Waar kan ik mijn klacht over zorg melden

Hoe kan ik een klacht over zorg indienen? Waar kunt u terecht met een klacht over zorg? Dit overzicht van instanties kan bijdragen dat de klacht bij het juiste loket kenbaar wordt gemaakt. Bij welke instantie kunt u, gezien de aard van uw klacht, uw klacht indienen? Het is mogelijk om de klacht over zorg van uzelf, familielid of naaste (direct belanghebbende) bij verschillende instanties tegelijkertijd in te dienen. Daarnaast is het mogelijk om iemand te machtigen om u te vertegenwoordigen bij het indienen van de klacht over zorg.

LET OP: Het kiezen van de juiste instantie waar u de klacht over zorg kunt melden is, zowel juridisch als persoonlijk, afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Daarbij hoeven verschillende mogelijkheden elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er bijvoorbeeld een klacht over de zorgverlener bij het tuchtcollege worden ingediend. Het tuchtcollege kan de zorgverlener een maatregel opleggen, maar kan u geen letselschadevergoeding toekennen. Tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, kan een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter.

Als u letselschade heeft opgelopen door het verkeerd handelen van een zorgverlener, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig. Deze zoekt uit welke schadeposten er zijn en helpt om de veroorzaker(s) aansprakelijk te stellen.

LET OP: Maak de klacht eerst kenbaar bij de betreffende zorgverlener, en/of bij de klachtenfunctionaris van de zorgverlener. In de meeste gevallen is een klacht in een direct gesprek met de desbetreffende zorgverlener op te lossen. Wellicht weet de zorgverlener niet dat u ergens ontevreden over bent. Lees alle informatie in de specifieke klachtenprocedures over het type zorgverlener [ZIE MENU]. Is direct contact met uw zorgverlener ongewenst? Bespreek de klacht dan met de klachtenfunctionaris. Is dit contact ook ongewenst of zonder oplossing? Zie dan onder het overzicht aan instanties waar u uw klacht over zorg kunt melden:

 • Klachtencommissie
 • Geschillencommissie
 • Nza - Nederlandse Zorg Autoriteit
 • Landelijk Meldpunt Zorg
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg
 • De rechter; een arts of zorgverlener aansprakelijk stellen
 • Politie

Klachtencommissie

Bij de klachtencommissie van de zorg organisatie kunt u een officiële klacht indienen als het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid op te lossen met de desbetreffende zorg organisatie. Of als bemiddeling door de klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon niet wenselijk is, biedt een klachtencommissie ook een mogelijkheid. De klacht indienen bij de klachtencommissie moet schriftelijk.

Bij de klachtencommissie kan de klacht gericht zijn tegen de zorg organisatie of tegen een groep zorgverleners. Er hoeft niet tegen elke betrokken zorgverlener een aparte klacht worden ingediend bij de klachtencommissie.

De uitspraak van de klachtencommissie is juridisch niet bindend voor de zorg organisatie. De zorg organisatie of zorgverlener hoeft zich niet aan de uitspraak van de klachtencommissie te houden. Dit in tegenstelling tot de uitspraken van het tuchtcollege, die wel bindend zijn. Klachtencommissies hebben geen bevoegdheid om een uitspraak te doen over een letselschadevergoeding.

Kijk voor de klachtencommissie van uw zorg organisatie eerst de naar de klachtenprocedure van de desbetreffende zorgdiscipline. Via de klachtenprocedure kunt u direct doorklikken naar de klachtenregeling van de zorg organisatie. In de klachtenregeling staat meer informatie over de klachtencommissie en hier vindt u de contactgegevens. LET OP: Niet elke zorgdiscipline heeft een klachtencommissie! 

Overzicht klachtenprocedures zorgverleners

Geschillencommissie zorg

Sinds 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners en zorginstellingen in Nederland bij een erkende landelijke geschillencommissie zorg zijn aangesloten. Deze geschillencommissie zorg moet voldoen aan de klachtwet Wkkgz. Bij de geschillencommissie zorg kunt u een officiële klacht indienen wanneer u het niet eens bent met uitspraak van de klachtencommissie van de desbetreffende zorgverlener. Bijvoorbeeld wanneer:

 • De zorgverlener of zorginstelling de medische aansprakelijkheid niet erkent.
 • De zorgverlener of de zorginstelling de verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld als er helemaal geen klachtenregeling is, of als de klachtenregeling niet voldoen aan de wettelijke eisen.
 • De zorgverlener of de zorginstelling de klachtenregeling niet correct naleeft bij de klachtafhandeling. Bijvoorbeeld door niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk te reageren op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over de betreffende zorgverlener (werkzaam bij de zorginstelling) in het kader van de zorgverlener bij de zorginstelling indient. Bijvoorbeeld als er sprake is van seksueel misbruik door een zorgverlener in dienst van de zorginstelling.

