Klacht over zorg

Een klacht over zorg? Lees hier de klachtenprocedure zorg. Een klacht over zorg veroorzaakt door een zorgorganisatie of een klacht over zorg naar aanleiding van een onjuiste behandeling door een arts of andere zorgverlener is niet fijn. Zo ook het proces om deze klacht over zorg kenbaar te maken. Door middel van deze klachtenprocedure zorg leest u stap voor stap wat de mogelijkheden zijn.

Wilt u direct antwoord op uw vraag? Bel ons:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Klacht over een zorgverlener

Een klacht over een zorgverlener kan ontstaan door verschillende oorzaken. Voorbeelden van een klacht over een zorgverlener zijn:

 • Uw zorgverlener heeft een verkeerde diagnose bij u gesteld.
 • Uw zorgverlener weigert u een doorverwijzing te geven.
 • U wordt niet doorverbonden met uw zorgverlener door de assistente.
 • Uw zorgverlener verleent u niet de zorg die u verwacht.
 • Uw zorgverlener weigert u een medicijn voor te schrijven.
 • Uw zorgverlener geeft u geen inzage in uw medisch dossier.
 • Uw zorgverlener wilt u geen informatie geven over derden, zoals een familielid.
 • U voelt zich niet serieus genomen door uw zorgverlener.
 • Uw zorgverlener weigert een behandeling of ingreep bij u te doen.
 • U bent onbeleefd behandeld of bejegend door uw zorgverlener.
 • Uw zorgverlener verstrekt u onbegrijpelijke informatie.

Waar kan ik een klacht over zorg indienen?

Waar kan ik een klacht over zorg indienen? Ik heb een klacht over een zorgverlener, wat kan ik doen? Voordat u verder leest is het belangrijk om voor uzelf te bepalen wat u met de klacht over zorg wilt bereiken. Is dit een excuus? Het voorkomen van herhaling bij u of bij een ander, of wilt u een letselschadevergoeding? Afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken, kunt u onze stappen lezen. Met het volgen van deze klachtenprocedure zorgt u voor een juiste opbouw van de klacht. De stappen worden verderop de pagina uitgebreid beschreven. Vervolgens rest de vraag; Hoe moet een klacht over zorg indienen? Wij kunnen u hierbij begeleiden

 1. Bespreek de klacht eerst met de betreffende persoon.
 2. Maak de klacht kenbaar bij de klachtenfunctionaris.
 3. Dien de klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie.
 4. Dien uw klacht schriftelijk in bij de geschillencommissie.
 5. Zorgverlener aansprakelijk stellen.

Een klacht over zorg indienen bij verschillende instanties:

Het is mogelijk om uw klacht ook direct kenbaar te maken bij een onafhankelijke instantie. Bijvoorbeeld wanneer direct contact met de zorgverlener niet is gewenst. Lees in het overzicht instanties meer informatie over de verschillende onafhankelijke instanties en vind de juiste instantie(s) voor uw klacht. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Onze specialisten letselschade kunnen u hierbij adviseren. Start in dit geval gelijk bij STAP 5 van deze klachtenprocedure, of kijk in het overzicht instanties.

Overzicht instanties; Waar kan ik mijn klacht over zorg melden?

TIP: Vraag uw medisch dossier op! Een kopie van uw medisch dossier kunt u bij uw zorgverlener opvragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, operatieverslagen, verwijsbrieven, röntgenfoto’s, uitslagen van onderzoeken en de medische historie. De inhoud van het medisch dossier kan helpen bij de opbouw van de klacht over zorg. Het medisch dossier kan verklaren wat er precies is gebeurd. Bijvoorbeeld bij een medisch verslag. Hierin staat wie er bij de behandeling aanwezig waren en wie welke handeling heeft verricht. Hiermee kan worden voorkomen dat de klacht over de verkeerde persoon wordt ingediend.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De zorginstelling moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

Algemene klachtenprocedure zorg

In dit stappenplan leest u de algemene klachtenprocedure zorg. Kijk voor een klachtenprocedure gericht op een specifieke zorgverlener of zorginstelling in ons menu. Bijvoorbeeld voor de klachtenprocedure huisarts of klachtenprocedure ziekenhuis. Let op: er zit verschil tussen deze algemene klachtenprocedure en de specifieke klachtenprocedures.

