Klacht over zorg

Een klacht over zorg? Lees hier de klachtenprocedure zorg. Een klacht veroorzaakt door een zorginstelling of een klacht naar aanleiding van een onjuiste behandeling door een arts of andere zorgverlener is niet fijn. Zo ook het proces om deze klacht kenbaar te maken. Wat kunt u doen met een klacht over zorg? Waar kunt u terecht met een klacht over een zorgverlener of zorginstelling?

Lees hier welke stappen u kunt doorlopen. Voordat u verder leest is het belangrijk om voor uzelf te bepalen wat u met de klacht over zorg wilt bereiken. Is dit een excuus? Het voorkomen van herhaling bij u of bij een ander, of wilt u een letselschadevergoeding? Afhankelijk van wat u wilt bereiken, kunt u onze stappen lezen. Met het volgen van deze klachtenprocedure zorgt u voor een juiste opbouw van de klacht

Algemene klachtenprocedure zorg:

In dit stappenplan leest u de algemene klachtenprocedure zorg. Kijk voor een klachtenprocedure gericht op een specifieke zorgverlener of zorginstelling in ons menu. Bijvoorbeeld de klachtenprocedure huisarts of ziekenhuis. Let op, er zit verschil tussen deze algemene klachtenprocedure en de specifieke klachtenprocedures.

Staat de klachtenprocedure van uw specifieke zorgverlener of zorginstelling niet in het menu? Dan kunt de informatie in deze algemene klachtenprocedure over zorg gebruiken bij het oplossen van uw klacht. De stappen worden verderop de pagina uitgebreid beschreven.

 1. Bespreek de klacht eerst met de betreffende persoon.
 2. Maak de klacht kenbaar bij de klachtenfunctionaris.
 3. Dien de klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie.
 4. Dien uw klacht schriftelijk in bij de geschillencommissie.
 5. Leg uw klacht voor aan de rechter.

Een klacht over zorg indienen bij verschillende instanties:

Het is mogelijk om uw klacht ook direct kenbaar te maken bij een onafhankelijke instantie. Bijvoorbeeld wanneer direct contact met de zorgverlener niet is gewenst. Lees in het overzicht instanties meer informatie over de verschillende onafhankelijke instanties en vind de juiste instantie(s) voor uw klacht. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Een goede specialist letselschade kan u hierbij adviseren. Start in dit geval gelijk bij STAP 5 van deze klachtenprocedure, of kijk in het overzicht instanties.

TIP: Vraag uw medisch dossier op bij de zorginstelling! Een kopie van uw medisch dossier kunt u bij uw zorgverlener opvragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, operatieverslagen, verwijsbrieven, röntgenfoto’s, uitslagen van onderzoeken en de medische historie. De inhoud van het medisch dossier kan helpen bij de opbouw van de klacht over zorg. Het medisch dossier kan verklaren wat er precies is gebeurd. Bijvoorbeeld bij een medisch verslag. Hierin staat wie er bij de behandeling aanwezig waren en wie welke handeling heeft verricht. Hiermee kan worden voorkomen dat de klacht over de verkeerde persoon wordt ingediend.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De zorginstelling moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

STAP 1. Bespreek de klacht eerst met de betreffende zorgverlener.

Maak de klacht eerst kenbaar bij de desbetreffende zorgverlener. Dit kan een arts, POH'er, assistente of een andere medewerker zijn. In de meeste gevallen is de klacht in een direct gesprek met de desbetreffende zorgverlener op te lossen. De kans is groot dat de betreffende zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent over de ontvangen zorg. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over zorg:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de zorgverlener te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Via onze overzichten kunt u snel doorklikken naar de klachtenregeling van uw zorgverlener, zie:

Is direct contact met de desbetreffende zorgverlener(s) niet gewenst? of komt u niet tot een oplossing? Dan kunt u gelijk contact opnemen met de klachtenfunctionaris waarbij de zorgverlener(s) is/zijn aangesloten. Ga naar STAP 2.

STAP 2. Maak de klacht kenbaar bij de klachtenfunctionaris.

