klacht apotheek

Een klacht over een apotheek? De apotheek geeft verkeerde medicijnen mee? Lees hier de klachtenprocedure apotheek. Gebruik de informatie om uw klacht kenbaar te maken en vind de juiste oplossing. Een klacht over een apotheker, apothekersassistente of andere medewerker van een apotheek is vervelend en het indienen van een klacht over de apotheek is een lastig proces. Door het volgen van de stappen in deze klachtenprocedure apotheek leest u stap voor stap wat de mogelijkheden zijn om uw klacht over een apotheek op te lossen.

Klacht over apotheek

Een klacht over een apotheker of een klacht over een apothekersassistente kan ontstaan door verschillende oorzaken. Voorbeelden van een klacht over een apotheek zijn:

 • Het onterecht declareren van het begeleidingsgesprek door de apotheek (zie onder).
 • Uw apotheek verstrekt u onbegrijpelijke informatie.
 • Uw apotheek geeft u geen inzage in uw medisch dossier.
 • U bent onbeleefd behandeld of bejegend door uw apotheek.
 • Uw apotheek geeft het medische noodzakelijke medicijn niet mee.
 • Uw apotheek verleent u niet de zorg die u verwacht.
 • U voelt zich niet serieus genomen door uw apotheek.

Waar kan ik een klacht over een apotheek indienen? 

Waar kan ik een klacht over een apotheek indienen? Ik heb een klacht over mijn apotheek, wat kan ik doen? Voordat u verder leest is het belangrijk om voor uzelf te bepalen wat u wilt bereiken met de klacht over de apotheek. Is dit een excuus van de apotheker, of de apothekersassistente? Wilt u herhaling voorkomen bij uzelf of bij een ander? Of wilt u een letselschadevergoeding? Afhankelijk van hetgeen u wilt bereiken, kunt u de klachtenprocedure apotheek lezen. Gebruik deze klachtenprocedure voor de juiste opbouw van de klacht over de apotheek. De stappen worden verderop de pagina uitgebreid beschreven. Vervolgens komt de vraag; En hoe moet u een klacht over een apotheek indienen? Wij kunnen u hierbij begeleiden.

 • Klacht over de rekening van de apotheek?
 • Klacht indienen apotheek, ga eerst in gesprek.
 • Klachtenfunctionaris apotheek.
 • Geschillencommissie apotheek.
 • Apotheek aansprakelijk stellen.

LET OP: Naast het melden van de klacht bij de apotheek, kunt u de klacht ook kenbaar maken bij een onafhankelijke instantie. Dit kan wanneer direct contact met de apotheker, apothekersassistente, of andere medewerker van de apotheek niet wenselijk is. Lees meer informatie over verschillende instanties en zie bij welke instantie(s) u de klacht over de apotheek ook kunt indienen. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het regionale tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Hierbij heeft u een goede specialist letselschade nodig. Start in dit geval gelijk bij STAP 4 van deze klachtenprocedure apotheek.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij uw apotheek op te vragen. Uw medisch dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals voorgeschreven medicijnen en verwijsbrieven. Deze gegevens kunnen helpen bij de opbouw van de klacht.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De huisartsenpraktijk moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

Klacht over de rekening van de apotheek?

Gaat de klacht over de rekening van de apotheek? Een klacht over de rekening van medicijnen hoort niet thuis bij de apotheek, maar bij uw zorgverzekeraar. Lees de klachtenprocedure zorgverzekeraar en vind direct de contactgegevens van de klantenservice. De contactgegevens staan ook op uw rekening of op uw polisblad.

Klacht over het begeleidingsgesprek van de apotheek?

Wanneer u voor het eerst een medicijn ophaalt bij de apotheek, dan betaalt u naast de kosten van het middel ook kosten voor het begeleidingsgesprek dat u van de apothekersassistent krijgt. Als u het medicijn na 9 maanden opnieuw gaat gebruiken, dan mag er opnieuw een begeleidingsgesprek in rekening worden gebracht. 

In de helft van de gevallen wordt dit tweede begeleidingsgesprek wel gedeclareerd, maar niet of onvoldoende gegeven. Deze begeleidingskosten, ook wel gesprekskosten, of terhandstellingskosten genoemd, kosten 12 á 15 euro. De kosten moeten duidelijk worden aangegeven en de voorlichting moet daadwerkelijk worden gegeven. Is dit niet gebeurd? Dien een klacht over het begeleidingsgesprek van de apotheek in!

Medische noodzaak medicijn

Bij de uitgifte van medicijnen is uw apotheker afhankelijk van het medicijnbeleid van uw zorgverzekeraar. Op basis van het voorkeursbeleid kiest uw zorgverzekeraar één fabrikant per werkzame stof; het voorkeursmedicijn. In de praktijk is dit voorkeursmedicijn vaak het goedkoopste geneesmiddel. De zorgverzekeraar vergoedt alleen dit merk van het medicijn, tenzij een ander merk medisch noodzakelijk is voor u en dit medische noodzaak medicijn door uw (huis)arts is aangegeven. Bij medische noodzaak is behandeling met het voorkeursmedicijn onverantwoord. Bijvoorbeeld omdat u niet tegen bepaalde hulpstoffen kunt die het voorkeursmedicijn bevat. In dit geval vermeldt de (huis)arts dat er medische noodzaak is voor het (merk)medicijn. Uw apotheek mag dit niet zomaar negeren. In geval van twijfel kan uw apotheek overleggen met uw (huis)arts.

