Klacht indienen ziekenhuis

Een klacht over een arts van een ziekenhuis of een klacht over het ziekenhuis an sich is vervelend. Daarnaast kan er een klacht over een verpleegkundige of een andere medewerker van het ziekenhuis ontstaan. De klacht kan gaan over de geleverde zorg of een vermijdbare medische fout bij een behandeling door het ziekenhuis. Wat kunt u doen met een klacht over een arts en een klacht over een ziekenhuis? En waar kunt u de klacht over het ziekenhuis indienen? Lees hier de klachtenprocedure ziekenhuis.

Klacht over ziekenhuis

Een klacht over arts, een klacht over een verpleegkundige, of een klacht over een andere medewerker van het ziekenhuis kan door verschillende oorzaken ontstaan. Voorbeelden van een klacht over het ziekenhuis zijn:

 • Het ziekenhuis verleent u niet de zorg die u verwacht.
 • Het ziekenhuis weigert een behandeling of ingreep bij u te doen.
 • U bent onbeleefd behandeld of bejegend door de arts of verpleegkundige.
 • Het ziekenhuis verstrekt u onbegrijpelijke informatie.
 • Het ziekenhuis heeft een verkeerde diagnose bij u gesteld.
 • U voelt zich niet serieus genomen door het ziekenhuis.
 • Het ziekenhuis geeft u geen inzage in uw medisch dossier.
 • Uw ziekenhuis wilt u geen informatie geven over derden, zoals een familielid.
 • Het ziekenhuis brengt kosten in rekening die niet zijn uitgevoerd.

Waar kan ik een klacht over een ziekenhuis indienen?

Waar kan ik een klacht over een ziekenhuis indienen? Ik heb een klacht over een arts, wat kan ik doen? Het is belangrijk om vast te stellen wat u met de klacht over het ziekenhuis wilt bereiken. Is dit een excuus van de arts of de verpleegkundige? Kans op herhaling bij een ander voorkomen? Of heeft u letselschade opgelopen? Afhankelijk van wat u wilt bereiken, kunt u dit stappenplan lezen. Met het volgen van deze klachtenprocedure zorgt u voor een juiste opbouw van de klacht. Bij het indienen van een klacht over het ziekenhuis is het belangrijk dat u de juiste klachtenprocedure volgt. De stappen worden verderop de pagina uitgebreid beschreven. Daarna komt de vraag; Hoe moet ik een klacht over het ziekenhuis indienen? Wij kunnen u hierbij begeleiden

 1. Klacht ziekenhuis indienen, ga eerst in gesprek.
 2. Klachtenfunctionaris ziekenhuis.
 3. Klachtencommissie ziekenhuis.
 4. Geschillencommissie ziekenhuizen.
 5. Ziekenhuis aansprakelijk stellen.

LET OP: Naast het direct kenbaar maken van de klacht bij het ziekenhuis, kan de klacht over het ziekenhuis ook bij een onafhankelijke instantie worden ingediend. Dit kan bijvoorbeeld wanneer direct contact met het ziekenhuis niet wenselijk is. Lees meer informatie over de verschillende instanties waar u de klacht over het ziekenhuis ook kunt indienen. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of naderhand, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig. Start in dit geval gelijk bij STAP 5 van deze klachtenprocedure, of kijk in het overzicht instanties.

TIP: Vraag uw medisch dossier op bij het ziekenhuis! Een kopie van uw medisch dossier kunt u bij uw ziekenhuis opvragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, operatieverslagen, verwijsbrieven, röntgenfoto’s en uitslagen van onderzoeken. De inhoud van het medisch dossier kan helpen bij de opbouw van de klacht over het ziekenhuis. Het medisch dossier kan verklaren wat er precies is gebeurd. Bijvoorbeeld bij een operatieverslag. Hierin staat wie er bij de ingreep aanwezig waren en wie welke handeling heeft verricht. Hiermee kan worden voorkomen dat de klacht over de verkeerde persoon wordt ingediend.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. Het ziekenhuis moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

Klachtenprocedure ziekenhuis

Welke stappen kunt u ondernemen?

STAP 1. Klacht ziekenhuis indienen, ga eerst in gesprek

Voordat u de klacht over het ziekenhuis gaat indienen is het raadzaam om de klacht eerst met de betrokken arts, verpleegkundige, of andere medewerker van het ziekenhuis te bespreken. Een persoonlijk gesprek kan een hoop oplossen. Vaak is de desbetreffende zorgverlener zich niet bewust van uw onvrede en waardeert het wanneer u dit direct kenbaar maakt. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een arts, verpleegkundige, of andere medewerker van een ziekenhuis:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de zorgverlener te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Vind de klachtenregeling van uw ziekenhuis in ons overzicht:

  Vind hier de klachtenregeling van uw ziekenhuis

Komt u er gezamenlijk niet uit of wilt u geen persoonlijk gesprek? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris ziekenhuis

Ieder ziekenhuis heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris, ook wel een klachtenbemiddelaar of een vertrouwenspersoon genoemd. Een klacht over het ziekenhuis kunt u gratis indienen bij deze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u helpen wanneer de klacht niet direct met de betrokken zorgverlener(s) kan worden opgelost. De klachtenfunctionaris van het ziekenhuis bekijkt welke oplossingen er mogelijk zijn en kan bemiddelen bij een gesprek met de zorgverlener(s).

