Klacht tandarts

Een klacht over uw tandarts? Lees hier de juiste klachtenprocedure. Een klacht over een tandarts, tandartsassistente, of mondhygiënist is niet fijn. Een klacht kan zijn ontstaan naar aanleiding van geleverde zorg of door het verstrekken van onjuiste informatie. Het kenbaar maken van een klacht over een tandarts is een lastig proces. Wat kunt u doen met een klacht over een tandarts? En waar kunt u een klacht over een tandarts indienen? Door middel van deze klachtenprocedure tandarts leest u stap voor stap wat de mogelijkheden zijn.

Klacht over tandarts

Een klacht over een tandarts, of een klacht door een tandartsassistente kan ontstaan door verschillende oorzaken. Voorbeelden van een klacht over een tandarts zijn:

 • Uw tandarts verleent u niet de zorg die u verwacht.
 • Uw tandarts weigert een behandeling of ingreep bij u te doen.
 • Uw tandarts weigert u een doorverwijzing te geven.
 • Uw tandarts geeft u geen inzage in uw medisch dossier.
 • Uw tandarts verstrekt u onbegrijpelijke informatie.
 • U voelt zich niet serieus genomen door de tandarts.
 • Uw tandarts heeft een verkeerde diagnose bij u gesteld.
 • Uw tandarts weigert u een medicijn voor te schrijven.
 • U bent onbeleefd behandeld of bejegend door de tandarts.
 • U wordt niet doorverbonden met uw tandarts door de tandartsassistente.
 • Uw tandarts wilt u geen informatie geven over derden, zoals een familielid.

Waar kan ik een klacht over een tandarts indienen?

Waar kan ik een klacht over een tandarts indienen? Ik heb een klacht over mijn tandarts, wat kan ik doen? Voordat u verder leest is het belangrijk om voor uzelf te bepalen wat u met de klacht over de tandarts wilt bereiken. Is dit een excuus? Het voorkomen van een herhaling bij een ander, of wilt u een letselschadevergoeding? Afhankelijk van uw doel, kunt u in deze klachtenprocedure de informatie lezen die u kunt gebruiken. Met het volgen van deze klachtenprocedure zorgt u voor een juist opbouw van de klacht over de tandarts. De stappen worden verderop de pagina uitgebreid beschreven. Dan rest de vraag; Hoe moet u een klacht over een tandarts indienen? Wij kunnen u hierbij begeleiden.

 1. Klacht indienen tandarts, ga eerst in gesprek.
 2. Klachtenfunctionaris tandarts.
 3. Geschillencommissie tandarts.
 4. Tandarts aansprakelijk stellen.

LET OP: Naast het kenbaar maken van de klacht bij de tandarts, kunt u de klacht over de tandarts ook kenbaar maken bij een onafhankelijke instantie. Bijvoorbeeld wanneer direct contact met de tandarts of medewerker niet is gewenst. Vind in het overzicht instanties meer informatie over de verschillende instanties en lees bij welke instantie(s) u de klacht over de tandarts ook kunt melden. Houd hierbij rekening dat de juiste instantie afhankelijk is van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken! Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na afloop van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Hierbij heeft u een goede letselschade specialist nodig. Start in dit geval gelijk bij STAP 4 van deze klachtenprocedure.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij uw tandarts op te vragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, röntgenfoto’s en uitslagen van onderzoeken. 

Het medisch dossier kan verklaren wat er precies is gebeurd. Bijvoorbeeld wanneer welke handeling door wie is uitgevoerd bij een bezoek aan de tandartspraktijk. Was dit een handeling van de tandarts of van de tandartsassistente? Dit kan uitwijzen tegen wie u de klacht moet richten en wie aansprakelijk is. Dit is belangrijk voor de opbouw van de klacht en kan voorkomen dat de klacht tandarts ongegrond wordt verklaard.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De tandartsenpraktijk moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

Klacht over de rekening van de tandarts?

Gaat de klacht over de rekening van de tandarts? Twijfelt u aan de hoogte van de kosten? Vraag eerst aan de tandarts waarom de kosten zo hoog zijn en om een uitleg van de gekozen handelingen (zie STAP 1). Komt u er samen niet uit? Lees dan de vervolgstappen in deze klachtenprocedure en lees de informatie over instanties waar u de klacht over kosten van de tandarts ook kunt melden. Zit de tandarts in uw (aanvullende) zorgverzekering? Meld de klacht dan bij uw zorgverzekeraar. Lees de klachtenprocedure zorgverzekeraar en vind direct de contactgegevens van de klantenservice. De contactgegevens staan ook op uw rekening of op uw polisblad.

Klachtenprocedure tandarts

Welke stappen kunt u ondernemen?