Krijgt u uw medische noodzaak medicijn niet mee? Dien dan een klacht in bij uw apotheek.

Klachtenprocedure apotheek

Welke stappen kunt u ondernemen?

STAP 1. Klacht indienen apotheek, ga eerst in gesprek

Ga eerst in gesprek met de apotheker, apothekersassistente, of andere medewerker van de apotheek voordat u de klacht bij de apotheek gaat indienen.

Een klacht bij de apotheek indienen is lastig, maar een direct gesprek met de betrokkene(n) kan de klacht snel oplossen. Wellicht is de apotheker zich niet bewust van de klacht. Als de apotheker, apothekersassistente, of andere medewerker niet weet dat u ontevreden bent, dan kunnen zij de klacht ook niet oplossen. Hierbij enkele tips bij het indienen van een klacht over de apotheek:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van tevoren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de apotheker te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Vind de klachtenregeling van uw apotheek via ons overzicht:

  Vind hier de klachtenregeling van uw apotheek

Is een persoonlijk gesprek niet wenselijk? Of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris apotheek

Leidt een direct gesprek met de apotheker, apothekersassistente, of andere medewerker van de apotheek niet tot een oplossing? Dan kunt u de klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de apotheek. De klachtenfunctionaris van de apotheek kan bemiddelen en de hulp is gratis en onafhankelijk.

De klacht hoeft niet direct schriftelijk gemeld te worden bij de klachtenfunctionaris van de apotheek. Dit kan ook mondeling, in een gesprek of via de telefoon. Op deze manier kan de klacht informeel worden opgelost onder begeleiding van de klachtenfunctionaris. Zo gaat niet direct de formele fase van start voor de apotheek met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken). Op het moment dat de klacht over een apotheek schriftelijk wordt ingediend start de reactietermijn van zes weken voor de apotheek om op de klacht te reageren.

De apotheek is verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben. Alle apothekers moeten sinds 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben. De aanwezigheid van een klachtenfunctionaris wordt vaak aangegeven in de wachtruimte van de apotheek. Zo niet, kijk even in de klachtenregeling op de website of vraag het na bij de apothekersassistente. LET OP: Het komt regelmatig voor dat de functie van klachtenfunctionaris een neventaak is. Bijvoorbeeld van een apothekersassistente. Houdt hier rekening mee, maar laat u hierdoor vooral niet weerhouden om uw klacht over de apotheek kenbaar te maken.

Contactgegevens klachtenregeling apotheek:

De contactgegevens van de klachtenfunctionaris en het digitale klachtenformulier staan in de klachtenregeling van de apotheek. Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw apotheek al voor u opgezocht! Voorkom onnodig zoeken en vind makkelijk en snel de klachtenregeling van uw apotheek in ons overzicht. Plaats de naam van de apotheek in de zoekbalk, vind direct de klachtenregeling en maak de klacht kenbaar:

Vind hier de klachtenregeling van uw apotheek

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de apotheek niet gelukt? Of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Geschillencommissie apotheek

Komt u niet tot een oplossing van de klacht met de apotheek? En is bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet gelukt? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de geschillencommissie van de apotheek.

Alle openbare apotheken moeten sinds 1 janauri 2017 zijn aangesloten bij erkende landelijke geschillencommissie apothekers. Dit is de landelijke geschillencommissie apothekers; Geschillencommissie Openbare Apotheken. Deze geschillencommissie apothekers voldoet aan de wetgeving omtrent klachten de Wkggz. De stap naar een geschillencommissie huisartsen kan worden gemaakt wanneer:

 • U niet tevreden bent over de schriftelijke reactie van de apotheker en klachtenfunctionaris op de klacht.
 • De apotheek zijn of haar verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld wanneer er geen klachtenregeling aanwezig is, of als de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen.
 • De apotheek de klachtenregeling niet correct naleeft gedurende de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld door niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk te reageren op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de apotheek in het kader van de zorgverlening bij de huisarts indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door de apotheker, of andere medewerker van de apotheek.