LET OP: Voordat u zich met de klacht richt tot de geschillencommissie zorg moet u rekening houden met de volgende punten:

 • De klacht kunt alleen aan de geschillencommissie zorg voorleggen nadat u de klacht eerst kenbaar hebt gemaakt bij de zorgverlener of de zorginstelling. Behalve als de omstandigheden zo zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie zorg bepaalt of hier sprake van is.
 • Als de stap naar de geschillencommissie zorg is gemaakt, dan kunt u niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is bindend. Ook kan in dat geval niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • De geschillencommissie zorg is onpartijdig en onafhankelijk en kan een bindende uitspraak doen over een letselschadevergoeding tot 25.000 euro. Bij een klacht met een letselschadevergoeding boven de 25.000 euro is de geschillencommissie niet bevoegd. Daarvoor moet een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter.
 • De rechter oordeelt of de zorgverlener of zorginstelling medisch aansprakelijk is voor de letselschade en bepaalt de hoogte van de letselschadevergoeding. Voor het vaststellen van de letselschadevergoeding en het aansprakelijk stellen van de veroorzaker(s) heeft u een goede specialist letselschade nodig. Neem contact op met onze juridisch adviseurs letselschade voor een vrijblijvend advies.

Contactgegevens geschillencommissie zorg:

Er zijn verschillende geschillencommissies zorg, dit verschilt per zorgdiscipline. In de klachtenregeling van de zorgverlener of zorginstelling staat aangegeven bij welke geschillencommissie zorg de zorgverlener of zorginstelling is aangesloten. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw zorgverlener en zorginstelling al voor u opgezocht! Vind afhankelijk van het type zorgverlener de contactgegevens in ons overzicht klachtenprocedures:

Vind hier de klachtenregeling van uw zorgverlener

Nza – Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit, de Nza, stelt zicht tot doel om toegankelijke, betaalbare en goede gezondheidszorg voor iedereen te bevorderen. Bij de Nederlandse Zorgautoriteit kunt u terecht wanneer één of meerdere van onderstaande aspecten van toepassing zijn op uw klacht met betrekking tot de zorgverlener: 

 • Het verstoren van de marktwerking door het innemen van een ongeoorloofde monopolypositie.
 • Onjuist declaratiegedrag door zorgverleners.
 • Het verstoren van de marktwerking door: Zorgverleners, verzekeraars en betrokkenen AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of ZVW (Zorgverzekeringswet)

Daarnaast heeft de Nza een speciaal telefoonnummer wat u kunt bellen met vragen over de polisvoorwaarden, declaraties en de informatievoorziening van zorgverzekeraars. En met vragen over facturen en tarieven van zorgverleners en zorginstellingen.

Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg is onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door de oprichting van het Landelijk Meldpunt Zorg is het niet meer mogelijk uw klacht rechtstreeks naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te sturen.

Individuele klachten kunnen bij het Landelijk Meldpunt Zorg worden gemeld. Deze klachten worden niet in behandeling genomen en opgelost, maar wel van een zo goed mogelijk advies op maat voorzien. Indien dit nodig wordt geacht, of als u dit wenst, kan een klacht ter beoordeling aan de IGJ worden voorgelegd door het Landelijk Meldpunt Zorg.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gebruikt de binnengekomen informatie bij haar toezicht op de zorg in Nederland. Bij meerdere of ernstige meldingen over een zorgverlener of zorginstelling kan de IGJ besluiten een onderzoek te doen.

De IGJ bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Bij het Landelijk Meldpunt Zorg kunt u terecht wanneer de één of meerdere van onderstaande aspecten van toepassing zijn op uw klacht met betrekking tot de zorgverlener.

 • Wanneer de veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg in het geding is of zijn.
 • Bij het niet naleven van de rechten van de patiënt door de zorgaanbieder.

Meld uw klacht dus bij het Landelijk Meldpunt Zorg! Het Landelijk Meldpunt Zorg kan de klacht ter beoordeling voorleggen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg

Het medisch tuchtcollege, het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg bewaakt de kwaliteit van de beroepsbeoefening in de gezondheidszorg. Wanneer u meent dat de zorgverlener in gebreke is gebleven, dan kunt u een klacht indienen bij het tuchtcollege. Als de klacht door het medisch tuchtcollege gegrond wordt verklaard, kan het tuchtcollege een maatregel opleggen aan de zorgverlener. Een uitspraak van de tuchtrechter is bindend. Het medisch tuchtcollege kan geen letselschadevergoeding toewijzen, dat kan alleen bij de rechter. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig. Neem contact op met een letselschadespecialist van Zorgklacht.nl en laat u vrijblijvend informeren over uw rechten:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

LET OP: Bij het medisch tuchtcollege kan een klacht tegen slechts één afzonderlijke zorgverlener (beroepsbeoefenaar ingeschreven in het BIG-register) worden ingediend. Als er meerdere zorgverleners betrokken zijn, moet er tegen iedere betrokken zorgverlener een aparte klacht worden ingediend. Met een klacht gericht tegen een zorgverlener zonder BIG-registratie (bijvoorbeeld assistent of POH'er) kunt u niet bij het tuchtcollege terecht. Deze kunt u melden bij een van de andere instanties uit dit overzicht, afhankelijk van de aard van de klacht.