STAP 1. Klacht indienen tandarts, ga eerst in gesprek

Bespreek de klacht eerst met de tandarts of de tandartsassistente in een persoonlijk gesprek voordat u de klacht over de tandartsenpraktijk gaat indienen. Vraag eerst om een persoonlijk gesprek met de tandarts of tandartsassistente.

Vaak is de degene die de klacht heeft veroorzaakt niet op de hoogte van de onvrede. Een klacht indienen bij de tandarts is vervelend, maar het grootste deel van de tandartsen zal het waarderen wanneer u de klacht direct bespreekt. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een tandarts:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de tandarts te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Via ons overzicht kunt u snel doorklikken naar de klachtenregeling van uw tandartsenpraktijk:

  Vind hier de klachtenregeling van uw tandarts

Komt u samen niet tot een oplossing, of is een persoonlijk gesprek niet gewenst? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris tandarts

De klachtenfunctionaris van de tandartsenpraktijk kan u helpen wanneer de klacht in een persoonlijk gesprek met de betrokkene(n) niet kan worden opgelost. Of wanneer een persoonlijk gesprek niet wenselijk is. De klachtenfunctionaris tandarts kan u bijstaan met informatie en advies. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, bemiddelt en de hulp is gratis.

Een klacht hoeft in principe niet gelijk schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van de tandartsenpraktijk te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgehandeld met hulp van de klachtenfunctionaris. In dit geval treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de tandartsenpraktijk. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend start de termijn van zes weken voor de tandartsenpraktijk om de klacht af te handelen.

Alle tandartsen moeten uiterlijk 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben. Als de tandartsenpraktijk een klachtenfunctionaris heeft, dan wordt dit vaak aangegeven in de wachtruimte. Zo niet, kijk even in de klachtenregeling op de website of vraag het na bij de assistente. LET OP: De functie klachtenfunctionaris is vaak een neventaak. Het kan dus zijn dat de tandartsassistente ook de klachtenfunctionaris is van de tandartsenpraktijk. Laat u zich hierdoor niet weerhouden bij het indienen van de klacht tandarts. 

Contactgegevens klachtenregeling tandarts:

Voorkom zoeken. Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw tandartsenpraktijk al voor u opgezocht! Vind makkelijk en snel de klachtenregeling met de contactgegevens van de klachtenfunctionaris van uw tandartsenpraktijk via ons overzicht. In de klachtenregeling vindt u ook het digitale klachtenformulier:

Vind hier de klachtenregeling van uw tandarts

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de tandartsenpraktijk niet gewenst? Of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Geschillencommissie Tandarts

Heeft u een klacht tandarts ingediend en is de klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris tandarts niet opgelost? Dan kunt zich richten tot de geschillencommissie tandarts, de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. De Stichting Geschilleninstantie Mondzorg is er naast geschillencommissie tandarts ook als geschillencommissie voor mondhygiënisten en tandprothetici en voldoet aan de klachtwet Wkkgz. De stap naar een geschillencommissie tandarts kan worden gemaakt wanneer:

 • U niet tevreden bent over de schriftelijke reactie op de klacht door de tandarts en klachtenfunctionaris.
 • De tandarts zijn of haar verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld als er helemaal geen klachtenregeling is, of als de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen.
 • De tandarts de klachtenregeling niet correct naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld door niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk te reageren op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de tandarts in het kader van de zorgverlening bij de tandarts indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door de tandarts.

In de klachtenregeling van de tandartsenpraktijk staat aangegeven bij welke geschillencommissie uw tandarts is aangesloten, of vraag het na op de tandartsenpraktijk. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw tandartsenpraktijk al voor u opgezocht! Vind de klachtenregeling van uw tandarts in ons overzicht klachtenregeling tandartsen:

Vind hier de klachtenregeling van uw tandarts

LET OP. Houdt met de volgende punten rekening wanneer u zich met de klacht richt tot de geschillencommissie tandarts:

 • De klacht over de tandarts kunt u alleen voorleggen aan de geschillencommissie tandarts nadat u de klacht eerst kenbaar hebt gemaakt bij de tandartsenpraktijk en/of klachtenfunctionaris. Behalve als de omstandigheden zo zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie bepaalt of hier sprake van is.
 • Als de stap naar de geschillencommissie tandarts is gemaakt, dan kunt u niet meer naar de rechter. Gezien de bindende uitspraak. Ook kan na de uitspraak niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • De Stichting Geschilleninstantie Mondzorg kan een klacht behandelen, een bindende uitspraak doen en schadeclaims tot 25.000 euro toewijzen. Bij een hogere schadeclaim neemt de geschillencommissie tandarts de klacht niet in behandeling. Tenzij u afziet van een schadeclaim hoger dan 25.000 euro. U heeft een letselschade specialist nodig bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding (zie STAP 4).
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie tandarts kunt u zich juridisch laten adviseren door een letselschade specialist. Neem contact op met een juridisch adviseur letselschade van Zorgklacht.nl en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (zie STAP 4).

