Waar kan ik mijn klacht over zorg melden

Waar kunt u terecht met een klacht over zorg? Het overzicht instanties kan bijdragen dat de klacht bij het juiste loket kenbaar wordt gemaakt. Bij welke instantie kunt u, gezien de aard van uw klacht, uw klacht indienen? Het is mogelijk om de klacht over zorg van uzelf, familielid of naaste (direct belanghebbende) bij verschillende instanties tegelijkertijd in te dienen. Daarnaast is het mogelijk om iemand te machtigen om u te vertegenwoordigen bij het indienen van de klacht over zorg, bijvoorbeeld een rechtshulp letselschade

Het kiezen van de juiste instantie waar u de klacht over zorg kunt melden is, zowel juridisch als persoonlijk, afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Daarbij hoeven verschillende mogelijkheden elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er bijvoorbeeld een klacht over de zorgverlener bij het tuchtcollege worden ingediend. Het tuchtcollege kan de zorgverlener een maatregel opleggen, maar u geen letselschadevergoeding toekennen. Tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, kan een letselschadevergoeding worden geëist bij de burgerlijke rechter. Een rechtshulp letselschade kan u hierbij helpen. Kijk voor goede rechtshulp letselschade bij u in de buurt in ons overzicht juridisch advies letselschade.

Maak de klacht eerst kenbaar bij de desbetreffende zorgverlener. In de meeste gevallen is een klacht in een direct gesprek met de desbetreffende zorgverlener op te lossen. Wellicht weet de zorgverlener niet dat u ergens ontevreden over bent. Is direct contact met uw zorgverlener ongewenst? Zie onder een overzicht instanties waar u uw klacht over zorg kunt melden.

 • Klachtencommissie
 • Geschillencommissie
 • Nza - Nederlandse Zorg Autoriteit
 • Landelijk Meldpunt Zorg
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg
 • De civiele/burgerlijke rechter
 • Politie

Klachtencommissie

Bij de klachtencommissie van de zorgverlener kunt u een officiële klacht indienen als het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid op te lossen met de desbetreffende zorgverlener. Of als bemiddeling door de klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon niet wenselijk is, biedt een klachtencommissie ook een mogelijkheid. De klacht indienen bij de klachtencommissie moet schriftelijk.

Bij de klachtencommissie kan de klacht gericht zijn tegen de instelling of tegen een groep zorgverleners. Er hoeft niet tegen elke betrokken zorgverlener een aparte klacht worden ingediend bij de klachtencommissie.

De uitspraak van de klachtencommissie is juridisch niet bindend voor de zorgverlener. De zorgverlener hoeft zich niet aan de uitspraak van de klachtencommissie te houden. Dit in tegenstelling tot de uitspraken van het tuchtcollege, die wel bindend zijn. Klachtencommissies hebben geen bevoegdheid om een uitspraak te doen over een letselschadevergoeding.

Kijk voor de klachtencommissie van uw zorgverlener naar de klachtenprocedure van de desbetreffende zorgdiscipline. LET OP: Niet elke zorgdiscipline heeft een klachtencommissie!

Geschillencommissie zorg

Bij de geschillencommissie zorg kunt u een officiële klacht indienen wanneer u het niet eens bent met uitspraak van de klachtencommissie van de desbetreffende zorgverlener. Bijvoorbeeld als de zorgverlener of zorginstelling de medische aansprakelijkheid niet erkent. De geschillencommissie is onafhankelijk en kan een bindende uitspraak over een letselschadevergoeding tot 25.000 euro. Daarnaast kan een letselschadevergoeding worden geëist bij de burgerlijke rechter. De burgerlijke rechter oordeelt of de zorgverlener of zorginstelling medisch aansprakelijk is voor de letselschade en bepaalt de hoogte van de letselschadevergoeding. Goede rechtshulp letselschade kan u hierbij ondersteunen. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor goede rechtshulp letselschade bij u in de buurt.

Er zijn verschillende geschillencommissies zorg, dit verschilt per zorgdiscipline. Kijk voor de geschillencommissie van uw zorgverlener naar de klachtenprocedure van de desbetreffende zorgdiscipline.