Staat de klachtenprocedure van uw specifieke zorgverlener of zorginstelling niet in het menu? Dan kunt de informatie in deze algemene klachtenprocedure over zorg gebruiken bij het oplossen van uw klacht. Lees welke stappen u kunt ondernemen:

STAP 1. Bespreek de klacht eerst met de betreffende zorgverlener

Maak de klacht eerst kenbaar bij de desbetreffende zorgverlener. Dit kan een arts, POH'er, assistente of een andere medewerker zijn. In de meeste gevallen is de klacht in een direct gesprek met de desbetreffende zorgverlener op te lossen. De kans is groot dat de betreffende zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent over de ontvangen zorg. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over zorg:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van tevoren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de zorgverlener te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Vind de klachtenregeling van uw zorgverlener via ons overzicht:

  Vind hier de klachtenregeling van uw zorgverlener

Is direct contact met de desbetreffende zorgverlener(s) niet gewenst? Of komt u niet tot een oplossing? Dan kunt u gelijk contact opnemen met de klachtenfunctionaris waarbij de zorgverlener(s) is/zijn aangesloten. Ga naar STAP 2.

STAP 2. Maak de klacht kenbaar bij de klachtenfunctionaris

Elke zorgverlener en zorgorganisatie heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris, dit is verplicht. Een klachtenfunctionaris kan ook als klachtenbemiddelaar of vertrouwenspersoon worden aangeduid. De klachtenfunctionaris kan u helpen wanneer het niet lukt om de klacht met de betreffende zorgverlener(s) op te lossen in een direct gesprek. De klachtenfunctionaris beschikt over de kennis om u juist te informeren en te ondersteunen. Daarnaast kan de klachtenfunctionaris u bijstaan in de bemiddeling met de zorgverlener(s). 

Een klacht hoeft in principe niet direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgedaan met hulp van de klachtenfunctionaris. In dit geval treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de zorgverlener of zorgorganisatie. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend vangt de termijn van zes weken aan voor de zorgverlener of zorgorganisatie om de klacht af te handelen. Bij het schriftelijk indienen van de klacht over zorg moet uw klachtbrief zijn voorzien van naam, uw adres, dagtekening, omschrijving en ondertekening.

Contactgegevens klachtenregeling:

Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw zorgverlener en zorgorganisatie al voor u opgezocht! Vind deze gemakkelijk en snel via ons overzicht. Hier vindt u de contactgegevens van de klachtenfunctionaris en het digitale klachtenformulier. Plaats de naam van de zorgverlener, zorgorganisatie of zorgverzekeraar in ze zoekbalk, vind direct de klachtenregeling en maak de klacht kenbaar:

Vind hier de klachtenregeling van uw zorgverlener

Is bemiddeling door een klachtenfunctionaris niet gewenst, of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Dien de klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie

Lukt het niet om de klacht naar tevredenheid op te lossen, of is bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet succesvol, dan kunt u een officiële klacht bij de klachtencommissie indienen. De klachtencommissie van de zorgorganisatie is onpartijdig en onafhankelijk. Maak de klacht schriftelijk kenbaar. De klachtenfunctionaris kan u helpen met informatie over de klachtencommissie en eventueel helpen bij het opstellen van een brief. Daarnaast kunt u zich in dit proces juridisch laten adviseren door een rechtshulp letselschade, hier kunt onderaan deze pagina meer over lezen.

Door middel van (schriftelijk) hoor en wederhoor voert de klachtencommissie een onderzoek uit naar de oorzaak van de klacht. Vervolgens zal de klachtencommissie de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Hierbij kan de klachtencommissie aanbevelingen ter verbetering doen bij het bestuur of directie van de zorgverlener of zorginstelling. Een klachtencommissie kent geen letselschadevergoeding toe en neemt geen letselschadeclaims in behandeling.   

LET OP: Zorgverzekeraars hebben geen klachtencommissie en niet elk type zorgverlener en type zorginstelling hebben een klachtencommissie. Een klachtencommissie is niet verplicht, maar het is ook niet verboden om naast een klachtenfunctionaris toch een klachtencommissie te benoemen. Het hebben van een klachtencommissie kan voorkomen dat iemand met een klacht over zorg te snel naar een geschillencommissie toe stapt. De aanwezigheid van een klachtencommissie wordt aangegeven in de klachtenregeling van de zorg organisatie.

Contactgegevens klachtencommissie zorg:

De aanwezigheid van een klachtencommissie staat in de klachtenregeling van de zorg organisatie. De digitale klachtenregeling van uw zorgverlener en zorginstelling kunt u makkelijk vinden via ons overzicht. Hier vindt u ook de contactgegevens, werkwijze en de procedure van klachtencommissie.

Vind hier de klachtenregeling van uw zorgverlener

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie en het bestuur of directie? Of wilt u een letselschadevergoeding? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Dien uw klacht in bij de geschillencommissie

Als de klacht niet of onvoldoende is opgelost door de klachtenfunctionaris en/of via de klachtencommissie, dan kan de stap worden gemaakt naar een onafhankelijke en onpartijdige geschillencommissie. Dat kan wanneer:

 • U niet tevreden bent over de schriftelijke reactie van de zorgverlener op de klacht.
 • De zorgverlener zijn verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten, in het algemeen, niet nakomt (bijvoorbeeld omdat er überhaupt geen klachtenregeling is, of als de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen).
 • De zorgverlener bij de afhandeling van een klacht de klachtenregeling niet correct naleeft (bijvoorbeeld door niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk op een klacht te reageren).
 • Als van u in redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een uw betreffende gedraging van de zorgverlener in het kader van de zorgverlening bij de zorgverlener indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als sprake is van seksueel misbruik door de zorgverlener.

