Klacht indienen ziekenhuis

Een klacht over het ziekenhuis naar aanleiding van geleverde zorg of een onjuiste behandeling door een arts of door een andere medewerker van het ziekenhuis is vervelend. Wat kunt u doen met een klacht over een ziekenhuis? En waar kunt u de klacht over het ziekenhuis indienen?

Klacht over ziekenhuis

Bij het indienen van een klacht over het ziekenhuis is het belangrijk dat u de juiste klachtenprocedure volgt. Aan de hand van deze klachtenprocedure ziekenhuis lees u stap voor stap hoe u een klacht over het ziekenhuis kunt indienen en hoe dit kan. De stappen worden verderop de pagina uitgebreid beschreven. 

 1. Klacht ziekenhuis indienen.
 2. Klachtenfunctionaris ziekenhuis.
 3. Klachtencommissie ziekenhuis.
 4. Geschillencommissie ziekenhuizen.
 5. Direct naar de civiele/burgerlijke rechter.

LET OP: Naast het direct kenbaar maken van de klacht bij het ziekenhuis, kan de klacht over het ziekenhuis ook bij een onafhankelijke instantie worden ingediend. Dit kan bijvoorbeeld wanneer direct contact met het ziekenhuis niet wenselijk is. Lees meer informatie over de verschillende instanties waar u de klacht over het ziekenhuis ook kunt indienen. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of naderhand, een letselschadevergoeding worden geëist bij de burgerlijke rechter. Rechtshulp letselschade kan u hierbij adviseren. Start in dit geval gelijk bij STAP 4 van deze klachtenprocedure, of kijk in het overzicht instanties.

TIP: Vraag uw medisch dossier op bij het ziekenhuis! Een kopie van uw medisch dossier kunt u bij uw ziekenhuis opvragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, operatieverslagen, verwijsbrieven, röntgenfoto’s en uitslagen van onderzoeken. De inhoud van het medisch dossier kan helpen bij de opbouw van de klacht over het ziekenhuis. Het medisch dossier kan verklaren wat er precies is gebeurd. Bijvoorbeeld bij een operatieverslag. Hierin staat wie er bij de ingreep aanwezig waren en wie welke handeling heeft verricht. Hiermee kan worden voorkomen dat de klacht over de verkeerde persoon wordt ingediend.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. Het ziekenhuis moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

STAP 1. Klacht ziekenhuis indienen.

Voordat u de klacht over het ziekenhuis gaat indienen is het raadzaam om de klacht eerst met de betrokken arts, verpleegkundige, of andere medewerker van het ziekenhuis te bespreken. Een persoonlijk gesprek kan een hoop oplossen. Vaak is de desbetreffende zorgverlener zich niet bewust van uw onvrede en waardeert het wanneer u dit direct kenbaar maakt. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een zorgverlener van een ziekenhuis:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de zorgverlener te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Download de klachtenregeling; Via ons overzicht kunt u snel doorklikken naar de klachtenregeling van uw ziekenhuis:

Komt u er gezamenlijk niet uit of wilt u geen persoonlijk gesprek? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris ziekenhuis.

Ieder ziekenhuis heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris, ook wel klachtenbemiddelaar of vertrouwenspersoon genoemd. Een klacht over het ziekenhuis kunt u gratis indienen bij deze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u helpen wanneer de klacht niet direct met de betrokken zorgverlener(s) kan worden opgelost. De klachtenfunctionaris van het ziekenhuis bekijkt welke oplossingen er mogelijk zijn en kan bemiddelen bij een gesprek met de zorgverlener(s).

Een klacht hoeft in principe niet direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgedaan met hulp van de klachtenfunctionaris. In deze situatie treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor het ziekenhuis. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend vangt de termijn van zes weken aan voor de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis om de klacht af te handelen.

De klachtenfunctionaris is te bereiken via de klachtenregeling van het ziekenhuis. Via de klachtenregeling van het ziekenhuis kan gebruik worden gemaakt van een klachtenformulier of een direct telefoonnummer.

Contactgegevens klachtenregeling ziekenhuis:

Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw ziekenhuis al voor u opgezocht! Vind snel en gemakkelijk de klachtenregeling van het ziekenhuis via ons overzicht. Hier vindt u het digitale klachtenformulier en de contactgegevens van de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Vul het klachtenformulier in, dan beschikt de klachtenfunctionaris direct over de juiste gegevens om met uw klacht aan de slag te gaan. Toets de naam van het ziekenhuis in de zoekbalk, vind de klachtenregeling en maak uw onvrede kenbaar.

Hoe bent u geholpen? Beoordeel de afhandeling van de klacht door uw ziekenhuis, plaats een review!

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Klachtencommissie ziekenhuis.

De klachtencommissie ziekenhuis kan u helpen wanneer het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk is. Een officiële klacht bij de onafhankelijke en onpartijdige klachtencommissie van het ziekenhuis moet schriftelijk worden ingediend. De klachtenfunctionaris kan u hier verder over informeren en eventueel helpen bij het opstellen van een brief. Daarnaast kunt u zich in dit proces laten adviseren door een rechtshulp letselschade, onderaan deze pagina staat meer info hierover.