Nza – Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit, de Nza, stelt zicht tot doel om toegankelijke, betaalbare en goede gezondheidszorg voor iedereen te bevorderen. Bij de Nederlandse Zorgautoritiet kunt u terecht wanneer één of meerdere van onderstaande aspecten van toepassing zijn op uw klacht met betrekking tot de zorgverlener: 

 • Het verstoren van de marktwerking door het innemen van een ongeoorloofde monopoliepositie.
 • Onjuist declaratiegedrag door zorgverleners.
 • Het verstoren van de marktwerking door: Zorgverleners, verzekeraars en betrokkenen AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of ZVW (Zorgverzekeringswet)

Daarnaast heeft de Nza een speciaal telefoonnummer wat u kunt bellen met vragen over de polisvoorwaarden, declaraties en de informatievoorziening van zorgverzekeraars. En met vragen over facturen en tarieven van zorgverleners en zorginstellingen.

Contactgegevens Nederlandse Zorgautoriteit - Nza:

Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg is onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door de oprichting van het Landelijk Meldpunt Zorg is het niet meer mogelijk uw klacht rechtstreeks naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te sturen.

Individuele klachten kunnen bij het Landelijk Meldpunt Zorg worden gemeld. Deze klachten worden niet in behandeling genomen en opgelost, maar wel van een zo goed mogelijk advies op maat voorzien. Indien dit nodig wordt geacht, of als u dit wenst, kan een klacht ter beoordeling aan de IGJ worden voorgelegd door het Landelijk Meldpunt Zorg.

Contactgegevens Landelijk Meldpunt Zorg:

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gebruikt de binnengekomen informatie bij haar toezicht op de zorg in Nederland. Bij meerdere of ernstige meldingen over een zorgverlener of zorginstelling kan de IGJ besluiten een onderzoek te doen.

De IGJ bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Bij het Landelijk Meldpunt Zorg kunt u terecht wanneer de één of meerdere van onderstaande aspecten van toepassing zijn op uw klacht met betrekking tot de zorgverlener.

 • Wanneer de veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg in het geding is of zijn.
 • Bij het niet naleven van de rechten van de patiënt door de zorgaanbieder.

Meld uw klacht dus bij het Landelijk Meldpunt Zorg! Het Landelijk Meldpunt Zorg kan de klacht ter beoordeling voorleggen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg

Het medisch tuchtcollege, het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg bewaakt de kwaliteit van de beroepsbeoefening in de gezondheidszorg. Wanneer u meent dat de zorgverlener in gebreke is gebleven, dan kunt u een klacht indienen bij het tuchtcollege. Als de klacht door het medisch tuchtcollege gegrond wordt verklaard, kan het tuchtcollege een maatregel opleggen aan de zorgverlener. Een uitspraak van de tuchtrechter is bindend. Het medisch tuchtcollege kan geen letselschadevergoeding toewijzen, dat kan alleen bij de civiele/burgerlijke rechter. Laat u hierbij goed informeren. Vind beoordeelde rechtshulp bij u in de buurt voor goed juridisch advies letselschade.

LET OP: Bij het medisch tuchcollege kan een klacht tegen slechts één afzonderlijke zorgverlener (beroepsbeoefenaar ingeschreven in het BIG-register) worden ingediend. Als er meerdere zorgverleners betrokken zijn, moet er tegen iedere betrokken zorgverlener een aparte klacht worden ingediend. Met een klacht gericht tegen een zorgverlener zonder BIG-registratie (bijvoorbeeld assistent of POH'er) kunt u niet bij het tuchtcollege terecht. Deze kunt u melden bij een van de andere instanties uit dit overzicht, afhankelijk van de aard van de klacht.

LET OP: Vanaf 1 april 2019 betaalt u 50 euro griffierecht bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg voor het indienen van een klacht. Dit is een bijdrage in de kosten van de procedure en is wettelijk bepaald.  

