevens verwerkt. Zorgklacht.nl heeft met Boddaert Advocaten een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Zorgklacht.nl verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de gesloten overeenkomst(en) met klanten.
 2. Het uitvoeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten.
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen.
 4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op gestelde vragen.
 5. Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten van Zorgklacht.nl.
 6. De afhandeling van uw vraag via de contactformulieren op Zorgklacht.nl
 7. Het doen van tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten.
 8. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Zorgklacht.nl
 9. Voor het kunnen verzenden van digitale informatie.
 10. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals administratie- en bewaarplicht.
 11. Het behandelen van geschillen en het uitvoeren van de accountantscontrole.

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van de verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (Artikel 6. lid 1 sub A AVG)
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (Artikel 6. lid 1 sub B AVG)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (Artikel 6. lid 1 sub C AVG)
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf en derden (Artikel 6. lid 1 sub D AVG)
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (Artikel 6. lid 1 sub E AVG)
 • De behartiging van de gerechtvaardige belangen van Zorgklacht.nl of van een derde (Artikel 6. lid 1 sub F AVG)

Uitleg gerechtvaardigde belangen

Voor de hiervoor als 5; 7; 8; 9; 11 genummerde doeleinden beroept Zorgklacht.nl zich op grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Zorgklacht.nl is in die gevallen in het volgende gelegen:

 • Marketingdoeleinden
 • Beveiliging van de eigendommen van Zorgklacht.nl
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n)
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden
 • Interne audits
 • Wetenschappelijk of historisch onderzoek

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u in dit privacybeleid.

Cookies

Deze website van Zorgklacht.nl maakt gebruik van zogenaamde (analytische) 'cookies'. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De (analytische) cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Zorgklacht.nl gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. Zorgklacht.nl heeft Google Analytics cookies 'privacy vriendelijk' ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want Zorgklacht.nl heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. Zorgklacht.nl maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Verplichte verstrekking

Wanneer Zorgklacht.nl om persoonsgegevens vraagt dan zal Zorgklacht.nl per situatie kenbaar maken of de verstrekking van gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn ingeval de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is altijd dat Zorgklacht.nl niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Doorgifte aan het buitenland

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Zorgklacht.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn

Zorgklacht.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de effectuering van de eerder beschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Zorgklacht.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. Zorgklacht.nl verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Rechten

Op grond van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u diverse rechten.

 • Inzagerecht; u heeft recht de door Zorgklacht.nl verwerkte persoonsgegevens in te zien.
 • Correctie- en verwijderingsrecht; u heeft het recht persoonsgegevens te laten wijzigen of te verwijderen indien de gegevens niet (langer) correct zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.
 • Recht van bezwaar; Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van de persoonsgegevens.
 • Recht op beperking; U heeft onder omstandigheden het recht op de beperking van de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid; U heeft het recht om de door u aan Zorgklacht.nl verstrekte persoonsgegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die Zorgklacht.nl van u verwerkt op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst.
 • Intrekken van toestemming; Voor de in het punt hierboven beschreven persoonsgegevens geldt dat Zorgklacht.nl uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming. U heeft altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Zorgklacht.nl zal de verwerking vervolgens direct stoppen.
 • Uitoefening van de rechten; Het uitoefenen van de rechten is in principe kosteloos. U oefent de rechten uit door contact op te nemen met via onderstaande contactgegevens.
 • Termijnen; Zorgklacht.nl streeft ernaar vragen/verzoeken binnen drie (3) werkdagen te beantwoorden. Uiterlijke beantwoording van vragen/verzoeken binnen zeven (7) dagen. Indien beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kost, dan zal Zorgklacht.nl u hiervoor binnen zeven (7) werkdagen informeren.
 • Individuele afweging bij ieder verzoek; Zorgklacht.nl wijst u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die er toe leiden dat Zorgklacht.nl aan een bepaald verzoek geen gehoor geeft. Mocht Zorgklacht.nl aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal Zorgklacht.nl dit gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Zorgklacht.nl bereiken via per e-mail: info@zorgklacht.nl

Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar info@zorgklacht.nl

Als u een klacht heeft over hoe Zorgklacht.nl uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Zorgklacht.nl opnemen door een mail te sturen naar info@zorgklacht.nl.

Toezichthouder

Het staat u vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op de privacywetgeving. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen

Het staat u vrij om vragen te stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens op Zorgklacht.nl. Neem voor vragen over uw privacy contact op via de onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan ieder moment worden gewijzigd. Zorgklacht.nl kan u persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet in dit privacy statement staan vermeld. In dit geval zal Zorgklacht.nl contact met u opnemen voordat uw persoonsgegevens voor deze nieuwe doeleinden worden gebruikt. Hierbij stellen wij u op de hoogte van de wijzigingen aan het privacy statement ter bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden om uw deelname te weigeren.

Contactgegevens Zorgklacht.nl

Als u vragen heeft over dit privacy statement, het privacybeleid van Zorgklacht.nl, of een beroep wilt doen op één van de wettelijke rechten, dan kunt u contact met Zorgklacht.nl opnemen via het onderstaande e-mailadres:

d.d. 04 januari 2021

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.