Elke zorgverlener en zorginstelling heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris kan ook als klachtenbemiddelaar of vertrouwenspersoon worden aangeduid. De klachtenfunctionaris kan u helpen wanneer het niet lukt om de klacht met de betreffende zorgverlener(s) op te lossen. De klachtenfunctionaris beschikt over de kennis om u juist te informeren en te ondersteunen. Daarnaast kan de klachtenfunctionaris u bijstaan in de bemiddeling met de zorgverlener(s). 

Een klacht hoeft in principe niet direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgedaan met hulp van de klachtenfunctionaris. In dit geval treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de zorgverlener of zorginstelling. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend vangt de termijn van zes weken aan voor de zorgverlener of zorginstelling om de klacht af te handelen. Bij het schriftelijk indienen van de klacht over zorg moet uw klachtbrief zijn voorzien van naam, uw adres, dagtekening, omschrijving en ondertekening.

Contactgegevens klachtenregeling:

Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van de zorgverlener en zorginstelling al voor u opgezocht! Vind deze gemakkelijk en snel via ons overzicht. Hier vindt u de contactgegevens van de klachtenfunctionaris en het digitale klachtenformulier. Plaats de naam van de zorgverlener, zorginstelling of zorgverzekeraar in ze zoekbalk, vind direct de klachtenregeling en maak de klacht kenbaar.

Hoe bent u geholpen? Deel uw ervaring en beoordeel de afhandeling van de klacht dóór de zorgverlener, plaats een review!

Is bemiddeling door een klachtenfunctionaris niet gewenst, of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

Medisch dossier

Vraag uw medisch dossier op! Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij uw zorgverlener op te vragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, operatieverslagen, verwijsbrieven, röntgenfoto’s en uitslagen van onderzoeken. 

Het medisch dossier kan verklaren wat er precies is gebeurd. Bijvoorbeeld bij een operatieverslag. Hierin staat wie er bij de ingreep aanwezig waren en wie welke handeling heeft verricht. Hiermee kan worden voorkomen dat u de klacht tegen de verkeerde persoon richt met gevolg dat uw klacht ongegrond wordt verklaard. 

STAP 3. Dien de klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie.

Lukt het niet om de klacht naar tevredenheid op te lossen, of is bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet succesvol, dan kunt u een officiële klacht bij de klachtencommissie indienen. De klachtencommissie van de zorgverlener en zorginstelling is onpartijdig en onafhankelijk. Maak de klacht schriftelijk kenbaar. De klachtenfunctionaris kan u helpen met informatie over de klachtencommissie en eventueel helpen bij het opstellen van een brief. Daarnaast kunt u zich in dit proces juridisch laten adviseren door een rechtshulp letselschade, hier kunt onderaan deze pagina meer over lezen.

Door middel van (schriftelijk) hoor en wederhoor voert de klachtencommissie een onderzoek uit naar de oorzaak van de klacht. Vervolgens zal de klachtencommissie de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Hierbij kan de klachtencommissie aanbevelingen ter verbetering doen bij het bestuur of directie van de zorgverlener of zorginstelling. Een klachtencommissie kent geen letselschadevergoeding toe en neemt geen letselschadeclaims in behandeling.   

LET OP: Zorgverzekeraars hebben geen klachtencommissie en niet elk type zorgverlener en type zorginstelling hebben een klachtencommissie. Een klachtencommissie is niet verplicht, maar het is ook niet verboden om naast een klachtenfunctionaris toch een klachtencommissie te benoemen. Het hebben van een klachtencommissie kan voorkomen dat iemand met een klacht over zorg te snel naar een geschillencommissie toestapt. De aanwezigheid van een klachtencommissie wordt aangegeven in de klachtenregeling van de zorgverlener en zorginstelling.

Contactgegevens klachtencommissie zorg:

De aanwezigheid van een klachtencommissie staat in de klachtenregeling van uw zorgverlener of zorginstelling. De digitale klachtenregeling van uw zorgverlener en zorginstelling kunt u makkelijk vinden via ons overzicht. Hier vindt u ook de contactgegevens, werkwijze en de procedure van klachtencommissie.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie en het bestuur of directie? Of wilt u een letselschadevergoeding? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Dien uw klacht in bij de geschillencommissie.