Een klacht hoeft in principe niet direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgedaan met hulp van de klachtenfunctionaris. In deze situatie treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor het ziekenhuis. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend vangt de termijn van zes weken aan voor de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis om de klacht af te handelen.

De klachtenfunctionaris is te bereiken via de klachtenregeling van het ziekenhuis. Via de klachtenregeling van het ziekenhuis kan gebruik worden gemaakt van een klachtenformulier of een direct telefoonnummer.

Contactgegevens klachtenregeling ziekenhuis:

Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw ziekenhuis al voor u opgezocht! Vind snel en gemakkelijk de klachtenregeling van het ziekenhuis via ons overzicht. Hier vindt u het digitale klachtenformulier en de contactgegevens van de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Vul het klachtenformulier in, dan beschikt de klachtenfunctionaris direct over de juiste gegevens om met uw klacht aan de slag te gaan. Toets de naam van het ziekenhuis in de zoekbalk, vind de klachtenregeling en maak uw onvrede kenbaar:

Vind hier de klachtenregeling van uw ziekenhuis

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Klachtencommissie ziekenhuis

De klachtencommissie ziekenhuis kan u helpen wanneer het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk is. Een officiële klacht bij de onafhankelijke en onpartijdige klachtencommissie van het ziekenhuis moet schriftelijk worden ingediend. De klachtenfunctionaris kan u hier verder over informeren en eventueel helpen bij het opstellen van een brief. Daarnaast kunt u zich in dit proces laten adviseren door een rechtshulp letselschade, onderaan deze pagina staat meer info hierover.

De klachtencommissie voert onderzoek uit. Hierbij vindt (schriftelijke) hoor en wederhoor plaats met zowel u als de betrokkene(n) die de klacht heeft veroorzaakt. Vervolgens beoordeelt de klachtencommissie of uw klacht gegrond on ongegrond is. De klachtencommissie kan in haar uitspraak aanbevelingen voor verbetering doen bij het bestuur van het ziekenhuis. De klachtencommissie ziekenhuis neemt geen letselschadeclaims in behandeling en kent geen letselschadevergoedingen toe.

Contactgegevens klachtencommissie ziekenhuis:

Via ons overzicht kunt u makkelijk en snel de contactgegevens van de klachtencommissie van uw ziekenhuis vinden. Deze staan in de klachtenregeling van het ziekenhuis. In de klachtenregeling staat ook de werkwijze en de procedure van de klachtencommissie: 

Vind hier de klachtenregeling van uw ziekenhuis

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie en de Raad van Bestuur van het ziekenhuis? Of wilt u een letselschadevergoeding? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Geschillencommissie ziekenhuizen

Wanneer u het niet eens bent met het advies van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke geschillencommissie ziekenhuizen indienen. De stap naar de geschillencommissie ziekenhuis kan gemaakt worden wanneer:

 • U het niet eens bent met de schriftelijke reactie van het ziekenhuis op de klacht.
 • Het ziekenhuis de verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld als de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen of omdat er überhaupt geen klachtenregeling is.
 • Het ziekenhuis de klachtenregeling niet naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld omdat er niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk wordt gereageerd op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de zorgverlener (werkzaam bij het ziekenhuis) in het kader van de zorgverlener bij het ziekenhuis indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door een zorgverlener in dienst van het ziekenhuis.

In de klachtenregeling van het ziekenhuis staat aangegeven bij welke geschillencommissie het ziekenhuis is aangesloten. Zo niet, vraag het op bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw ziekenhuis al voor u opgezocht. Vind de digitale klachtenregeling van uw ziekenhuis in overzicht klachtenregeling ziekenhuis:

Vind hier de klachtenregeling van uw ziekenhuis

LET OP. Voordat u zich met de klacht tot de geschillencommissie ziekenhuizen richt moet u met de volgende punten rekening houden:

 • De klacht kunt u alleen aan de geschillencommissie ziekenhuizen voorleggen nadat u de klacht eerst heeft ingediend bij de betrokken zorgverlener(s) van het ziekenhuis. Met uitzondering als de omstandigheden zo zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie van het ziekenhuis beslist of hier sprake van is.
 • Als de stap naar de geschillencommissie ziekenhuizen is gemaakt, dan kunt u niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is bindend. Ook kan in dat geval niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • Alle ziekenhuizen in Nederland zijn aangesloten bij dezelfde geschillencommissie ziekenhuizen.
 • Het klachtgeld is 52,50 euro tot max. 127,50 euro, afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld.
 • Binnen twaalf maanden na het ontstaan van de klacht door het ziekenhuis moet de klacht bij de geschillencommissie ziekenhuizen zijn voorgelegd.
 • Een eventuele letselschadevergoeding mag niet hoger zijn dan 25.000 euro. Bij een hogere schadeclaim neemt de geschillencommissie ziekenhuizen uw klacht niet in behandeling, tenzij u afziet van een hogere vergoeding. Een specialist letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding (ga naar STAP 5).
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie ziekenhuizen kunt u zich juridisch laten adviseren door een specialist letselschade. Neem contact op met een juridisch specialist van Zorgklacht.nl voor een advies op maat en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (zie STAP 5).