In de klachtenregeling van de apotheek staat aangeven bij welke geschillencommissie de apotheek is aangesloten. Zo niet, vraag de gegevens van de geschillencommissie op bij de klachtenfunctionaris van de apotheek. Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw apotheek al voor u opgezocht! Vind de digitale klachtenregeling van uw apotheek in ons overzicht klachtenregeling apotheek:

Vind hier de klachtenregeling van uw apotheek

LET OP. Voordat u de zich met de klacht richt tot de geschillencommissie moet u met de volgende punten rekening houden:

 • U kunt de klacht alleen voorleggen aan de geschillencommissie apothekers nadat u de klacht eerst heeft ingediend bij de apotheek en/of de klachtenfunctionaris. Behalve als de omstandigheden zo zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie van de apotheek bepaalt of hiervan het geval is.
 • Als de stap naar de geschillencommissie apothekers is gemaakt, kan u niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is namelijk bindend. Ook kan na uitkomst niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • De geschillencommissie kan schadeclaims tot 25.000 euro toewijzen. Bij een hogere claim neemt de geschillencommissie apothekers uw klacht niet in behandeling, tenzij u afziet van een hogere schadeclaim. Een specialist letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding. 
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie apothekers kunt u zich juridisch laten adviseren door een specialist letselschade. Neem contact op met onze juridisch adviseurs letselschade en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (lees meer informatie bij STAP 4).

Contactgegevens Geschillencommissie Apothekers:

Het Zorgklacht.nl Informatiepunt (ZIP) is iedere werkdag telefonisch bereikbaar. U kunt bij het ZIP terecht met vragen over uw klacht, maar het ZIP geeft ook uitleg en advies. Daarnaast informeren onze experts wat u kunt doen als er een klacht over uw apotheek is ontstaan. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, indien dit nodig is. Het ZIP helpt u op weg bij een klacht over de apotheek. Zo kan het ZIP u doorverwijzen naar de geschillencommissie openbare apotheken. De Geschillencommissie Openbare Apotheken valt onder de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE):

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Bent u van mening dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro? Leg dan uw klacht voor aan de rechter. Hierbij heeft u een letselschade specialist nodig. Ga naar STAP 4.

STAP 4. Apotheek aansprakelijk stellen

Wanneer stap 1 t/m 3 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade door de vermijdbare medische fout hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. U moet de apotheek aansprakelijk stellen. De letselschade die is ontstaan na een verkeerde handeling door de apotheek kunt u pas verhalen als de apotheker, of andere medewerker van de apotheek, medisch aansprakelijk is. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig.

Hoe stelt u de apotheek aansprakelijk?

Een specialist letselschade zal u bijstaan wanneer u door een vermijdbare medische misser, of verkeerde diagnose door de apotheek letselschade hebt opgelopen. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding. Omdat het lastig is om zelf goed uit te zoeken welke schadeposten aan de orde zijn en waar u recht op heeft adviseren wij u altijd om contact met een juridisch specialist letselschade op te nemen. De specialist letselschade helpt u bij het aansprakelijk stellen van de apotheek en zoekt uit welke schadeposten er zijn voor de opgelopen letselschade. Neem contact op onze specialisten letselschade voor goed juridisch advies op maat:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Letselschade, wat houdt dit in?

Door een medische misser veroorzaakt door het ziekenhuis kunt u geestelijke- of lichamelijke schade oplopen. Dit is letselschade. Letselschade roept veel vragen op. Vind alle antwoorden op uw vragen op onze FAQ.

Bekijk de FAQ

Second opinion

Twijfelt u over een diagnose of behandeling door uw arts of ander type zorgverlener? Of wordt de oorzaak van de klacht niet gevonden? U kunt om de mening, een second opinion, van een tweede, onafhankelijke, arts vragen.

Second opinion

Zorgklacht.nl begeleidt u naar een oplossing

Wij helpen u bij een klacht over een apotheek. Een klacht over een apotheek indienen is lastig en geeft vragen. U kunt bij ons terecht met vragen over uw klacht, maar Zorgklacht.nl geeft ook uitleg en advies. Bel daarom met onze experts. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Wij helpen u op weg bij een klacht over een apotheker en bij een klacht over een apothekersassistente. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Een specialist letselschade kan u helpen!

In veel gevallen weten slachtoffers van letselschade niet welke schadeposten geclaimd kunnen worden. Een specialist letselschade is nodig bij het opstellen van een reële schadeclaim en het medisch aansprakelijk stellen van de veroorzaker(s). Neem direct contact op met specialisten letselschade van Zorgklacht.nl en laat u vrijblijvend informeren over uw rechten en over uw mogelijkheden:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Laat u goed informeren over letselschade

Letselschade is de lichamelijke- of geestelijke schade die men oploopt en de beperkingen die men van dit letsel ondervindt. De letselschade kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld een arbeidsongeval, een verkeersongeval of door een medische fout. Een medische fout kan bestaan uit een verkeerde handeling; de apotheek geeft verkeerde medicijnen mee, het verkeerd voorschrijven van medicatie, of een verkeerde combinatie van medicijnen. Letselschade kan u tijdelijk, of levenslang hinderen. De materiële- en/of immateriële schade die deze letselschade met zich meebrengt moet de veroorzaker vergoeden aan het slachtoffer. Letselschade is pas verhaalbaar als de veroorzaker (de tegenpartij) juridisch aansprakelijk is. Hierbij heeft u een letselschadespecialist nodig. Lees meer over de vragen die letselschade kunnen oproepen.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Second opinion

 

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.