LET OP: Voordat u de stap naar de geschillencommissie maakt, moet u rekening houden met de volgende punten:

 • De klacht kunt u alleen voorleggen aan de geschillencommissie nadat u de klacht eerst heeft ingediend bij de zorgverlener of zorginstelling. Behalve als de omstandigheden zo zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie bepaalt of hier sprake van is.
 • Als u de stap naar de geschillencommissie heeft gemaakt, dan kunt u niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is namelijk bindend. Ook kan in dat geval niet meer niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • Voordeel is dat de kosten bij een geschillencommissie laag zijn en dat het bedrag terug wordt betaald wanneer u in het gelijk wordt gesteld. Daarnaast is de procedure bij de geschillencommissie ook een stuk sneller dan een procedure via de rechter.
 • De geschillencommissie kan een letselschadevergoeding tot 25.000 euro toewijzen. Gaat het om een klacht met een letselschadevergoeding boven de 25.000 euro, dan is een geschillencommissie niet bevoegd. Een specialist letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding.
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie kunt u zich laten ondersteunen door een specialist letselschade. Neem contact op met de letselschade specialisten van Zorgklacht.nl voor een advies op maat (lees meer informatie bij STAP 5).

Contactgegevens Geschillencommissie

In de klachtenregeling van uw zorgverlener staat aangegeven bij welke geschillencommissie uw zorgverlener of zorgorganisatie is aangesloten. Zo niet, vraag het na bij de zorgverlener. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw zorgverlener al voor u opgezocht! Vind de klachtenregeling van uw zorgverlener in ons overzicht klachtenregeling zorgverleners:

Vind hier de klachtenregeling van uw zorgverlener

Bent u het niet eens met de reactie van de zorgverlener of instelling, of bent u van mening dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro? Dan kunt u naar de rechter stappen. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig om u bij te laten staan. Ga naar STAP 5.

STAP 5. Zorgverlener aansprakelijk stellen

Wanneer stap 1 t/m 4 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat schade door de medische misser hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. De letselschade kunt u pas verhalen als de veroorzaker medisch aansprakelijk is. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig

Een specialist letselschade staat u bij wanneer u letselschade hebt opgelopen door een vermijdbare medische fout. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding. Het is lastig om zelf goed uit te zoeken waar u recht op heeft en welke schadeposten er zijn. Daarom adviseren wij u altijd om contact op te nemen met een juridisch specialist letselschade. De specialist letselschade helpt u bij het aansprakelijkheid stellen van de veroorzaker(s) en zoekt uit welke schadeposten er zijn voor de opgelopen letselschade. Neem contact op voor een gratis intake met een specialist letselschade voor goed juridisch advies op maat:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Letselschade, wat houdt dit in?

Door een medische misser veroorzaakt door het ziekenhuis kunt u geestelijke- of lichamelijke schade oplopen. Dit is letselschade. Letselschade roept veel vragen op. Vind alle antwoorden op uw vragen op onze FAQ.

Bekijk de FAQ

Second opinion

Twijfelt u over een diagnose of behandeling door uw arts of ander type zorgverlener? Of wordt de oorzaak van de klacht niet gevonden? U kunt om de mening, een second opinion, van een tweede, onafhankelijke, arts vragen.

Second opinion

Second Opinion aanvragen

Twijfelt u over de diagnose of behandeling door uw zorgverlener? Bent u het niet eens met de diagnose of behandeling? Of lukt het uw zorgverlener niet om een juiste diagnose te stellen? Vraag een second opinion door een andere zorgverlener aan. In de gezondheidszorg hebt u het recht om een andere zorgverlener om zijn oordeel of advies te vragen over uw diagnose of behandeling. Onze experts van Zorgklacht.nl kunnen u hierbij helpen.

Zorgklacht.nl begeleidt u naar een oplossing

Wij helpen u bij een klacht over een zorgverlener. Een klacht over zorg indienen is lastig en geeft vragen. U kunt bij ons terecht met vragen over uw klacht, maar Zorgklacht.nl geeft ook uitleg en advies. Bel daarom met onze experts. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Wij helpen u op weg bij een klacht over zorg en bij een klacht over een zorgverlener. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Vragen over letselschade? Lees meer informatie.

Letselschade door een medische fout heeft vervelende gevolgen en kan veel vragen bij u oproepen. Heeft u vragen over letselschade? Lees meer informatie over letselschade en vind de antwoorden op uw vragen. 

Klachtenprocedures zorgverleners:

Second opinion

 

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.