Klacht thuiszorg

Een klacht over thuiszorg? Lees hier de klachtenprocedure thuiszorg. Een klacht over een thuiszorg organisatie, of een klacht over een medewerker van een thuiszorgorganisatie is vervelend. Zo ook het proces om deze klacht over de thuiszorg kenbaar te maken. Door middel van deze klachtenprocedure thuiszorg leest u stap voor stap wat de mogelijkheden zijn. Gebruik de informatie om de klacht over thuiszorg kenbaar te maken en naar eigen tevredenheid op te lossen. 

Klacht over thuiszorg

Een klacht over thuiszorg of een klacht over een medewerker van een thuiszorg organisatie kan verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden van een klacht over thuiszorg zijn:

 • De thuiszorg organisatie wilt u geen informatie geven over derden, zoals een familielid.
 • De thuiszorg organisatie verstrekt u onbegrijpelijke informatie.
 • De thuiszorg organisatie geeft u geen inzage in uw medisch dossier.
 • U bent onbeleefd behandeld of bejegend door de thuiszorg organisatie.
 • De thuiszorg organisatie weigert een behandeling of ingreep bij u te doen.
 • De thuiszorg organisatie verleent u niet de zorg die u verwacht.
 • U voelt zich niet serieus genomen door de thuiszorg organisatie.

Waar kan ik een klacht over thuiszorg indienen?

Waar kan ik een klacht over een thuiszorg organisatie indienen? Ik heb een klacht over een medewerker van de thuiszorg, wat kan ik doen? Voordat u verder leest is het belangrijk om voor uzelf te bepalen wat u met de klacht over de thuiszorg organisatie wilt bereiken. Is dit een excuus? Wilt u herhaling bij uzelf of bij een ander voorkomen, of wilt u een letselschadevergoeding? Afhankelijk van het doel kunt u onze stappen lezen. Met het volgen van deze klachtenprocedure thuiszorg zorgt u voor de juiste opbouw van de klacht. De stappen worden verderop de pagina uitgebreid beschreven. Vervolgens komt de vraag; Hoe moet u een klacht over thuiszorg indienen? Wij kunnen u hierbij begeleiden.

 1. Klacht thuiszorg indienen, ga eerst in gesprek.
 2. Klachtenfunctionaris thuiszorg.
 3. Klachtencommissie thuiszorg.
 4. Geschillencommissie thuiszorg.
 5. Thuiszorg aansprakelijk stellen.

LET OP: het is mogelijk om uw klacht ook direct kenbaar te maken bij een onafhankelijke instantie. Bijvoorbeeld wanneer direct contact met de thuiszorg organisatie niet is gewenst. Lees in het overzicht instanties meer informatie over de verschillende onafhankelijke instanties en vind de juiste instantie(s) voor uw klacht. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Een goede letselschadespecialist kan u hierbij adviseren. Start in dit geval gelijk bij STAP 5 van deze klachtenprocedure.

TIP: Vraag het medisch dossier op bij de thuiszorg organisatie! De inhoud kan helpen bij de opbouw van de klacht. Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij uw zorgverlener op te vragen. Een logboek in het medisch dossier kan een beeld verschaffen van wat er is gebeurd.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De thuiszorg organisatie moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

Klachtenprocedure thuiszorg

Welke stappen kunt u ondernemen?

STAP 1. Klacht thuiszorg indienen, ga eerst in gespre

Begin bij de klacht thuiszorg indienen met een persoonlijk gesprek met de betreffende zorgverlener. Dit is lastig, maar vaak is een zorgverlener zich niet bewust van de onvrede. Een persoonlijk gesprek kan veel oplossen. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een thuiszorg organisatie:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de zorgverlener te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Vind de klachtenregeling van uw thuiszorg organisatie via ons overzicht:

  Vind hier de klachtenregeling van de thuiszorg

Is een persoonlijk gesprek niet gewenst? Of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris thuiszorg

De klachtenfunctionaris thuiszorg kan u helpen wanneer een persoonlijk gesprek geen oplossing biedt of wanneer direct contact met de betreffende persoon niet is gewenst. De klachtenfunctionaris thuiszorg is te vinden via de klachtenregeling van de thuiszorg organisatie.

Een klacht hoeft in principe niet direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van de thuiszorg organisatie te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgehandeld onder begeleiding van de klachtenfunctionaris. In deze situatie treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de thuiszorg organisatie. Vanaf het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend start de termijn van zes weken voor de klachtenfunctionaris van de thuiszorg organisatie om de klacht af te handelen.