De volgende 8 BIG-geregistreerde beroepsgroepen vallen onder het wettelijk tuchtrecht van de gezondheidszorg:

   1. Artsen
   2. Tandartsen
   3. Apothekers
   4. Verloskundigen
   5. Verpleegkundigen
   6. Fysiotherapeuten
   7. Psychotherapeuten
   8. Gezondheidszorgpsychologen

Bij het medisch tuchtcollege kunt u terecht wanneer de één of meerdere van onderstaande aspecten van toepassing zijn op uw klacht met betrekking tot de zorgverlener:

 • Een verkeerde of te late diagnose door de zorgverlener.
 • Het verstekken van onvoldoende informatie over de behandeling, de gevolgen van die behandeling en de eventuele alternatieven van die behandeling.
 • Bij een chirurgische fout.
 • Het voorschrijven of verstrekken van de verkeerde medicijnen.
 • Bij het schenden van het beroepsgeheim.
 • Bij het ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar.
 • Bij seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag.
 • Bij het weigeren deel te nemen aan een waarnemingsregeling.
 • Bij het onjuist optreden in de media (onnodig creëren van onrust).
 • Onjuist declaratiegedrag door zorgverleners.

Raadpleeg de informatiefolder op de website van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg voor een voorbeeld voor het correct indienen van de klacht. Het correct indienen van uw klacht is belangrijk om uw klacht gegrond verklaard te krijgen door het medisch tuchtcollege. Ongeveer twee derde van klachten wordt afgewezen als ongegrond, niet ontvankelijk verklaard, of uiteindelijk ingetrokken. Veel klachten zijn in eerste instantie aan het verkeerde adres bij het medisch tuchtcollege. Klachten zijn verkeerd opgebouwd, d.w.z. inhoudelijk te licht, te weinig gefundeerd, of de klacht voldoet niet aan de basale eisen.

Volg de juiste klachtenprocedure en kijk daarnaast goed bij welke instantie u de klacht kunt melden! Raadpleeg de informatiefolder van het medisch tuchtcollege!

Tuchtklachtfunctionaris

Vanaf 1 april 2019 kunnen mensen met een klacht over zorg en deze willen indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gebruik maken van een tuchtklachtfunctionaris. De tuchtklachtfunctionaris kan u helpen bij het indienen van de klacht. Bijvoorbeed bij het opstellen en de onderbouwing van de klacht. Daarnaast kan de tuchtklachtfunctionaris u adviseren of de klacht bij het medisch tuchtcollege op zijn plaats is. De hulp van de tuchtklachtfunctionaris is gratis, maar de tuchtklachtfunctionaris helpt u niet tijdens de behandeling van de klacht. U dient de klacht dan ook zelf in bij het tuchtcollege. Als u hulp wilt tijdens de behandeling van de klacht, dan moet u daarvoor een rechtshulp letselschade inschakelen. De tuchtklachtfunctionaris is bereikbaar via de contactgegevens van het medisch tuchtcollege.

Contactgegevens medisch tuchtcollege:

De civiele/burgerlijke rechter

Is er sprake van een juridisch geschil? Heeft u letselschade en wilt u een letselschadevergoeding hoger dan 25.000 euro? Leg dan uw klacht over zorg voor aan de civiele/burgerlijke rechter. Ook in dit proces kunt u zich laten ondersteunen en adviseren door een rechtshulp letselschade. Neem gratis contact op met een beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt en laat u goed juridisch goed informeren.

Politie

Zorgverleners in de gezondheidszorg vallen net als iedere andere burger onder het Nederlands strafrecht. Indien er sprake is van een strafbaar feit, kan er het beste aangifte bij de politie worden gedaan. Naar aanleiding van de aangifte maakt de politie proces-verbaal op en stuurt het naar de officier van justitie. De officier van justitie bepaalt of het proces-verbaal aan de strafrechter wordt voorgelegd. De strafrechter kan de betrokken zorgverlener een boete opleggen of in het uiterste geval tot een gevangenisstraf veroordelen.

Bij de politie kunt u terecht wanneer één of meerdere van de onderstaande strafbare feiten van toepassing zijn op uw klacht met betrekking tot de zorgverlener:

 • Een zedenmisdrijf
 • Het ten onrechte voeren van een wettelijk beschermde titel (het voordoen als arts terwijl deze niet in het BIG-register staat ingeschreven).
 • Het veroorzaken van (een aanmerkelijke kans op) schade aan iemands gezondheid door ondeskundig handelen.

Contactgegevens Politie:

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.