LET OP: Vanaf 1 april 2019 betaalt u 50 euro griffierecht bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg voor het indienen van een klacht. Dit is een bijdrage in de kosten van de procedure en is wettelijk bepaald.  

De volgende 8 BIG-geregistreerde beroepsgroepen vallen onder het wettelijk tuchtrecht van de gezondheidszorg:

   1. Artsen
   2. Tandartsen
   3. Apothekers
   4. Verloskundigen
   5. Verpleegkundigen
   6. Fysiotherapeuten
   7. Psychotherapeuten
   8. Gezondheidszorgpsychologen

Bij het medisch tuchtcollege kunt u terecht wanneer de één of meerdere van onderstaande aspecten van toepassing zijn op uw klacht met betrekking tot de zorgverlener:

 • Een verkeerde of te late diagnose door de zorgverlener.
 • Het verstekken van onvoldoende informatie over de behandeling, de gevolgen van die behandeling en de eventuele alternatieven van die behandeling.
 • Bij een chirurgische fout.
 • Het voorschrijven of verstrekken van de verkeerde medicijnen.
 • Bij het schenden van het beroepsgeheim.
 • Bij het ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar.
 • Bij seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag.
 • Bij het weigeren deel te nemen aan een waarnemingsregeling.
 • Bij het onjuist optreden in de media (onnodig creëren van onrust).
 • Onjuist declaratiegedrag door zorgverleners.

Raadpleeg de informatiefolder op de website van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg voor een voorbeeld voor het correct indienen van de klacht. Het correct indienen van uw klacht is belangrijk om uw klacht gegrond verklaard te krijgen door het medisch tuchtcollege. Ongeveer twee derde van klachten wordt afgewezen als ongegrond, niet ontvankelijk verklaard, of uiteindelijk ingetrokken. Veel klachten zijn in eerste instantie aan het verkeerde adres bij het medisch tuchtcollege. Klachten zijn verkeerd opgebouwd, d.w.z. inhoudelijk te licht, te weinig gefundeerd, of de klacht voldoet niet aan de basale eisen.

Volg de juiste klachtenprocedure en kijk daarnaast goed bij welke instantie u de klacht kunt melden! Raadpleeg de informatiefolder van het medisch tuchtcollege!

Tuchtklachtfunctionaris

Vanaf 1 april 2019 kunnen mensen met een klacht over zorg en deze willen indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gebruik maken van een tuchtklachtfunctionaris. De tuchtklachtfunctionaris kan u helpen bij het indienen van de klacht. Bijvoorbeeld bij het opstellen en de onderbouwing van de klacht. Daarnaast kan de tuchtklachtfunctionaris u adviseren of de klacht bij het medisch tuchtcollege op zijn plaats is. De hulp van de tuchtklachtfunctionaris is gratis, maar de tuchtklachtfunctionaris helpt u niet tijdens de behandeling van de klacht. U dient de klacht dan ook zelf in bij het tuchtcollege. Als u hulp wilt tijdens de behandeling van de klacht, dan moet u daarvoor een specialist letselschade inschakelen. De tuchtklachtfunctionaris is bereikbaar via de contactgegevens van het medisch tuchtcollege.

De rechter; een arts of zorgverlener aansprakelijk stellen

Denkt u dat de opgelopen letselschade hoger is dan 25.000 euro? En komt u via de zorgverlener en de geschillencommissie niet tot een passende oplossing? Dan is er sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht over zorg voor aan de rechter. U moet de zorgverlener/arts aansprakelijk stellen. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig. Omdat het lastig is om zelf uit te zoeken welke schadeposten er zijn en om te bepalen waar u recht op heeft, adviseren wij u altijd om een letselschadespecialist in te schakelen. De letselschadespecialist zoekt uit wat de hoogte is van de letselschadevergoeding en helpt u om de veroorzaker(s) aansprakelijk te stellen. Neem contact op met een specialist letselschade van Zorgklacht.nl en laat u vrijblijvend juridisch informeren over uw rechten.

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Politie

Zorgverleners in de gezondheidszorg vallen net als iedere andere burger onder het Nederlands strafrecht. Indien er sprake is van een strafbaar feit, kan er het beste aangifte bij de politie worden gedaan. Naar aanleiding van de aangifte maakt de politie proces-verbaal op en stuurt het naar de officier van justitie. De officier van justitie bepaalt of het proces-verbaal aan de strafrechter wordt voorgelegd. De strafrechter kan de betrokken zorgverlener een boete opleggen of in het uiterste geval tot een gevangenisstraf veroordelen.

Bij de politie kunt u terecht wanneer één of meerdere van de onderstaande strafbare feiten van toepassing zijn op uw klacht met betrekking tot de zorgverlener:

 • Een zedenmisdrijf
 • Het ten onrechte voeren van een wettelijk beschermde titel (het voordoen als arts terwijl deze niet in het BIG-register staat ingeschreven).
 • Het veroorzaken van (een aanmerkelijke kans op) schade aan iemands gezondheid door ondeskundig handelen.

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.