Contactgegevens klachtenregeling thuiszorg:

Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw thuiszorg organisatie al voor u opgezocht! Vind via ons overzicht direct de klachtenregeling met de contactgegevens van de klachtenfunctionaris van uw thuiszorg organisatie:

Vind hier de klachtenregeling van de thuiszorg

Komt u niet tot een oplossing of is bemiddeling door de klachtenfunctionaris thuiszorg niet gewenst? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Klachtencommissie Thuiszorg

De klachtencommissie thuiszorg biedt uitkomst als het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk is. Dien een officiële klacht in bij de onafhankelijke en onpartijdige klachtencommissie van de thuiszorg organisatie. Dit moet schriftelijk. De klachtenfunctionaris kan u zo nodig helpen bij het opstellen van een brief en verder informeren. Rechtshulp letselschade kan u in dit proces ondersteunen, hier kunt u meer over lezen onderaan de pagina.

Door middel van (schriftelijke) hoor en wederhoor met zowel u als met de betrokkene(n) van de thuiszorg organisatie die de klacht heeft veroorzaakt voert de klachtencommissie een onderzoek uit. Daaropvolgend beslist de klachtencommissie of de klacht gegrond of ongegrond is. De klachtencommissie kan in haar conclusie verbeteringen voorstellen bij het bestuur van de thuiszorg organisatie. De klachtencommissie van een thuiszorg organisatie neemt geen letselschadeclaims in behandeling en wijst geen letselschadevergoedingen toe. 

Let op: Niet elke thuiszorg organisatie heeft een klachtencommissie. Een klachtencommissie is niet verplicht, maar het is ook niet verboden om naast een klachtenfunctionaris toch een klachtencommissie te benoemen. Het hebben van een klachtencommissie kan voorkomen dat iemand met een klacht over zorg te snel naar een geschillencommissie toe stapt. De aanwezigheid van een klachtencommissie wordt aangegeven in de klachtenregeling van de thuiszorg organisatie.

Contactgegevens klachtencommissie thuiszorg:

De contactgegevens van de klachtencommissie kunt u vinden bij de klachtenregeling van de thuiszorg organisatie. Vind makkelijk en snel de klachtenregeling van uw thuiszorg organisatie via ons overzicht:

Vind hier de klachtenregeling van de thuiszorg

Bent u het niet eens met de uitspraak van het bestuur en de klachtencommissie thuiszorg? Of wilt u een letselschadevergoeding? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Geschillencommissie thuiszorg

Dien een officiële klacht bij de geschillencommissie thuiszorg in als u het oneens bent met de uitspraak van de Raad van Bestuur en de klachtencommissie. De geschillencommissie thuiszorg is onafhankelijk en onpartijdig. De stap naar de geschillencommissie thuiszorg kan gemaakt worden wanneer:

 • U het niet eens bent met de schriftelijke reactie op de klacht door de thuiszorg organisatie.
 • De thuiszorg organisatie de verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld wanneer de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen of omdat er helemaal geen klachtenregeling is.
 • De thuiszorg organisatie de klachtenregeling niet naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld omdat er niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk op de klacht wordt gereageerd.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de zorgverlener (werkzaam bij de thuiszorg organisatie) in het kader van de zorgverlener bij de thuiszorg organisatie indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door een zorgverlener in dienst van de thuiszorg organisatie.

In de klachtenregeling van de thuiszorg organisatie staat aangegeven bij welke geschillencommissie de thuiszorg organisatie is aangesloten. Zo niet, vraag het op bij de klachtenfunctionaris. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van de thuiszorg organisatie al voor u opgezocht. Vind de digitale klachtenregeling van uw thuiszorg organisatie in overzicht klachtenregeling thuiszorg:

Vind hier de klachtenregeling van de thuiszorg

LET OP. Voordat u de klacht bij de geschillencommissie thuiszorg kenbaar maakt, moet u met de volgende punten rekening houden:

 • De klacht over de thuiszorg organisatie kunt u alleen aan de geschillencommissie thuiszorg voorleggen nadat u de klacht eerst heeft ingediend bij de thuiszorg organisatie. Behalve als de omstandigheden zo zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie thuiszorg bepaalt of hier sprake van is.
 • Als de stap naar de geschillencommissie thuiszorg is gemaakt, kunt u niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is bindend. Ook kan na de uitkomst niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • Alle thuiszorg organisaties in Nederland zijn bij een geschillencommissie thuiszorg aangesloten.
 • Het klachtgeld is 52,50 euro tot max. 127,50 euro, afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld krijgt u deze kosten terug.
 • Binnen vijf maanden nadat u uw klacht voor het eerst schriftelijk kenbaar maakte bij de thuiszorg organisatie moet de klacht bij de geschillencommissie thuiszorg kenbaar worden gemaakt.
 • De geschillencommissie thuiszorg kan een letselschadevergoeding van maximaal 25.000 euro toewijzen. Bij een hogere schadeclaim neemt de geschillencommissie thuiszorg de klacht niet in behandeling, tenzij u afziet van een hogere schadevergoeding. Een letselschadespecialist kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte de letselschadevergoeding (ga naar STAP 5).
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie thuiszorg kunt u zich juridisch laten adviseren door een letselschadespecialist. Neem contact op met een juridisch adviseur letselschade van Zorgklacht.nl en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