Contactgegevens Geschillencommissie Tandarts:

Het Zorgklacht.nl Informatiepunt (ZIP) is iedere werkdag telefonisch bereikbaar. U kunt bij het ZIP terecht met vragen over uw klacht, maar het ZIP geeft ook uitleg en advies. Daarnaast informeren onze experts wat u kunt doen als er een klacht over zorg is ontstaan. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Het ZIP helpt u op weg bij een klacht over zorg. Zo kan het ZIP u doorverwijzen naar de geschillencommissie tandarts. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Bent u van mening dat de geleden letselschade hoger is dan 25.000 euro? Dan kunt zich wenden tot de rechter. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig. Ga naar STAP 4.

STAP 4. Tandarts aansprakelijk stellen

Biedt stap 1 t/m 3 geen oplossing? Of bent u van mening bent dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro? Dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. Eerst moet u de tandarts aansprakelijk stellen. De letselschade kunt u pas verhalen wanneer de veroorzaker(s) medisch aansprakelijk is. In dit proces heeft u een specialist letselschade nodig.

Hoe stelt u de tandarts aansprakelijk?

Een letselschadespecialist staat u bij wanneer u letselschade hebt opgelopen door een vermijdbare medische misser. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding. Hierbij moet de aansprakelijkheidsstelling goed worden omschreven. Omdat het lastig is om zelf uit te zoeken welke schadeposten er zijn, adviseren wij u altijd om contact op te nemen met een specialist letselschade. Deze specialist zoekt uit welke schadeposten er zijn, helpt bij de opbouw van de letselschadevergoeding en helpt u bij het aansprakelijk stellen van de tandarts voor de opgelopen letselschade. Neem contact op met de rechtshulp letselschade van Zorgklacht.nl en wij geven u graag duidelijkheid over uw mogelijkheden:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Letselschade, wat houdt dit in?

Door een medische misser veroorzaakt door het ziekenhuis kunt u geestelijke- of lichamelijke schade oplopen. Dit is letselschade. Letselschade roept veel vragen op. Vind alle antwoorden op uw vragen op onze FAQ.

Bekijk de FAQ

Second opinion

Twijfelt u over een diagnose of behandeling door uw arts of ander type zorgverlener? Of wordt de oorzaak van de klacht niet gevonden? U kunt om de mening, een second opinion, van een tweede, onafhankelijke, arts vragen.

Second opinion

Second opinion tandarts

Heeft u twijfels over de diagnose of behandeling door uw tandarts? Bent u het niet eens met de diagnose, de behandeling, of met het resultaat? Of lukt het uw eigen tandarts niet op een juiste diagnose te stellen, of de gewenste oplossing te bieden? Vraag een second opinion door een andere tandarts aan. In de gezondheidszorg hebt u het recht om een andere tandarts om zijn oordeel of advies te vragen over uw diagnose of behandeling. Onze experts van Zorgklacht.nl kunnen u hierbij helpen.

Zorgklacht.nl begeleidt u naar een oplossing

Wij helpen u bij een klacht over een tandarts. Een klacht over een tandarts indienen is lastig en geeft vragen. U kunt bij ons terecht met vragen over uw klacht, maar Zorgklacht.nl geeft ook uitleg en advies. Bel daarom met onze experts. De experts van Zorgklacht.nl kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Wij helpen u op weg bij een klacht over een tandarts en bij een klacht over de tandartsassistente. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Neem contact op met een juridisch specialist letselschade

Als de tandarts, of andere medewerker van de tandartsenpraktijk verantwoordelijk is voor de opgelopen letselschade, dan heeft u recht op een letselschadevergoeding. Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Een specialist letselschade is nodig bij het opstellen van een reële letselschadevergoeding en bij het medisch aansprakelijk stellen van de veroorzaker(s). Neem direct contact op met de specialisten van Zorgklacht.nl en laat u vrijblijvend informeren over uw rechten:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Letselschade, wat is dit precies?

Letselschade, wat is dit precies? Letselschade is de lichamelijke- of geestelijke schade die men oploopt en de beperkingen die men van dit letsel ondervindt. De letselschade kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld een medische fout naar aanleiding van een behandeling in de tandartspraktijk. De opgelopen letselschade kan u tijdelijk, of levenslang hinderen. Wanneer kunt u rechtshulp letselschade inschakelen? De medewerker van de tandartspraktijk die deze letselschade heeft veroorzaakt moet de materiële- en/of immateriële schade vergoeden. Letselschade is pas verhaalbaar als de medewerker van de tandartspraktijk juridisch aansprakelijk is. Vind hier alle antwoorden op uw vragen over letselschade.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Second opinion

 

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.