Contactgegevens Geschillencommissie Ziekenhuizen:

Het Zorgklacht.nl Informatiepunt (ZIP) is iedere werkdag telefonisch bereikbaar. U kunt bij het ZIP terecht met vragen over uw klacht, maar het ZIP geeft ook uitleg en advies. Daarnaast informeren onze experts wat u kunt doen als er een klacht over zorg is ontstaan. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Het ZIP helpt u op weg bij een klacht over zorg. Zo kan het ZIP u doorverwijzen naar de geschillencommissie ziekenhuizen. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Bent u het oneens met het advies van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis? Of bent u van mening dat de geleden letselschade hoger is dan 25.000 euro? Dan kunt u naar de rechter stappen. Hierbij heeft u een letselschadespecialist nodig. Ga naar STAP 5

STAP 5. Ziekenhuis aansprakelijk stellen

Wanneer stap 1 t/m 4 geen oplossing biedt, of u van mening bent dat de geleden letselschade door het ziekenhuis hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. Om uw letselschade vergoed te krijgen moet u het ziekenhuis aansprakelijk stellen. De letselschade kunt u pas verhalen als de veroorzaker(s) schriftelijk aansprakelijk zijn gesteld. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig.

Hoe stelt u het ziekenhuis aansprakelijk?

Een letselschadespecialist staat u bij wanneer u letselschade heeft opgelopen door een vermijdbare medische misser. Het is moeilijk om zelf goed uit te zoeken waar u recht op heeft en welke schadeposten er zijn, daarom raden wij u altijd aan om een letselschadespecialist in te schakelen. De letselschadespecialist kan de hoogte van de letselschadevergoeding vaststellen en helpt u bij het aansprakelijk stellen van het ziekenhuis. Neem contact op met een juridisch specialist letselschade van Zorgklacht.nl en wij geven u duidelijkheid over uw rechten:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Letselschade, wat houdt dit in?

Door een medische misser veroorzaakt door het ziekenhuis kunt u geestelijke- of lichamelijke schade oplopen. Dit is letselschade. Letselschade roept veel vragen op. Vind alle antwoorden op uw vragen op onze FAQ.

Bekijk de FAQ

Second opinion

Twijfelt u over een diagnose of behandeling door uw arts of ander type zorgverlener? Of wordt de oorzaak van de klacht niet gevonden? U kunt om de mening, een second opinion, van een tweede, onafhankelijke, arts vragen.

Second opinion

Second Opinion ziekenhuis

Twijfelt u over de diagnose of de (voorgestelde) behandeling door de arts? Bent u het niet eens met de diagnose of behandeling van het ziekenhuis? Of lukt het de arts van het ziekenhuis niet om de juiste diagnose te stellen? Vraag een second opinion door een andere arts aan. In de gezondheidszorg hebt u het recht om een andere arts om zijn oordeel of advies te vragen over uw diagnose en behandeling. Onze experts van Zorgklacht.nl kunnen u hierbij helpen.

Zorgklacht.nl begeleidt u naar een oplossing

Wij helpen u bij een klacht over het ziekenhuis. Een klacht over een arts, of over een andere medewerker van het ziekenhuis indienen is lastig en geeft vragen. U kunt bij ons terecht met vragen over uw klacht, maar Zorgklacht.nl geeft ook uitleg en advies. Bel daarom met onze experts. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Wij helpen u op weg bij een klacht over uw ziekenhuis. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Contact met een juridisch specialist letselschade.

Als het ziekenhuis verantwoordelijk is voor letselschade, dan heeft u recht op een letselschadevergoeding. Het ziekenhuis moet deze materiële- en/of immateriële schade vergoeden aan u vergoeden. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig. Het is vaak onduidelijk welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Een letselschadespecialist zoekt uit welke schadeposten er zijn en helpt u bij het aansprakelijk stellen van het ziekenhuis. Neem contact op met een letselschadespecialist van Zorgklacht.nl en laat u vrijblijvend informeren over uw rechten:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Letselschade, wat houdt dit in?

Door een medische misser veroorzaakt door het ziekenhuis kunt u geestelijke- of lichamelijke schade oplopen. Dit is letselschade. Letselschade roept veel vragen op. Vind alle antwoorden op uw vragen:

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Second opinion

 

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.