Contactgegevens Geschillencommissie Thuiszorg:

Het Zorgklacht.nl Informatiepunt (ZIP) is iedere werkdag telefonisch bereikbaar. U kunt bij het ZIP terecht met vragen over uw klacht, maar het ZIP geeft ook uitleg en advies. Daarnaast informeren onze experts wat u kunt doen als er een klacht over thuiszorg is ontstaan. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Het ZIP helpt u op weg bij een klacht over thuiszorg. Zo kan het ZIP u doorverwijzen naar de geschillencommissie thuiszorg. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Bent u ontevreden met de uitspraak van het bestuur van de thuiszorg organisatie? Of bent u van mening dat de geleden letselschade hoger is dan 25.000 euro? Hierbij heeft u een letselschadespecialist nodig. Ga naar STAP 5.

STAP 5. Thuiszorg aansprakelijk stellen

Bieden de voorgaande stappen 1 t/m 4 geen oplossing? Of bent u van mening dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. Eerst moet u de thuiszorg aansprakelijk stellen. Letselschade kunt u pas verhalen wanneer de veroorzaker(s) medisch aansprakelijk zijn. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig.

Hoe stelt u de thuiszorg aansprakelijk?

Een letselschadespecialist staat u bij wanneer u letselschade hebt opgelopen wat is veroorzaakt door een ander. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding. Het is moeilijk om zelf goed uit te zoeken welke schadeposten er zijn en op welke schadeposten u recht heeft, adviseren wij u altijd om een letselschadespecialist in te schakelen. Deze helpt u om de veroorzaker(s) aansprakelijk te stellen voor de opgelopen letselschade en zoekt uit welke schadeposten er zijn. Neem contact op met een letselschadespecialist van Zorgklacht.nl en wij geven u duidelijkheid:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Letselschade, wat houdt dit in?

Door een medische misser veroorzaakt door het ziekenhuis kunt u geestelijke- of lichamelijke schade oplopen. Dit is letselschade. Letselschade roept veel vragen op. Vind alle antwoorden op uw vragen op onze FAQ.

Bekijk de FAQ

Second opinion

Twijfelt u over een diagnose of behandeling door uw arts of ander type zorgverlener? Of wordt de oorzaak van de klacht niet gevonden? U kunt om de mening, een second opinion, van een tweede, onafhankelijke, arts vragen.

Second opinion

Zorgklacht.nl begeleidt u naar een oplossing

Wij helpen u bij een klacht over thuiszorg. Een klacht over een thuiszorg organisatie indienen is lastig en geeft vragen. U kunt bij ons terecht met vragen over uw klacht, maar Zorgklacht.nl geeft ook uitleg en advies. Bel daarom met onze experts. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Wij helpen u op weg bij een klacht over een thuiszorg organisatie. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Goede rechtshulp letselschade kan u helpen

Letselschade is pas verhaalbaar als de veroorzaker (de tegenpartij) juridisch aansprakelijk is. Wanneer de thuiszorg organisatie verantwoordelijk is voor uw letselschade dan kan goede specialist letselschade uitkomst bieden. Wij kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Wij kunnen u juridisch adviseren en ondersteunen bij een juiste opbouw van de schadeclaim. Een goede letselschadespecialist weet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Neem gratis contact op de letselschade specialisten van Zorgklacht.nl en laat u goed informeren:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Wat is letselschade? En wat kunt u doen?

Letselschade is de schade, lichamelijk- of geestelijk, die men oploopt en de beperkingen die men van deze schade ondervindt. Bij letselschade kan u tijdelijke, of levenslange hinder ondervinden. Bijvoorbeeld in uw werkzaamheden. Degene die deze letselschade heeft veroorzaakt moet deze materiële- en/of immateriële letselschade vergoeden. Lees wat letselschade is en wat u kunt doen. Vind hier de antwoorden op uw vragen:

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Second opinion

 

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.