De klachtencommissie voert onderzoek uit. Hierbij vindt (schriftelijke) hoor en wederhoor plaats met zowel u als de betrokkene(n) die de klacht heeft veroorzaakt. Vervolgens beoordeelt de klachtencommissie of uw klacht gegrond on ongegrond is. De klachtencommissie kan in haar uitspraak aanbevelingen voor verbetering doen bij het bestuur van het ziekenhuis. De klachtencommissie ziekenhuis neemt geen letselschadeclaims in behandeling en kent geen letselschadevergoedingen toe.

Contactgegevens klachtencommissie ziekenhuis:

Via het overzicht klachtenregeling zorgverleners kunt u makkelijk en snel de contactgegevens van de klachtencommissie van uw ziekenhuis vinden. Deze staan in de klachtenregeling van het ziekenhuis. In de klachtenregeling staat ook de werkwijze en de procedure van de klachtencommissie. 

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie en de Raad van Bestuur van het ziekenhuis? Of wilt u een letselschadevergoeding? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Geschillencommissie ziekenhuizen.

Wanneer u het niet eens bent met het advies van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke geschillencommissie ziekenhuizen indienen. De stap naar de geschillencommissie ziekenhuis kan gemaakt worden wanneer:

 • U het niet eens bent met de schriftelijke reactie van het ziekenhuis op de klacht.
 • Het ziekenhuis de verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld als de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen of omdat er überhaupt geen klachtenregeling is.
 • Het ziekenhuis de klachtenregeling niet naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld omdat er niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk wordt gereageerd op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de zorgverlener (werkzaam bij het ziekenhuis) in het kader van de zorgverlener bij het ziekenhuis indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door een zorgverlener in dienst van het ziekenhuis.

In de klachtenregeling van het ziekenhuis staat aangegeven bij welke geschillencommissie het ziekenhuis is aangesloten. Zo niet, vraag het op bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw ziekenhuis al voor u opgezocht. Vind de digitale klachtenregeling van uw ziekenhuis in overzicht klachtenregeling ziekenhuis:

LET OP. Voordat u zich met de klacht tot de geschillencommissie ziekenhuizen richt moet u met de volgende punten rekening houden:

 • Als de stap naar de geschillencommissie ziekenhuizen is gemaakt, dan kunt u niet meer naar de burgerlijke rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is bindend. Ook kan in dat geval niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • Alle ziekenhuizen in Nederland zijn aangesloten bij dezelfde geschillencommissie ziekenhuizen.
 • Het klachtgeld is 52,50 euro tot max. 127,50 euro, afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld.
 • Binnen twaalf maanden na het ontstaan van de klacht door het ziekenhuis moet de klacht bij de geschillencommissie ziekenhuizen zijn voorgelegd.
 • Een eventuele schadeclaim mag niet hoger zijn dan 25.000 euro. Bij een hogere schadeclaim neemt de geschillencommissie ziekenhuizen uw klacht niet in behandeling, tenzij u afziet van een hogere vergoeding. Rechtshulp letselschade kan helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding (ga naar STAP 5).
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie ziekenhuizen kunt u zich juridisch laten adviseren door een rechtshulp letselschade. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (zie STAP 5).

Contactgegevens Geschillencommissie Ziekenhuizen:

Vind hieronder de contactgegevens, de procedure en het digitale klachtformulier van de geschillencommissie ziekenhuizen.

Bent u het oneens met het advies van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis? Of bent u van mening dat de geleden letselschade hoger is dan 25.000 euro? Ga naar STAP 5

STAP 5. Direct naar civiele/burgerlijke rechter.

Wanneer stap 1 t/m 4 geen oplossing biedt, of u van mening bent dat de geleden letselschade door het ziekenhuis hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. In dit proces kunt u worden ondersteund door een rechtshulp letselschade.

Wilt u weten wat rechtshulp letselschade voor u kan betekenen? Vind gemakkelijk en snel de contactgegevens van uw rechtshulp letselschade. Neem gratis contact op met beoordeeld juridisch advies bij u in de buurt en laat u goed informeren.

Letselschade, wat houdt dit in?

Door een medische misser veroorzaakt door het ziekenhuis kunt u geestelijke- of lichamelijke schade oplopen. Dit is letselschade. Letselschade roept veel vragen op. Vind alle antwoorden op uw vragen.

Goed juridisch advies letselschade nodig?

Als het ziekenhuis verantwoordelijk is voor letselschade dan moet het ziekenhuis deze materiële- en/of immateriële schade vergoeden aan het slachtoffer vergoeden. Het is vaak onduidelijk welke schadeposten worden geclaimd. Goede rechtshulp letselschade kan u hierbij helpen en namens u het ziekenhuis aansprakelijk stellen. Vind goede rechtshulp letselschade en neem gratis contact op. Laat u goed informeren over een mogelijke letselschadevergoeding.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.