Als de klacht niet of onvoldoende is opgelost door de klachtenfunctionaris en/of via de klachtencommissie, dan kan de stap worden gemaakt naar een onafhankelijke en onpartijdige geschillencommissie. Dat kan wanneer:

 • U niet tevreden bent over de schriftelijke reactie van de zorgverlener op de klacht.
 • De zorgverlener zijn verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten, in het algemeen, niet nakomt (bijvoorbeeld omdat er überhaupt geen klachtenregeling is, of als de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen).
 • De zorgverlener bij de afhandeling van een klacht de klachtenregeling niet correct naleeft (bijvoorbeeld door niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk op een klacht te reageren).
 • Als van u in redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een uw betreffende gedraging van de zorgverlener in het kader van de zorgverlening bij de zorgverlener indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als sprake is van seksueel misbruik door de zorgverlener.

LET OP: Voordat u de stap naar de geschillencommissie maakt, moet u rekening houden met de volgende punten:

 • De klacht kunt u alleen voorleggen aan de geschillencommissie nadat u de klacht eerst heeft ingediend bij de zorgverlener of zorginstelling. Behalve als de omstandigheden zo zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie bepaalt of hier sprake van is.
 • Als u de stap naar de geschillencommissie heeft gemaakt, dan kunt u niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is namelijk bindend. Ook kan in dat geval niet meer niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • Voordeel is dat de kosten bij een geschillencommissie laag zijn en dat het bedrag terug wordt betaald wanneer u in het gelijk wordt gesteld. Daarnaast is de procedure bij de geschillencommissie ook een stuk sneller dan een procedure via de rechter.
 • De geschillencommissie kan een letselschadevergoeding tot 25.000 euro toewijzen. Gaat het om een klacht met een letselschadevergoeding boven de 25.000 euro, dan is een geschillencommissie niet bevoegd. Een specialist letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding.
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie kunt u zich laten ondersteunen door een specialist letselschade. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor beoordeelde rechtshulp bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (lees meer informatie bij STAP 5).

Contactgegevens Geschillencommissie

In de klachtenregeling van uw zorgverlener staat aangegeven bij welke geschillencommissie uw zorgverlener en/of zorginstelling is aangesloten. Zo niet, vraag het na bij de zorgverlener. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw zorgverlener al voor u opgezocht! Vind de klachtenregeling van uw zorgverlener in ons overzicht klachtenregeling zorgverleners:

Bent u het niet eens met de reactie van de zorgverlener of instelling, of bent u van mening dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro? Dan kunt u naar de rechter stappen. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig om u bij te laten staan. Ga naar STAP 5.

STAP 5. Leg uw klacht voor aan de rechter.

Wanneer stap 1 t/m 4 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat schade door de medische misser hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. De letselschade kunt u pas verhalen als de veroorzaker medisch aansprakelijk is. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig

Een specialist letselschade staat u bij wanneer u letselschade hebt opgelopen door een vermijdbare medische fout. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding. Het is lastig om zelf goed uit te zoeken waar u recht op heeft en welke schadeposten er zijn. Daarom adviseren wij u altijd om contact op te nemen met een juridisch specialist letselschade. De specialist letselschade helpt u bij het aansprakelijkheid stellen van de veroorzaker(s) en zoekt uit welke schadeposten er zijn voor de opgelopen letselschade. Neem contact op voor een gratis intake met een beoordeelde specialist letselschade uit ons overzicht voor goed juridisch advies op maat.

Vragen over letselschade? Lees meer informatie.

Letselschade door een medische fout heeft vervelende gevolgen en kan veel vragen bij u oproepen. Heeft u vragen over letselschade? Lees meer informatie over letselschade en vind de antwoorden op uw vragen. 

Klachtenprocedures zorgverleners:

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.